Terminis de pagament Odoo 9

TERMINIS DE PAGAMENT ODOO 9

Odoo diferencia la forma de pagament i els terminis de pagament, fent-los totalment independents uns dels altres, la qual cosa ens permet combinar-los de qualsevol manera.

Els terminis de pagament són les dates dels pagaments i dels cobraments de les factures. Fan una aproximació de quan hem de pagar o cobrar una factura i ens la divideixen en diferents venciments. Els venciments són el número de vegades en que és divideix el pagament o cobrament. En els terminis configurarem entre altres coses el número de venciments, la diferència de dies entre ells i la part a pagar o cobrar en cada venciment.

Per accedir a la pantalla de configuració dels venciments anirem a Comptabilitat → Configuració → Administració → Terminis de pagament

menuterminispagament

Per crear un nou termini de pagament li donarem al botó Crea, i si en canvi volem editar un d’existent simplement li farem un clic a sobre seu.

noutermini

El termini de pagament és el títol que es mostrarà en pantalla per que nosaltres distingim el tipus de termini que és. La descripció en factura, en canvi, és el que visualitzarà el contacte en els documents impresos o enviats per correu electrònic. Aquesta descripció acostuma a ser àmplia i entenedora.

Per configurar els terminis de pagament, simplement li donarem a Afegeix un element. I ens sortirà una pantalla de configuració del venciment:

creanoutermini

Tenim 3 tipus de venciments diferents:

* Saldo pendent: Aquest venciment necessàriament sempre serà el últim de tots. Ens indica que l’últim pagament sempre serà l’import residual. Es la forma de que sempre ens quadrin les factures amb els pagament.

* Percentatge: És el percentatge del total de la factura a pagar en aquell venciment. El percentatge l’introduirem a la casella inferior del valor.

* Import fix: És un import fix de preu. L’import també l’introduirem al camp valor.

Per configurar els dies del venciment tenim 4 opcions diferents:

* Dies després de la data de la factura: El nombre de dies transcorreguts des de la data de la factura. Introduirem els dies a la part superior. Si volem realitzar un pagament inicial, els dies seran 0.

* Dies després del final de la factura del mes: El pagament es realitzarà el número de dies que indica, contant a partir del últim dia del més en que s’ha realitzat la factura. Ens pot ser molt útil en casos com el dia 15 del més següent a la factura.

* Últim dia del mes següent: El últim dia del més posterior a la factura. Si fem una factura a 5 de febrer, el venciment serà a 31 de març.

* Últim dia del mes: L’últim dia del mes actual. Si la factura és a 5 de febrer el venciment serà a 28 o 29 de febrer.

Els terminis de pagament o cobrament els podem assignar per defecte a la fitxa del contacte, i poden ser diferents si el contacte és alhora client i proveïdor.

contactes

També podem posar el termini de pagament o modificar-lo en els propis documents ja siguin de venda o compra, pressupostos, comandes o factures.

documents

Tarifes de Venda IV – Preus manuals

TARIFES DE VENDA IV – PREUS MANUALS

Estem ja a les últimes entrades referent a les tarifes de venda. En aquestos dos últims documents treballarem ja els preus de venda dels articles: com afegir articles, com modificar preus, establir descomptes, etc. En la primera part veurem la forma manual de gestionar els preus de les tarifes de venda i en la següent com establir les normes per automatitzar els preus.

Carregar articles en pantalla

Un dels problemes més habituals que es troben els usuaris de ICGManager, és pensar que tots els articles d’una tarifa han desaparegut o s’han esborrat, per que simplement no apareixen en pantalla en el moment de carregar la tarifa. Això és degut a que per raons de rendiment no és carreguen els articles automàticament en pantalla i ho hem de fer nosaltres manualment amb el botó «filtrar».

botofiltre

En apareixerà una pantalla que ens permetrà filtrar per qualsevol característica dels articles i/o per alguna condició de preus que compleixin els articles.

filtrearticles

Si en aquesta pantalla no especifiquem cap filtre al Acceptar i retornar a la pantalla de les tarifes carregarà TOTS els articles que hi han a la tarifa, sinó només els articles que compleixin les condicions especificades.

Seleccionar articles

Un cop carregats els articles en la pantalla ens hem de fixar que els podem seleccionar individualment fent un clic a la casella de la part esquerra de cada línia dels articles (1).

selctarticles

Per ajudar-nos en la selecció d’articles, tenim 4 botons a la barra de gestió d’articles que ens hi ajudaran.
Seleccionats: Treu del filtre els articles que no estan seleccionats, o dit del revés deixa en pantalla (sense esborrar!!!) els articles seleccionats. Aquest botó queda activat o desactivat en cada clic.

Tots: Selecciona tots els articles que hi han en pantalla, estigui seleccionats o no prèviament.

Cap: Desmarca tots els articles que hi han en pantalla.

Seleccionar: Ens apareix una pantalla com la del filtre dels articles, però en comptes de filtrar els articles, el que fa es marcar els articles de la pantalla, en funció de les condicions que especifiquem. Tenim les mateixes opcions que en la pantalla de filtre, o sigui que podem filtrar per condicions de l’article (departaments, tipus, marca, etc.) i per condicions de preu de l’article.

Costos

Si l’usuari te els permisos adients i al botó «Configuració de columnes» tenim configurar mostrar els costos, en pantalla veurem el cost de l’article i la seva última variació (1).

costos

Hem de tenir en compte que el cost estarà ajustat a la configuració dels impostos que tinguem (2). El marge de benefici (3) serà la diferència entre el cost del article i el preu de venda establert a la tarifa. Ens marcarà també la diferència de costos en cas de variació d’aquest. Si hi ha hagut una variació de costos, ens marcarà amb color vermell quan aquest cost ha augmentat i en color blau quan el cost ha disminuït. Això ens permet en un cop d’ull veure la diferència de costos i si hauríem de modificar els preus o no.
Els costos que mostrarà en pantalla per defecte és el cost que marca la configuració del programa a Configuració → Empresa → Costos i Preus

configcostos

Els costos els podem modificar també manualment directament a la pantalla introduint el valor manualment, o podem fer-ho automàticament amb el botó «Suposar Costos» 

suposarcostos

A la pantalla de suposar costos podem fixar el cost de diferents formes:

Fixar un cost fixe: Ens permet establir un valor de cost fixe a tots els articles seleccionats.

Fixar el cost des del preu d’una tarifa de venda: Podrem elegir la tarifa de venda que vulguem. Els preus de venda de la tarifa elegida passaran a ser el cost de la tarifa que tenim actualment en els articles corresponents. Aquesta opció ens és molt útil per establir preus de cost en cas de tenir botigues franquiciades; la nostra tarifa de venda, serà el seu preu de cost.

Fixar el cost del del preu d’una tarifa de compra: Elegirem la tarifa de compra d’un proveïdor i aquesta serà definida com el cost de l’article a la tarifa de venda. Ens és útil quan volem fixar el cost a un proveïdor, encara que altres proveïdors tinguin altres preus, permeten així fixar el cost abans de realitzar cap compra.

Suposar que el nou cost és: Ens permet incrementar o disminuir el cost actual de la tarifa en un percentatge determinat. Atenció que el cost que modifica és el que hi ha en aquella tarifa, no el de la fitxa del article.

Aplicar rappels en %: Disminueix el cost en un percentatge. Simula un descompte a la compra del producte o rappel.

Afegir articles

Per afegir articles ho podem fer de dues formes, individualment de un en un o en bloc en funció d’uns paràmetres definits.

afegirarticles

La opció d’afegir un article ens treu un llistat d’articles, i al seleccionar-ne un, l’afegeix a la tarifa. Es important en aquest punt, recordar que abans d’afegir un article, s’hauria de comprovar si aquest article ja està a la tarifa amb la opció «Filtrar». El preu de l’article el deixarà a preu 0 i l’hem d’omplir manualment.

L’opció d’afegir preus ens permet afegir articles d’una forma massiva a la tarifa en funció dels paràmetres que definirem a la pantalla que ens apareix al clicar en aquesta opció.

afegirpreus

L’opció de tarifa de venda ens permet importar tota una altra tarifa de venda existent i copiar-la en aquesta. És una opció molt útil per copiar tarifes existents i fer-ne petites modificacions, o ajuntar diverses tarifes en una de sola repetint l’operació cada cop que volem ajuntar una tarifa. Mantindrà el preu de venda que tenia la tarifa original.

Afegir una tarifa de compra significa agafar tots els articles que tenim en una tarifa de proveïdor i afegir-los a la tarifa de venda. El preu que agafa com a preu de venda, és el preu de cost de la tarifa, que no necessàriament ha de correspondre amb el cost que te la tarifa.

L’opció articles afegeix tots els articles del programa a la tarifa.

Aquestes opcions es poden filtrar totes per articles amb el botó de la part inferior de la pantalla. Aconseguirem així moltíssimes combinacions possibles, com per exemple afegir tots els articles d’una tarifa de venda que siguin d’una família en concret, o que el preu en aquella tarifa no superi X quantitat.

filtrearticles

Eliminar articles

També podem eliminar o des-catalogar articles de la tarifa.

borrarpreus

L’opció d’esborrar preus elimina totalment els articles de la tarifa que estiguin seleccionats. Aquesta opció no te marxa enrere i l’única forma de recuperar uns preus seria a través d’una còpia de seguretat.

L’opció de des-catalogar per contra no elimina els articles de la tarifa, però aquests no s’apliquen en cas que li toquessin per preferència. Els articles des- catalogats ens els mostrarà en pantalla amb un fons de color gris.

articledescatalogat

Canviar preus

modificarpreus

L’opció de modificar preus ens permet canviar els preus d’una forma massiva de tots els articles que tenim seleccionats.

Abans de fer una modificació massiva, com sempre hem dit al treballar amb preus d’articles s’hauria de fer una còpia de seguretat.

filtresmodificapreus1

En la pantalla de canvi de preus podrem marcar diferents opcions per ajustar els preus d’una forma concreta i precisa:

Aplicar canvi de preus sobre: Podrem elegir entre modificar el preu normal o el preu d’oferta. També podrem marcar la opció que copii el preu o el preu d’oferta segons l’opció elegida.

Arrodoniment, aproximació i màscara: L’arredoniment ens permet ajustar el preu amb una finalització concreta:

– Sense Arrodoniment: No modifica el preu calculat.

– Amb màscara: Podem elegir els valor d’arredoniment utilitzat el símbol # com a comodí i els valors numèrics que vulguem. Per exemple si tinguéssim un supermercat i ens agradaria que els preus acabessin sempre en 99 hauríem de fer la següent màscara #,99

– Cada 0.05: Arredoneix a 0.05 o 0.00 en funció de l’aproximació. Ens és útil per eliminar les monedes petites de cèntims.

– a 0, 0.25, 0.5, 0.75: Arredoneix cada 25 cèntims

– a 0, 0.5: Arredoneix cada 50 cèntims

L’aproximació en comptes d’ajustar el preu, el que fa és decidir si apuja o abaixa el preu per aconseguir l’arrodoniment desitjat.

– Per proximitat: Ajusta el preu de l’arrodoniment allí on la diferència monetària sigui més petita. Per exemple si tenim marcada l’opció d’arredonir a 0 o 0,5 i el preu que modificarem serà de 5.42, el programa arrodonirà aquesta xifra a 5.50, ja que 0.43 és més proper a 0.5 que a 0.

– Per defecte: Ajusta el preu sempre a la baixa. En el cas anterior ajustaria el preu a 5 en comptes de 5.50

– Per excés: Ajusta el preu sempre a l’alça. En el nostre cas d’exemple actuaria igual que per proximitat.

Al canviar el preu net: Ens deixa elegir si al modificar els preus, els modifica directament o calcula un descompte o càrrec sobre el preu brut. Només te efecte si en l’apartat de modificar preus fem efecte sobre el preu net i no sobre el brut.

filtresmodificapreus2

Modificar preus: Aquí és on elegirem la forma en que modificarem els preus seleccionats anteriorment d’una forma massiva. Podrem aplicar diversos paràmetres, i veurem com a la part dreta de la pantalla s’activaran o desactivaran camps en funció de la opció elegida. Recordeu que podeu utilitzar valors negatius per decrementar el preus!!!. Revisem els més importants:

– Preu brut + descomptes: Podrem modificar el preu brut d’aquests articles fixant un valor, fixar el % de descompte o canviant la promoció d’unitats. Per exemple podrem fixar un 3×2, o sigui que de cada 3 articles el client només en pagarà 2, o el que també seria el mateix 33,33% de descompte.

– Descomptes: Podrem fixar el descompte dels articles.

– Incrementar el preu brut: Tenim 2 opcions fer-ho amb % o amb valor. El que fa aquesta opció, és sumar al preu brut existent el valor fixe o el % indicat.

– Preu net: Fixa el preu net en el valor indicat. Recordeu que el preu net és el preu un cop ja aplicats els descomptes.

– Incrementar el preu net: També tenim 2 opcions, fer-ho amb % o amb valor.

– Fixar benefici: El que fa aquesta opció és re-calcular el preu net de l’article en funció del cost que hi tinguem per obtenir el marge de benefici desitjat. Aquest marge és un valor numèric fix, no pas un percentatge.

– Canviar o mantenir percentatges: Ho podem fer tant en el % de compra com en el % de venda. El que fa és fixar un nou % i re-calcular l’import net. Aquí s’ha de destacar, que si més endavant és varia el cost de l’article, automàticament NO re-calcula el preu de venda. En aquest cas s’hauria de tornar a aquesta pantalla i elegir l’opció de mantenir els percentatges, cosa que faria que només re-calculés l’import brut dels articles.

– Mantenir preu anterior: Encara que la definició ens pugui enganyar, aquesta opció ens pot resultar útil per aplicar arrodoniments.

– Canviar dates dels preus d’oferta. Ens permet modificar la data inicial i la data final dels preus d’oferta seleccionats (no confondre amb tarifa d’oferta!).

Un cop modificats els preus dels articles, ja només haurem d’acceptar i desar la tarifa.

Llistes de Materials

LLISTES DE MATERIALS A ODOO

En empreses amb processos de fabricació o ensamblació de productes (també en hostaleria!!!), és molt important el control de l’estocatge, tant del producte final, com de les matèries primeres. Normalment això és realitza mitjançant la composició d’articles, un article està composat d’altres articles en una certa quantitat per formar l’article principal, al cost que tenen les matèries primers. En Odoo això s’anomena Llistes de Materials (LldM).

Per poder fer tot això hem de tenir el mòdul MPR instal·lat.

mpr

Un cop tenim instal·lat el mòdul, ja ens apareix una nova entrada al menú amb el nom Fabricació (1). En el menú lateral tindrem l’opció de visualitzar les llistes de materials (2), i en la part superior ens apareixerà l’opció de crear una nova llista amb el botó crear (3).

creallista

Per crear les llistes de materials, partirem de la base que tenim tots els articles creats correctament, o sigui que tenim l’article principal o fabricat i tenim les matèries primeres. Tots aquests articles creats correctament amb els seus costos i preus de venda.
Primer de tot tindrem un producte principal (Ha de ser en producció):

principal

També configurarem articles de matèries primeres. En el nostre cas d’exemple només utilitzarem 2 articles, però poden molts més i cadascun amb les seves condicions particulars. Inclús poden ser articles que també han de ser fabricats, aconseguint així una cadena de producció.

materiesprimes

Per crear la llista de productes haurem de posar la capçalera d’aquesta llista on posarem els valors que ens demana:

ldm1

Producte: Producte principal que resultarà de la fabricació o composició.
Quantitat: Unitats resultants del procés de fabricació o composició.
Referència: Referència de la llista de material (no obligatori)

Tipus de llista de materials: Aquí indicarem si el producte final ha de ser fabricat o és una composició d’altres productes (kit). La diferència entre les dues opcions, ve donada per que la fabricació és un pas obligatori abans de la venda, tenint que fer un procés de producció abans de poder servir l’article en una comanda, i en canvi la composició treu del magatzem les matèries primeres en el moment de servir la comanda al client, sense importar l’inventari del article principal.

Finalment crearem la llista afegint les matèries primeres, amb l’opció «afegir un valor»:

ldm2

En aquest cas podrem veure com en una comanda de venda, el que fa es esperar disponibilitat de les matèries primeres, no pas de l’article principal:

comanda

Tarifes de Venda III Creació i Gestió

TARIFES DE VENDA III – CREACIÓ I GESTIÓ

En les dues anteriors entrades sobre les tarifes de venda, vam veure com assignar les tarifes als clients i quin ordre de preferència tenen aquestes. El que encara no hem vist és com crear i gestionar les tarifes de venda. Atenció en no confondre la gestió de les tarifes amb la gestió dels preus de les tarifes. La gestió dels preus de les tarifes, quedarà per una entrada posterior.

botonovatarifa

Per crear una nova tarifa, el que farem serà donar-li al botó nou i anirem emplenant els camps que ens demanen:

Codi: És el codi numèric de la tarifa, ens el proposa automàticament el programa, encara que el podem modificar.

Oferta: Si marquem aquesta opció, el codi de la tarifa passarà a ser negatiu automàticament, i li estarem indicant que la tarifa és d’oferta, el que significa, (com ja vam explicar en l’entrada anterior), que aquesta tarifa tindrà preferència sobre totes les altres. Només es pot marcar al crear la tarifa. Després desapareix la opció.

xecoferta

Amb Impostos inclosos: Ens indicarà que els preus que posem en aquesta tarifa tenen tots els impostos ja sumats, o si per contra en el moment de la venda, sobre el preu de la tarifa, encara si hauran d’afegir. Remarcar en aquest punt que el fet de marcar o desmarcar aquesta opció NO re-calcula els preus assignats als articles. En cas d’error, haurem de modificar el preu dels articles manualment.

Descripció: Nom que li assignarem a la tarifa.

Data Inici: Data inicial en que la tarifa tindrà validesa. Si la data actual és inferior a aquesta data, en cap cas s’aplicaran els preus de la tarifa.

Data Final: Data de finalització dels preus assignats.

Visibilitat: En aquest camp podrem assignar un valor numèric que farà de filtre tan a la configuració del tipus d’usuari, com als punts de venda remots en que enviarem les tarifes.

visibilitat

visibilitat usuari

En la imatge superior, podem veure com fer un filtre de tarifa per els usuaris de ICG Manager.

visibilitat front

També podem filtrar la visibilitat de les tarifes per als front remots. Hem de tenir seleccionada l’opció d’enviar articles i preus, i editar en bloc la visibilitat situada a la part dreta de la pantalla.

Automàtica: Quan seleccionem aquesta opció, podem observar que la part inferior on gestionem els preus dels articles, canvia. Es degut a que aquesta opció ens dona la possibilitat d’establir els preus de venda automàticament en funció d’unes regles que definim. Veurem el funcionament d’aquestes regles en entrades posteriors.

automatic

Tarifa alternativa: En la tarifa alternativa, elegirem la tarifa que s’aplicaria en cas de no trobar un article en la nostra tarifa.

Tarifa base: La tarifa base ens permet definir una tarifa en la qual podrem basar els preus de la nova tarifa, al visualitzar aquestos en pantalla.

tarifa base

Moneda: Ens indicarà en quina moneda estan definits els preus a la tarifa. En cas de vendre els productes amb una moneda diferent de la tarifa, aplicarà la cotització per defecte o la cotització diària, segons sigui el cas.

Costos de: En cas de treballar amb costos per magatzem, podrem triar quin magatzem utilitzar per al calcul de costos a la tarifa.

costos per magatzem

Opcions en la barra del menú. Atenció, aquestes opcions afecten a les dades de configuració de les tarifes vistes anteriorment. No tenen afectació directa sobre els preus dels articles de la tarifa.

barramenu

Nou: Crea una tarifa nova

Desar: Guarda els canvis realitzats en la tarifa. Si és el primer cop que la desem, a partir d’aquell moment desapareixerà de la pantalla la opció «Oferta»

Cancel·lar: No desa els canvis realitzats.

Esborrar: Elimina la tarifa de venda i tots els preus que estan a la tarifa. Atenció abans d’esborrar una tarifa, ja que no hi ha manera de recuperar els preus dels articles, sinó és a través d’una còpia de seguretat.

Cercar: Permet elegir una tarifa d’una llista. El fet de carregar una tarifa en pantalla, no carregarà els articles associats a la tarifa. Per carregar els articles en pantalla, haurem d’utilitzar després la opció Filtre.

Configurar columnes: Ens permet modificar la forma en que es visualitzen els preus de venda. Ens sortirà una nova pantalla, on podrem elegir els camps a visualitzar en les línies dels preus dels articles.

configcolumnes

A la part inferior de la pantalla, pre-visualitzarem com quedaran les columnes i allí mateix, arrastrant amb el ratolí, podrem establir la mida i l’orde dels camps.

Aquestes modificacions no solament afectaran a la pantalla de tarifes, sinó que també ho faran a les tarifes de la pantalla dels articles, i a l’apartat tarifes dels documents de compra.

tarifesalbcompres

Tarifes Article: Aquesta opció només funciona quan tenim un article a la part inferior seleccionat, i ens mostrarà totes les tarife que te associat aquell article. Es una opció molt còmoda per revisar els preus d’un article que anem a modificar, i no sabem quin preu tenen a altres tarifes, o potser també ens interessa modificar-lo.

tarifesarticles1

tarifesarticles2

Clients: Ens permet assignar les tarifes a diferents clients en funció del seu tipus. Aquesta opció la vam explicar en la primera entrada d’aquesta sèrie:

https://batista10blog.wordpress.com/2017/02/06/tarifes-de-venda-i-assignacio-al-client/

Auditoria: Aquesta opció ens mostrarà el registre d’auditoria de totes les operacions que s’han realitzat amb les tarifes. Podrem filtrar les opcions a visualitzar des del botó «Filtre».

Aquesta opció només funcionarà si tenim activada la opció d’Auditoria a la configuració:

auditoria

Tarifes de venda II Preferències d’aplicació

TARIFES DE VENDA. II – PREFERÈNCIES D’APLICACIÓ

En aquesta segona entrada mirarem d’entendre el funcionament de les tarifes per saber quin preu aplicarà a un client concret per un article concret. Establirem l’ordre de preferències d’aplicació de les tarifes en funció de tots els paràmetres que hi poden influir.

Caducitat de les tarifes

Totes les tarifes en ICGManager tenen una data d’inici d’aplicació i una data de final d’aplicació.

caducitats

Aquestes dates són vàlides per a tot tipus de tarifes, ja siguin tarifes d’oferta, com tarifes normals. És un error molt habitual, preguntar-se per que no aplica un preu, i la causa ser tan simple com que la tarifa que conté el preu que nosaltres esperàvem que s’apliqués, simplement està caducada o encara no hem arribat a la data d’inici de la tarifa. És una opció molt útil quan s’apliquen tarifes anuals, trimestrals o mensuals i poder-nos deixar la feina feta amb antelació.

Mix and Match

El mix and match, no és de per si una tarifa, sinó que són una sèrie de normes i regles que permeten modificar els paràmetres de venda per oferir unes condicions millor al client.

mixandmatch

Com podem observar en la imatge, hi han alguns paràmetres que afecten als preus dels articles i a les tarifes. No entrarem a explicar com funciona en mix and match, ja que no pertany al tema de les tarifes de venda, però és un paràmetre a tenir en compte alhora de calcular preus, ja que el mix and match te preferència per sobre de qualsevol tarifa de venda.

Esquema de Resum

tarifes-de-venda-2-preferencies

Per explicar el funcionament de les tarifes d’una forma lineal, ens basarem sempre sobre un client (C) que te unes tarifes assignades i sobre un article (A) que vendrem a aquell client. La pregunta que ens hem de fer sempre serà: Quin preu aplicarà ICGManager per a un client (C) al vendre-li un article (A)?

Tarifes d’oferta

Les tarifes d’oferta són unes tarifes amb un identificador de tarifa negatiu. Aquestes tarifes s’aplicaran abans que les tarifes que tingui assignat el client en la seva fitxa, i també per sobre la tarifa per defecte.

tarifaoferta

Les tarifes d’oferta només es poden crear el primer cop que creem la tarifa. Si creem una tarifa normal, després no es pot convertir en tarifa d’oferta.

Hi ha una excepció (lògica en aquest cas!!) en l’aplicació de les tarifes d’oferta, no s’aplicarà una tarifa d’oferta si el preu de la tarifa normal és inferior a l’oferta. Atenció que aquí només estem parlant del preu net de l’article en la tarifa, o sigui que els descomptes que pugui tenir sobre la tarifa el client no compten en el moment de l’aplicació de les tarifes. Vegem-ho en una imatge:

descomptestarifa

Tarifes de client

A cada client li podem assignar tantes tarifes com vulguem, però sempre aplicarà el preu segons l’ordre que tinguin les tarifes en la fitxa del client. Recordem que en ICGManager no és obligatori que els articles estiguin en una tarifa, dit d’una altra forma, podríem tenir una tarifa amb un sol article o inclús sense cap article (estúpid però pot ser!).

preferenciaclient

Com veiem a la imatge, l’ordre d’aplicació és de dalt abaix. En el cas de les tarifes normals, quan troba un preu aplica aquest, encara que en tarifes que estiguin situades en la part inferior, hi hagi un preu més econòmic pel client, a diferència del que passa amb les tarifes d’oferta.

Tarifa Alternativa

Les tarifes alternatives s’apliquen en el cas que un article no es trobi en una tarifa, però aquesta tarifa te definida una tarifa per defecte.

tarifaalternativa

La tarifa alternativa tindrà preferència sobre les tarifes definides en la fitxa del client, encara que aquesta tarifa alternativa no hi sigui present. Per el sol fet d’estar definida com a alternativa d’una tarifa, ja l’aplica abans de comprovar la següent tarifa en la fitxa del client.

Tarifa per defecte

A la configuració de ICGManager podrem definir una tarifa per defecte.

tarifaperdefecte

En el cas que ICGManager no trobi l’article en cap tarifa associada al client (ni en cap oferta), aplicarà el preu que hi hagi de l’article en la tarifa per defecte, encara que no estigui associada a la fitxa del client. Si aquest article tampoc estigués a la tarifa, el preu a aplicar seria 0.

Tarifes de venda I Assignació al client

TARIFES DE VENDA. I – ASSIGNACIÓ AL CLIENT

Amb aquesta entrada encetem una sèrie d’articles que parlaran de les tarifes de venda, ja que la seva gestió, funcionament i administració són altament complexes i una sola entrada seria molt llarga i feixuga.


COPIES DE SEGURETAT

Les operacions amb tarifes de venda són complexes i tenen un inconvenient important, si ens equivoquem molts cops és difícil o directament impossible rectificar els errors. La majoria de vegades l’única forma de recuperar una tarifa de venda és a través de les còpies de seguretat:

https://batista10blog.wordpress.com/2016/05/13/configurar-copies-de-seguretat-icgmanager-dropbox/
https://batista10blog.wordpress.com/2016/03/18/copies-de-seguretat/


Començarem amb una de les operacions més senzilles, l’assignació de tarifes al o als clients. Aquesta operació la podrem realitzar de dues formes diferents en funció de si volem assignar una tarifa a un client individual o a un grup de clients.

Assignació a un client individual

Per assignar una o diverses tarifes a un client, entrarem a la fitxa del client i anirem a la pestanya «Tarifes i Formes de Pagament» (1)

fitxacli

Per seleccionar les tarifes que assignarem a aquell client, pitjarem el botó «Seleccionar» (2) i ens apareixerà una pantalla on podrem elegir les tarifes a assignar al client.

selectarifa

Podrem repetir aquesta operació tants cops com vulguem, ja que podem assignar més d’una tarifa a un sol client. Amb les fletxes laterals (1) ordenarem les tarifes per establir l’ordre d’aplicació.

ordretarifa

Fixeu-vos també que podem aplicar un descompte directe a aquell client per una tarifa en concret (2). Aquest descompte en percentatge s’aplica automàticament i s’acumula amb els altres descomptes que hi puguin haver en el moment de realitzar la venda.

Sobre l’ordre d’aplicació de les tarifes ho explicarem més detalladament en una altra entrada, ja que es un tema complex.

Assignació massiva de tarifes de venda

ICGManager ens permet assignar tarifes de venda al clients d’una forma massiva en funció del tipus de client assignat a la fitxa.

Per accedir a aquesta configuració, anirem a «Fitxers», «Tarifes de Venda» i en la pantalla de tarifes, pitjarem el botó «Clients». Ho podem fer des de qualsevol tarifa de venda, no te importància sobre quina tarifa ho fem.

tarifaclients

Un cop hem entrat a la pantalla d’assignació de tarifes, ens apareixerà una barra amb els diferents tipus de clients, on seleccionarem el tipus que vulguem modificar la tarifa (1). Veurem que al seleccionar el tipus, ens apareix un llistat a la part dreta amb tots els clients que tenen aquella classificació (2).

triatipuscli

Si en aquell moment ens donem compte que hi manca o hi sobra algun client, els podem afegir o treure amb els botons corresponents. També podrem accedir a la fitxa del client que tinguem seleccionat i fer les modificacions necessàries.

Un cop hem triat el tipus de client que voldrem modificar les tarifes, a la part esquerra de la pantalla, haurem seleccionar o treure les tarifes (1) que voldrem assignar a tots els clients que siguin del tipus seleccionat.

configtarifa

Recordem que igualment que en l’assignació individual, podem ordenar la tarifes i aplicar un descompte directe (2).

Finalment «Desarem» i les tarifes quedaran assignades als clients (3).

Creació de Menús ICG Front Rest

Creació de menús ICGFront Rest

Avui en dia pràcticament la majoria de restaurants que no són d’autoservei, disposen de servei de menús. Podríem definir un menú com una agrupació d’articles (P) en diferents blocs (B), on podrem elegir productes de cada bloc a un preu determinat.

menusfrontrest

Per crear menús a Front Rest en primer lloc hem de tenir creats els articles que formaran part d’aquest menú de forma individual. Aquests articles els podem deixar sense secció per a que no apareguin a la pantalla de venda, o pel contrari, podem deixar-los com a articles normals de venda a un preu determinat (que no serà el preu del menú). Podem recordar com crear articles a:

https://batista10blog.wordpress.com/2016/08/23/creacio-rapida-darticles-icgfront-rest/

botofitxersPer crear els menús, hem d’entrar a la configuració de Front Rest amb el botó «Fitxers».

Després anirem a la opció dels «Articles» i entrarem a l’apartat d’assistents a la «Creació de Menús».

creamenu

noumenu

En la pantalla de creació de menús, podrem crear-ne un de nou amb el botó corresponent, o modificar-ne un d’existent, simplement seleccionant-lo. Al crear-ne un de nou, entrarem a la pantalla de creació de menús:

pantallamenu

A la part superior de la pantalla hi posarem les dades del menú com la descripció, la secció a la que pertany el menú, l’impost que se li aplica, i la imatge a visualitzar a la part dreta de la pantalla.

composiciomenu

A la part de composició serà on crearem els diferents blocs o ordres (B) que composaran el menú i hi podrem assignar els diferents productes o articles (P). Amb el botó «Nou» anirem creant els diferents blocs d’articles en el nostre cas, en crearem 4: Primer plat, segon plat, postres i begudes.

noubloc

Al camp descripció hi posarem el nom del bloc o ordre a crear, el límit ens indicarà el nombre de productes que poden ser seleccionats per aquell bloc. Si volem que es puguin triar tots els productes, posarem un valor exageradament gran en el camp límit (999999). El xec «Ordre Opcional», ens indica l’obligatorietat de seleccionar productes per aquella ordre o ens permet saltar al següent bloc o finalitzar el menú.

articlesamenu

Creades totes les ordre o blocs necessaris, ara és el moment d’afegir-hi productes o articles a cada un dels blocs. Per realitzar aquesta operació, seleccionarem els articles de la part inferior dreta de la pantalla, i al seleccionar-los, automàticament es traslladaran al bloc seleccionat de la part esquerra. Per filtrar els articles a la part inferior dreta ho farem per els botons que hi han a la part superior dels articles, poden elegir una secció en concret, carregar un grup de favorits o mostrar els articles no assignats a cap secció.

menufet

Un cop fet el menú, ja li podrem assignar preus. Fent un clic a la pestanya de preus, on ens deixarà modificar el preu en funció de la tarifa, i també podrem aplicar un preu d’oferta entre dues dates.

preumenu

També hem d’assignar el menú a uns torns específics, en cas que en tinguem.

Finalment feta la composició, assignat el preu i fixats els torns, només ens restarà desar l’article i sortir de la configuració del FrontRest.

Veurem que l’article ja apareix a la pantalla de venda i el podrem seleccionar per vendre.

venda

Al seleccionar a la venda un article menú, ens apareix una pantalla on podrem seleccionar els diferents productes dels diferents blocs.

triamenu

Finalment veurem aparèixer el menú a la venda amb el detall exacte de la elecció del client.

vendamenu

Fabricació en ICGManager

Fabricació en ICGManager

La fabricació de productes, ens pot semblar una cosa només de grans empreses industrials i alimentaries. Doncs realment no és cert, ja que en ICGManager definim la fabricació com la composició d’un article a partir d’altres, i necessàriament hem de controlar l’estocatge de tots els productes, tant els composats com els components.

Posarem un exemple pràctic per entendre la situació. Imaginem que tenim una gelateria i fabriquem els gelats en funció del estocatge que tenen. Cada gelat que tenim està composat de dos productes, la massa de gelat i la galeta. I en cada moment necessitem saber també el volum de massa que tenim i les unitats de galeta. Anem a veure com ho farem a ICGManager:

El primer que haurem de fer, és crear els articles components o ingredients del article final de venda:

ingredient1

Per crear aquests articles, haurem d’anar a Fitxers, Articles, seleccionar-ne un de la llista i tot seguit donar-li al botó nou. És important marcar que l’article té estoc. També és imprescindible marcar les unitats de l’article en la pestanya de Costos / Preus, ja que les unitats de la fabricació i els costos aniran en funció de la unitat del article ingredient.

ingredient2

Amb els dos articles ingredients creats, el que haurem de fer és adquirir unitats per a poder realitzar la fabricació del producte final. Podrem aconseguir l’estoc fent una compra a un proveïdor, o si és donés el cas fent una altra fabricació.

compra

Com veiem a l’exemple adquirim 500 unitats de galeta a 0,25€ la unitat i 10 kg de massa de gelat a un preu de 35,5€ el kilogram.

Un cop tenim això fet, ja podrem anar a crear l’article principal i fer la composició d’ingredients. Crearem l’article de forma normal amb l’opció s’usen estocs marcada. També podrem indicar que l’article és ven per unitats.

principal

Per indicar els components de fabricació de l’article anirem a l’opció de Composició o polsarem la tecla F3. I ens trobarem la pantalla d’entrada de components, on hi afegirem els ingredients del Gelat de Maduixa.

composicio

Introduirem els components amb la tecla F3 i tot seguit posarem les unitats necessàries per aconseguir una unitat de l’article principal. A la part inferior dreta de la pantalla, ens posarà el cost calculat per poder elaborar les unitats d’elaboració que ens marca. Uns valors desmesurats o irreals aquí, són indicatiu de que alguna cosa no hem fet correctament. Haurem de revisar els passos anteriors i comprovar que tot es correcte.

Hem de tenir present que l’inventari d’aquests 3 articles és el següent:

inventari1

En aquest punt ja podrem engegar les fabricacions amb garanties de que tot funcioni correctament. Anirem al menú «Magatzem» i a «Ordres de fabricació»:

fabricacio1

En la pantalla de fabricació, posarem les dades de la ordre de fabricació, com el magatzem d’origen, el destí dels productes fabricats, la data de creació, etc… Un cop entrats aquesta paràmetres, li donarem al botó «Afegir» o «CRTL + F7», i ens donarà un llistat d’articles, on elegirem el producte a fabricar, evidentment aquest article ha de tenir altres articles en la seva composició (1). Tot seguit a la línia del article, introduirem les unitats que volem fabricar (2), i finalment amb el botó «Fabricar» o CRTL + F9, ens calcularà els components de la pantalla F2 per poder realitzar la fabricació:

fabricacio2

A la pantalla de components, és molt important revisar que els càlculs siguin correcte, ja siguin per estocatge o per costos. Un cop hem vist que està en ordre, ja podrem «Desar» la ordre de fabricació. Quan la ordre de fabricació està creada, a la fitxa del article principal, ja ens indica que les unitats a fabricar estan demanades, en cap cas estan en fabricació. En el cas dels ingredients també ens indica que les unitats estan per servir.

estocgelatmaduixa1estocmassamaduixa1estocgaleta1

Quan aquesta ordre de fabricació ja es pot realitzar, la posarem en marxa amb el botó «Activar» i en aquell moment podrem observar els canvis en l’estoc dels articles.

botoactivarestocgelatmaduixa2estocmassamaduixa2estocgaleta2

Com podem comprovar en les imatges han passat 20 unitats a fabricació de l’article principal, i com que el procés de fabricació ja a començat, evidentment ja ens ha restat definitivament les unitats necessàries per a la fabricació del estoc dels components.

botofinalitzar

Un cop s’ha finalitzat la fabricació li hem de donar a «Finalitzar» al botó de la ordre de fabricació i podrem triar les unitats fabricades o cancel·lar la fabricació:

fifabricacio

En aquesta pantalla, podrem finalitzar les fabricacions parcialment, o per unitats. Això ens donarà molta flexibilitat alhora de crear grans ordres de fabricació, però anar estocant el producte a mesura que es fabrica.

Un cop fet això ja podrem comprovar com han quedat les unitats en estoc i com han quedat els costos en l’article principal.

estocgelatmaduixa3costosgelatmaduixa

Això ha estat un petit exemple de les possibilitats que te la fabricació de productes en ICGManager. A partir d’aquí i en futures entrades ja veurem que és poden fer fabricacions més complexes: Control de números de lot, articles amb 2 unitats de referència, articles components sense estocs, ordres de fabricació en funció d’estocs màxims i mínims, fabricacions de components, etc…

ICGManager Debian Server

ICG MANAGER EN UN SERVIDOR DEBIAN

Fa pocs dies Microsoft ha alliberat com a testeig Microsoft SQL Server (MSSQL) per a Linux. Tot i que la versió oficial funciona en Ubuntu 16.04, jo com a fan de Debian, no m’he estat de provar-ho en la seva versió Testing (Debian 9 Stretch). Val a dir que el motor de BD l’he fet funcionar en la versió Stable (Debian 8 Jessie) amb backports, però les eines de connexió no es poden instal·lar.

Com que no n’he tingut prou d’instal·lar i connectar MSSQL, m’he dit si ICGManager podria funcionar amb un servidor Debian 9. I la resposta és que SI, un SI gran. Hem de tenir en compte que tant Debian 9 com MSSQL Linux són en versió de testeig, per tant en CAP CAS, recomano fer servir el que aquí explico en entorns de producció reals, les conseqüències podrien ser catastròfiques ja que el funcionament no s’ha provat al 100%. Tot i això ho exposo com un SI gran i en majúscules, per que m’ha sorprès la compatibilitat que Microsoft li ha donat al producte, per exemple donant suport a les rutes d’accés Linux «convertides» a Windows (/var/opt → c:\var\opt).

Sense fer-me mes pesat, anem a veure com ho hem fet:

Instal·lar Debian 9:

En el meu cas he descarregat la imatge:
http://cdimage.debian.org/cdimage/weekly-builds/amd64/iso-cd/debian-testing-amd64-netinst.iso

i la he instal·lat en una màquina virtual de VirtualBoxPodeu fer servir una màquina real o altres virtualitzadors. Els requeriment mínims que es exigeix la màquina per a poder funcionar com a servidor MSSQL són:

– 4Gb de RAM
– 1 CPU (recomanat 2 o més si es vol una mica de velocitat)
– Disc Dur 10GB
– IP de xarxa fixada (En VirtualBox he fet servir la configuració Adaptador Pont)

La instal·lació que jo he fet ha estat la més mínima de totes les possibles, només el sistema base, sense instal·lar res més. Recordeu que també ho podeu fer amb Ubuntu 16.04

Configurar Debian 9:

Us escric les passes que cal seguir per a preparar el nostre equip per a que pugui funcionar MSSQL Server. Sempre com a root escriurem:

# apt-get update
# apt-get upgrade
# apt-get install curl apt-transport-https sudo
# dpkg-reconfigure locales

En aquest punt ens preguntara quins «locales» volem instal·lar, i hem d’instal·lar (si no ho està): en_US.UTF8 i en la pantalla posterior elegir-lo com a predeterminat.

Instal·lar MSSQL:
Instal·larem MSSQL d’aquesta senzilla forma (sempre com a root):

# curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | apt-key add –
# curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/mssql-server.list > /etc/apt/sources.list.d/mssql-server.list
# apt-get update
# apt-get install -y mssql-server
# /opt/mssql/bin/sqlservr-setup

En aquest punt seguirem les instruccions de la pantalla i acceptarem la Llicència de Microsoft escrivent «YES» i entrarem la contrasenya per al usuari SA. Tot seguit passarem a instal·lar les eines de client (com a root):

# curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | apt-key add –
# curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/prod.list |tee /etc/apt/sources.list.d/msprod.list
# apt-get update
# apt-get install mssql-tools

Test de connexió
Aquí provarem si realment podem connectar al servidor MSSQL, ja sigui des de la pròpia màquina o des de màquines remotes

Connexió local amb eines MSSQL per a Linux:

# sqlcmd -S localhost -U SA -P ‘Contrasenya’
1> quit
#

Vol dir que la connexió ha funcionat OK

Connexió remota Linux amb Dbeaver:
dbeaver1

1- Creem una nova connexió a una base de dades
2- Elegim MS SQL Server i el driver jTDS driver
3- Next per a continuar a la següent pantalla

dbeaver2

1- Introduïm les dades d’accés al servidor SQL
2- Provem la connexió al servidor
3- OK per validar.

Connexió MS SQL Management Studio Express (v. 2014)

Connectar ICGManager

L’únic punt important a tenir en compte aquí és la ruta on instal·larà les bases de dades: c:\var\opt\mssql\data (/var/opt/mssql/data en linux) i que l’usuari SA va en majúscules.

manager1

manager2

manager3

manager4

empresa

CONCLUSIONS (personals i no objectives):

  • ICG Manager pot funcionar amb MS SQL per a Linux.

  • Tot encara està molt verd: MSSQL Linux està en fase de proves, la versió de Debian utilitzada es «testing» i Ubuntu està basat en Debian testing no pas en les versions estables, i ICG no crec que hagi revisat el codi per si pot ser compatible amb la versió de Microsoft SQL Linux.

  • Als distribuidors de ICG (i a ICG!!!) se’ns obra una nova porta per oferir molts més serveis i molta més qualitat amb la incorporació de Linux en les instal·lacions de ICG.

  • Felicitar a Microsoft per la seva forta i valenta aposta. Ara sí que MSSQL ja pot començar a jugar amb els més grans (Oracle, DB2, PostgreSQL) i intentar esgarrapar quota a la BD d’internet per defecte (MySQL o MariaDB).

  • Queda molta feina per part de ICG i dels distribuïdors si es vol adaptar el programari ICG per a que funcioni amb servidors Linux.

Creació Articles a Dolibarr

CREACIÓ D’ARTICLES DOLIBARR

En aquesta entrada, explicarem com crear i emplenar correctament la fitxa dels articles que utilitzarem a Dolibarr, tan per a les nostres vendes com per a les compres.

Activació de mòduls

El primer que haurem de fer es mirar que tinguem com a mínim el mòdul de «Productes» activat. Nosaltres farem l’explicació tenint activats tots els mòduls de la «Gestió de Productes». Penseu que el que expliquem en aquestes pàgines pot variar en funció dels mòduls instal·lats. Els mòduls es troben al «Inici» del menú superior, a «Configuració» i «Mòduls» del menú esquerra.

moduls

Un cop a la pantalla de mòduls, en l’apartat de gestió de productes, com a mínim hauríem de tenir seleccionat el mòdul de productes

moduls2

Nou Producte

Per crear un nou producte, anirem a «Productes/Serveis» del menú superior, i a «Nou producte» del menú esquerra.

article

I tindrem la fitxa per poder emplenar els camps:

article2

Hem de tenir en compte que els camps poden variar en funció dels mòduls que tinguem instal·lats.

La referència del producte és la referència que utilitzarem per vendre el producte i l’etiqueta la descripció que apareixerà a la línia de les factures.

La etiqueta és la descripció del producte o servei que apareixerà escrit en els documents de compra o venda.

El estat ens permetrà elegir si l’article està a la venda o és pot comprar. Per exemple un article de fabricació pròpia estarà a la venda, però no a la compra. En canvi les matèries primeres ens passarà al contrari, les tindrem a la compra, però no a la venda.

Estoc Límit per alertes és l’estoc mínim que hem de tenir al magatzem d’un producte.

Estoc desitjat és l’estoc màxim que tindrem al magatzem.

La Descripció és una descripció més exhaustiva del article que la que ens dona l’etiqueta. En ella hi podem posar totes les característiques i dades que vulguem. Atenció, aquestes dades poden ser visibles per als clients.

La Naturalesa del producte, ens indicarà si és un producte manufacturat o be és una matèria primera.

Pes, Longitud, Superfície i Volum ens indiquen les característiques físiques exactes del producte. Fixeu-vos que a la part dreta podrem elegir la unitat de mesura que més ens convingui.

El Codi Duaner, és una informació necessària en cas d’importació dels articles de fora de la Unió Europea.

El País d’origen ens indica d’on prové o està fabricat, aquell article. Imprescindible en la traçabilitat alimentària sobretot.

La Nota ens permet realitzar una descripció addicional de l’article com en el camp Descripció, però en aquest cas no serà de cap manera visible per part del client o proveïdor.

En la següent casella, podrem fixar el Preu de Venda de l’article. Just al costat de la casella, ens indicarà si el preu l’entrem amb impostos inclosos o sense impostos. Dolibarr re-calcularà els impostos automàticament en els documents de venda.

Preu de Venda Mínim, ens indica el preu mínim de l’article en els documents de venda, ja que el preu fixat en la fitxa de l’article és pot modificar manualment en el moment de la venda, però mai per sota del valor indicat en la casella.

Taxa IVA, indica el percentatge d’impost aplicat a l’article. Consulteu al vostre gestor en cas dubtes.

Finalment per crear definitivament l’article, li donarem al botó crear.

Serveis

Els serveis són un tipus de producte especial, en que no s’intercanvia cap tipus de material. Els serveis són els articles de facturació del treball manual, de la mà d’obra o dit en general dels articles intangibles.

nouservei

La pantalla de serveis és pràcticament igual, ometent els camps que no tenen sentit en un article d’aquest tipus (Ex. mida). En canvi afegeix un camp que marca la duració del servei (en temps).

Llistat i modificació

Per obtenir un llistat dels articles que disposem, anirem a Productes/Serveis i farem un clic a Llistats, ja sigui un producte o un servei.

llistarticles

Per modificar l’article, fem un clic sobre l’article desitjat i entrarem a la seva fitxa. En cas de que hi hagin molts articles, podem filtrar-los pels camps que hi han a sota la descripció de les columnes.

filtrellista

Un cop dins de l’article el podrem modificar amb el botó de modificació que hi ha a la part inferior dreta.

modifarticle