Entrada de Factures de Compra i Despeses a Dolibarr

ENTRADA DE COMPRES A DOLIBARR

 1. Creació de proveïdors

  Per entrar una compra o despesa a Dolibarr, primer de tot haurem de crear el proveïdor o creditor. En el cas que no tinguem la comptabilitat activada no ens farà falta distingir entre uns i els altres.
  Per crear un nou proveïdor anirem a «Tercers» i «Nou proveïdor»

  accesproveidors

  Quan ens aparegui la fitxa del proveïdor, emplenarem totes les seves dades generals (Nom, telèfon, etc…) i indicar clarament que és un proveïdor.

  fitxaproveidor

  Un cop creat el proveïdor, ja podrem modificar les dades de les formes de pagament i les dades bancaries. En aquesta pantalla, també podrem introduir el codi comptable i distingir així en el cas de la comptabilitat Espanyola els proveïdors (400) dels creditors (410).

  codicompta

 2. Diferències entre articles i despeses.

  Alhora d’entrar les compres tindrem dos tipus d’articles principals a entrar:

  1. Articles de Clients. Que inclouen tots els articles que és repercuteixen directament als clients. Poden ser:

   • Articles de compra – venda directa. Per exemple una bombeta. Nosaltres comprem una bombeta i la re-venem a un client.

   • Articles de Fabricació o composició. Per exemple una bombeta, un portalàmpades i un suport. Nosaltres en fem una làmpada i la venem al client final. Totes les matèries primeres són considerades com un article de client.

   • Articles de serveis. Tot serveis que contractem específicament per realitzar una tasca a un client concret. Per exemple lloguem una empresa especialista en la col·locació de làmpades per a una obra d’un client concret.

  2. Articles de Despesa. Són tots els serveis o articles que no podem repercutir directament a un client concret, ja que són productes o serveis generals per al funcionament de l’empresa. Hi podem trobar:

   • Serveis: Tots els serveis que fan que la nostra empresa pugi funcionar: llum, calefacció, serveis informàtics, gestories, despeses publicitaries, etc…

   • Productes: Articles de consum propi per al funcionament de l’empresa. En aquest grup hi han: Els combustibles dels vehicles o calefaccions, el material d’oficina, el mobiliari, el material informàtic, etc…

 3. Creació productes de Despeses

  Entrarem els productes tal i com vam explicar en aquesta entrada:

  https://batista10blog.wordpress.com/2016/10/26/creacio-darticles-a-dolibarr/

  Per entrar les despeses el procediment és similar, encara que sempre haurem d’indicar que el producte no és en venda. També podrem indicar el codi comptable de la despesa. En cas de dubte consulteu el vostre assessor o gestor per saber quin codi comptable respon a cada despesa.
  articles compra

  Una altra característica habitual dels productes de despesa, és que no s’acostumen a entrar específicament, excepte que vulguem un control molt alt sobre les despeses. Per entendre-ho millor, nosaltres podríem entrar els materials d’oficina, explicitant-ne cada un d’ells (bolígrafs, grapadores, clips, folis blancs, etc…) cosa que ens donaria un control molt alt sobre en que gastem, però per contra hauríem de crear molts articles i moltes línies de factura. Habitualment les empreses petites no els interessa saber si han gastat més en bolígrafs o en grapadores i aleshores creen un article genèric de Material d’oficina. Això permet simplificar l’entrada de factures de despesa, a costa de no tenir explicitat el producte exacte comprat.

  Per acabar, haurem d’assignar el producte al proveïdor i donar-li un preu per defecte. Això ho farem des de la pestanya «Preus compra» de la fitxa del producte o servei:
  preus compra

   

 4. Entrada de factures de compra.

  Per crear una nova factura de compra o de despesa, anirem a «Financera» (1) i «Factures de proveïdors – Nova factura» (2). Simplement emplenarem les dades del proveïdor i de la forma de pagament (3) i li donarem a Crear esborrany (4) per generar la nova factura.

  factcompra1

  Un cop creada la capçalera amb format esborrany, anirem posant les línies de compra dels productes.
  factcompra2

  Finalment només ens caldrà validar la factura per acabar-la d’entrar. Posteriorment podrem entrar els pagaments de la factura per finalitzar el procés de registre.

   

VINCULAR DOCUMENTS DE COMPRA A L’AMORTITZACIÓ

VINCULAR DOCUMENTS DE COMPRA A L’AMORTITZACIÓ

Un dels principals problemes que presentaven les antigues versions de ICGManager, és que l’amortització dels bens materials no es podien relacionar amb els productes comprats. En aquest document explicarem com crear una amortització i com assignar-la a un producte.

Creació del grup d’amortització

Els grups d’amortització ens permeten diferenciar els diferents grups de productes a amortitzar. En el nostre cas, per exemple crearem un grup d’amortització que anomenarem «Vehicles d’empresa». Per crear-ho, anirem al menú Comptabilitat → Immobilitzat → Grups d’amortització

menugrup

Per crear el nou grup simplement li donem al botó nou i posem el codi i la descripció del grup. Guardarem el grup.

creargrup

Creació de les fitxes d’amortització

Per crear una nova fitxa d’amortització, anirem a Comptabilitat → Immobilitzat → Fitxes d’amortització. Li donarem al botó nou per crear-ne una de nova.

fitxamortitzacio

Posarem els valors que corresponen per emplenar correctament l’amortització. En cas de dubte consulteu al vostre assessor comptable. Guardarem la fitxa d’amortització.

Assignació de la despesa de compra

Desprès hem d’entrar la despesa normalment, ja sigui amb un albarà de compra o per un document de despesa.

gasto

Un cop tinguem la despesa entrada o recuperada, fem un clic amb el botó dret del producte que vulguem assignar a una fitxa d’amortització i al menú seleccionem l’opció «Fitxa d’amortització»

menugasto

Aleshores en apareixerà una nova pantalla amb totes les fitxes d’amortització. Haurem de seleccionar la que pertany a la nostra despesa i donar-li a acceptar.

triafitxa

Validar document a la fitxa d’amortització

Un cop fet això, si anem a la fitxa d’amortització, i fem clic al botó «Documents».

documents

I ens apareixerà la vinculació dels documents sobre aquell immobilitzat

docsimmobilitzat

Creació d’articles a Odoo

CREACIÓ D’ARTICLES A ODOO


La pantalla de creació d’articles a Odoo, pot variar molt en funció de la configuració que tinguem a Odoo i dels mòduls que tinguem instal·lats. Per fer aquest document, mirarem d’utilitzar una configuració amb els mòduls i les configuracions més habituals. No us ha d’estranyar gens que varii la vostra instal·lació de Odoo amb les pantalles que es presenten en aquest document.

Accés Pantalla d’articles

L’accés a la pantalla d’articles, es pot realitzar des de diferents llocs del programa, els més habituals acostumen a ser:

Vendes (1) → Vendes → Productes (2)

Compres → Compra → Productes

Inventari → Control d’Inventari → Productes

Per crear un nou article, en aquesta pantalla ens apareix un botó «Crear» (3). Per seleccionar un article existent, simplement li fem un clic a sobre i entrarem a la fitxa de l’article. Si l’article no apareix podem fer una cerca al cercador de la part superior dreta (4).

creaarticle

Dades bàsiques

Un cop creem l’article, a la part superior de la fitxa, ens preguntarà les dades més bàsiques de l’article:

Per posar una imatge passarem el ratolí per sobre la imatge, fins que ens aparegui una icona amb un llapis. Al fer clic en aquesta icona, ens apareixerà un diàleg on podrem elegir l’arxiu d’imatge del producte.

imatge

En aquest apartat, també podrem triar si l’article és de compra, de venda o ambdues coses.

Informació General

En aquest apartat s’inclouran les dades que defineixen les característiques principals de l’article:

informaciogeneral

El tipus de producte ens definirà les característiques del producte, podent afegir o treure camps de l’article, en funció del tipus que elegim. Els tipus habituals de que disposem són:

– Consumible: Productes en que no es te la gestió del estoc, tot i ser articles de característiques físiques. Podrien ser un exemple d’això, la sal que es consumeix en un restaurant, o les tintes que una empresa gasta per a les impressions.

– Serveis: Productes en que tampoc es gestiona l’estoc, però en aquest cas són articles intangibles. Podríem englobar en aquesta categoria la mà d’obra o els transports.

– Productes estocables: Producte en que si que controlem l’estoc. Aquí s’engloben la gran majoria d’articles de compra-venda o de fabricació.

La referència interna ens indica el codi que nosaltres utilitzarem per identificar l’article.

El codi de barres ens defineix el codi de barres per aquell article. Hem de tenir en compte que a Odoo per defecte només s’utilitza un sol codi de barres per article, excepte que tinguem algun mòdul que faci el contrari.

La política de facturació ens indica com es comportarà l’article en el cas que el vulguem facturar:

– Quantitats demanades: Ens deixarà realitzar factures de venda de l’article des d’una comanda de venda encara que aquesta no s’hagi entregat al client.

– Quantitats entregades: Només deixarà facturar l’article en cas que s’hagi entregat físicament o expedit al client.

– Facturació basada en temps i materials: Article que es facturarà des de tasques de treball. Útil en cas de lloguers i tasques assignades a treballadors.

Preu de venda indica el PVP per defecte. En un altre apartat ja definirem els preus segons les tarifes de venda. En cas que no s’apliqui cap tarifa, aquest serà el preu de venda.

El Cost és també el preu per defecte de cost. Si no hi ha cap cost associat a un proveïdor, utilitzarà aquest en les compres o fabricacions dels articles.

La unitat de mesura i la unitat de mesura de compra, indica el format en que es compra i es ven l’article. Noteu que les unitats de compra i venda poden ser diferents.

Control de factures de compra estableix com pot ser facturat aquest article. Si el proveïdor ens factura l’article abans de la recepció o és a posteriori.

Inventari

Aquí entrarem totes les característiques relacionades amb la compra, emmagatzematge, fabricació, etc. de l’article.

inventari

Les Rutes ens indicaran de quina forma podem aconseguir aquest producte:

– Compra: Al marcar aquesta opció indicarem que l’article pot ser inclòs en una comanda de compra a un proveïdor. Al recepcionar la comanda de compra l’article passarà a estar en estoc.

– Producció: Ens indica que aquest producte pot ser fabricat. Al marcar aquesta opció ens permetrà incloure aquest article en les ordres de fabricació.

– Sota comanda: Al marcar aquesta opció, Odoo generarà una comanda de compra, cada cop que es realitzi una comanda de venda encara que hi hagi productes en estoc.

La Categoria Interna és un sistema de classificació d’articles per famílies i subfamílies. Ens pot ser útil, a l’hora de cercar articles, fer informes o classificar els articles per a la venda On-Line. Podem escriure el nom de la categoria directament, i sinó existeix la crea automàticament.

El Pes Brut i el Volum ens indique aquestes característiques de l’article, en la unitat que sigui de referència per nosaltres. Ens pot servir per fer càlculs de càrrega de vehicles, informes diversos, empaquetament, etc.

El Seguiment marca la forma en que es realitzarà la traçabilitat del producte. Pot ser amb un únic numero de sèrie per article, amb lots d’articles o sense cap tipus de seguiment.

Els diferents Temps de vida que hi ha a l’article ens seran útils sobretot per controlar la caducitat dels articles que la tinguin. Hi han diferents temps de control de l’article.

Els Proveïdors, és una llista de tots els proveïdors que ens poden subministrar l’article. En el cas de tenir marcada l’opció «Sota comanda» el programa elegirà el proveïdor més econòmic i que s’ajusti a la comanda per elegir-lo. Per afegir un proveïdor nou al llistat, farem clic a «Afegir un proveïdor»

proveidors

En aquesta pantalla podrem introduir el nom del proveïdor, el nom i el codi de l’article segons el proveïdor, el temps previst d’entrega des de que es fa la comanda, la quantitat mínima a demanar de producte, el preu de cost i la validesa entre dates d’aquest cost.

L’empaquetament definirà els diferents tipus d’embalatge i les quantitats que contindrà cada embalatge de producte.

empaquetament

Vendes

Aquesta pestanya definirà les característiques de venda del producte, ja sigui preus de venda com terminis de garantia.

vendes

A la primera part de la pantalla, tenim les tarifes que pot tenir l’article. Al afegir un element ens permet seleccionar una tarifa existent amb el menú desplegable o si escrivim el nom de la tarifa i no existeix la crearà automàticament. Podem definir el preu de venda, la quantitat mínima d’articles per poder aplicar la tarifa i les dates de validesa d’aquests preus.

Les condicions de venda ens indicaran tan la garantia que te l’article, com els terminis en cas de fabricació i el termini previst d’entrega al client.

En el cas de tenir instal·lat el mòdul Terminal Punt de Venda, en aquesta pantalla podrem indicar si l’article estarà disponible en el punt de venda, com la família del punt de venda (Fixeu-vos que la família del punt de venda i la família de l’article són diferents!!!), i si l’article s’ha de pesar a la balança en el moment de venda.

Variant

Aquesta pestanya només apareixerà en cas de tenir el mòdul de variants de productes instal·lat. Ens permet definir diferents característiques del article, ja sigui talles, colors, mesures, capacitats, tipus de productes, etc.

variants

Al afegir un element, podrem posar un atribut existent, o crear un nou atribut per l’article. Els valors de l’atribut, acotaran els possibles valors dels atributs. Podem crear tants atributs com vulguem, i Odoo s’encarregarà de gestionar totes les combinacions possibles d’atributs. Podrem gestionar aquestes combinacions amb el botó de la part superior que ens indica el nombre de variants existents.

llistavariants

Podrem gestionar cada una de les variants individualment:

modificavariant

Podem establir un codi de barres i una referència única per a cada variant, així com definir el preu de venda i el cost general i el volum i el pes. Si ho deixem per defecte, utilitzarà els valors definits per defecte a la fitxa de l’article.

Comptabilitat

En aquesta pestanya definirem els valors comptables de l’article. Podrem definir tant el compte comptable de compres, com de vendes. Si aquests valors estan en blanc, agafaran els valors que continguin la família de l’article i com a últim cas agafarà el valor establert en el diari configurat.

comptabilitat

També podrem fer la definició d’impostos de l’article. Atenció, abans de modificar qualsevol valor d’aquesta pantalla, consulteu al vostre assessor comptable.

Notes

En aquesta pantalla, introduirem els texts que volem que surtin en els diferents documents del programa.

notes

Podem posar descripcions addicionals, tant per pressupostos de venda, com pressupostos de compra com a documents d’entrega.

Còpies de seguretat a Dolibarr

CÒPIES DE SEGURETAT DOLIBARR

La senzillesa de Dolibarr és un dels seus punt favorables. En pocs clics permet realitzar la majoria d’operacions d’una forma fàcil i senzilla. En canvi per realitzar operacions més complexes la dificultat és més alta. Això mateix succeeix amb les còpies de seguretat. Fer una còpia de seguretat és molt senzill, però programar i automatitzar còpies de seguretat, ja és una altra cosa.

Avui en aquesta entrada veurem com fer una còpia de seguretat manual d’una forma fàcil.

Les dades de Dolibarr és poden dividir en dos tipus, les dades emmagatzemades a la base de dades i els documents adjunts a la base de dades (pdf generats, imatges, gestió documental, etc…).

Per fer la còpia de seguretat, anirem al inici del Dolibarr (1) i després en el menú vertical de la part esquerra de la pantalla, anirem a Utilitats d’administració (2) i a Còpia (3).

accediracopies

Això ens permetrà accedir a la pantalla on configurarem les còpies.

pantallacopies

En principi per fer la còpia, simplement hem de donar-li al botó «Generar Còpia» i automàticament apareixerà una còpia a la part dreta de la pantalla. Al fer clic a aquesta còpia, ens la descarregarà la nostre ordinador.

Les opcions que acompanyen la còpia, en un principi no s’han de modificar. Són opcions tècniques que poden malmetre les còpies i fer-les irrecuperables.

En el cas que vulguem desar la còpia amb un nom diferent del que ens proposa, ho podem fer al camp Nom del Fitxer a Generar, i aconsellem respectar l’extensió final .sql:

nomcopia

Pel que fa a la compressió podem elegir el valor que vulguem, encara que la còpia amb Bzip2 és la més optimitzada i eficient.

Al donar-li al botó «Generar Còpia» (1) apareix la còpia feta la apartat «Documents» (2) i al fer-li clic a sobre, ens la descarrega al nostre ordinador (3).

descarregacopia

Si volem fer una còpia de la base de dades i de tots els documents adjunts, haurem de tenir accés físic del servidor, i descarregar la carpeta /documents del lloc on és troba instal·lat Dolibarr. Normalment en l’apartat 2 ens informa de la ruta on és troben els documents:

rutalinux

En el cas de Linux

rutawin

En el cas de Windows

Simplement accedirem a la ruta on hi ha aquesta carpeta i podem copiar-ho, per exemple al dropbox. Si sou una mica experts en informàtica, no us serà difícil automatitzar aquest procés. També es poden utilitzar programes especialitzats per fer-ho. Però això ja s’escapa d’aquest manual.

copiafisica

Tarifes de venda V – Preus automàtics

TARIFES DE VENDA V – PREUS AUTOMÀTICS

Les tarifes amb regles de preus automàtics, permeten automatitzar els preus de venda en funció dels canvis soferts pels orígens dels preus que designem.

Podrem escriure tantes regles com vulguem, però seran vàlides per estricte ordre.

Activar tarifes automàtiques

Per indicar a una tarifa que funcionarà amb preus automàtics haurem de marcar l’opció «automàtica» de la tarifa.

activarautomatic

Al activar aquesta opció, veurem que les opcions de la part inferior canvien.

Afegir regla

Aquesta opció ens permet afegir les normes que regularan els preus de venda dels articles.

reglesautomatiques

Origen: Es la base sobre la qual re-calcular els preus de venda. Quan l’origen sofreix un canvi de preus, automàticament es re-calcularà el preu de venda d’aquell article. L’origen pot ser una altra tarifa de venda, un tipus de cost de qualsevol article (últim cost, cost mitjà o cost estoc), o el cost de qualsevol article per a un magatzem. Aquesta última opció només tindrà sentit, si tenim l’opció de treballar amb costos per magatzem. Configuració → Empresa → Costos i Preus

configcostosxmagatzem

Aplicar canvi de preus sobre: Elegirem el destí dels preus, si és el preu normal o només és el preu d’oferta.

Arrodoniment, aproximació i màscara: Ja vàrem veure aquestes opcions en l’article anterior. En aquest cas funcionen exactament igual.

https://batista10blog.wordpress.com/2017/04/

Al canviar el preu net: El mateix. Consulteu l’article anterior.

Modificar preus: Aquí expressarem la forma en que re-calcularem els preus. Podem dir-li que incrementi el preu net o el preu brut en import o en percentatge. També podem indicar-li que no modifiqui el preu, opció útil en el cas de tenir diferents regles i voler fer una excepció. Al activar la casella ens deixarà omplir les caselles de la part dreta que pertoquin.

exemple regla

En la imatge anterior, podem veure un exemple. En la norma anterior, estem dient que cada cop que modifiquem un preu de la tarifa 2 (tarifa majorista), incrementi el preu de venda un 5% sobre el preu de la tarifa majorista, a sobre arrodonit a l’alça ignorant les monedes de 1 i 2 cèntims. Aquí ho podem veure millor:

exemple regla 2

Esborrar regla

Permet eliminar una regla.

Pujar i Baixar regla

Aquestes opcions ens permeten establir l’ordre d’aplicació de les regles en cas de que un mateix article estigui en grups d’articles diferents. L’ordre d’aplicació sempre serà de la part superior a la part inferior.

Mostrar preus tarifa

En mostra en pantalla com quedaran els preus dels articles, segons les regles creades.

resultatpreus

Grups d’articles

Podem filtrar els articles als quals se’ls aplicarà una regla, emplenant el camp grup. Ho podem fer fent un clic al botó de punts que surt a la part dreta del camp o amb la tecla F6 del teclat.

botogrups

Ens apareixerà una pantalla on podrem elegir els diferents grups d’articles que tinguem creats.

grupsarticles

resultat grups

Per crear nous grups d’articles, anirem a Fitxers → Fitxers auxiliars → Grups d’articles

Encara que el funcionament de la creació de grups d’articles, ja s’escapa d’aquest manual.

creagrupsarticles

Terminis de pagament Odoo 9

TERMINIS DE PAGAMENT ODOO 9

Odoo diferencia la forma de pagament i els terminis de pagament, fent-los totalment independents uns dels altres, la qual cosa ens permet combinar-los de qualsevol manera.

Els terminis de pagament són les dates dels pagaments i dels cobraments de les factures. Fan una aproximació de quan hem de pagar o cobrar una factura i ens la divideixen en diferents venciments. Els venciments són el número de vegades en que és divideix el pagament o cobrament. En els terminis configurarem entre altres coses el número de venciments, la diferència de dies entre ells i la part a pagar o cobrar en cada venciment.

Per accedir a la pantalla de configuració dels venciments anirem a Comptabilitat → Configuració → Administració → Terminis de pagament

menuterminispagament

Per crear un nou termini de pagament li donarem al botó Crea, i si en canvi volem editar un d’existent simplement li farem un clic a sobre seu.

noutermini

El termini de pagament és el títol que es mostrarà en pantalla per que nosaltres distingim el tipus de termini que és. La descripció en factura, en canvi, és el que visualitzarà el contacte en els documents impresos o enviats per correu electrònic. Aquesta descripció acostuma a ser àmplia i entenedora.

Per configurar els terminis de pagament, simplement li donarem a Afegeix un element. I ens sortirà una pantalla de configuració del venciment:

creanoutermini

Tenim 3 tipus de venciments diferents:

* Saldo pendent: Aquest venciment necessàriament sempre serà el últim de tots. Ens indica que l’últim pagament sempre serà l’import residual. Es la forma de que sempre ens quadrin les factures amb els pagament.

* Percentatge: És el percentatge del total de la factura a pagar en aquell venciment. El percentatge l’introduirem a la casella inferior del valor.

* Import fix: És un import fix de preu. L’import també l’introduirem al camp valor.

Per configurar els dies del venciment tenim 4 opcions diferents:

* Dies després de la data de la factura: El nombre de dies transcorreguts des de la data de la factura. Introduirem els dies a la part superior. Si volem realitzar un pagament inicial, els dies seran 0.

* Dies després del final de la factura del mes: El pagament es realitzarà el número de dies que indica, contant a partir del últim dia del més en que s’ha realitzat la factura. Ens pot ser molt útil en casos com el dia 15 del més següent a la factura.

* Últim dia del mes següent: El últim dia del més posterior a la factura. Si fem una factura a 5 de febrer, el venciment serà a 31 de març.

* Últim dia del mes: L’últim dia del mes actual. Si la factura és a 5 de febrer el venciment serà a 28 o 29 de febrer.

Els terminis de pagament o cobrament els podem assignar per defecte a la fitxa del contacte, i poden ser diferents si el contacte és alhora client i proveïdor.

contactes

També podem posar el termini de pagament o modificar-lo en els propis documents ja siguin de venda o compra, pressupostos, comandes o factures.

documents

Llistes de Materials

LLISTES DE MATERIALS A ODOO

En empreses amb processos de fabricació o ensamblació de productes (també en hostaleria!!!), és molt important el control de l’estocatge, tant del producte final, com de les matèries primeres. Normalment això és realitza mitjançant la composició d’articles, un article està composat d’altres articles en una certa quantitat per formar l’article principal, al cost que tenen les matèries primers. En Odoo això s’anomena Llistes de Materials (LldM).

Per poder fer tot això hem de tenir el mòdul MPR instal·lat.

mpr

Un cop tenim instal·lat el mòdul, ja ens apareix una nova entrada al menú amb el nom Fabricació (1). En el menú lateral tindrem l’opció de visualitzar les llistes de materials (2), i en la part superior ens apareixerà l’opció de crear una nova llista amb el botó crear (3).

creallista

Per crear les llistes de materials, partirem de la base que tenim tots els articles creats correctament, o sigui que tenim l’article principal o fabricat i tenim les matèries primeres. Tots aquests articles creats correctament amb els seus costos i preus de venda.
Primer de tot tindrem un producte principal (Ha de ser en producció):

principal

També configurarem articles de matèries primeres. En el nostre cas d’exemple només utilitzarem 2 articles, però poden molts més i cadascun amb les seves condicions particulars. Inclús poden ser articles que també han de ser fabricats, aconseguint així una cadena de producció.

materiesprimes

Per crear la llista de productes haurem de posar la capçalera d’aquesta llista on posarem els valors que ens demana:

ldm1

Producte: Producte principal que resultarà de la fabricació o composició.
Quantitat: Unitats resultants del procés de fabricació o composició.
Referència: Referència de la llista de material (no obligatori)

Tipus de llista de materials: Aquí indicarem si el producte final ha de ser fabricat o és una composició d’altres productes (kit). La diferència entre les dues opcions, ve donada per que la fabricació és un pas obligatori abans de la venda, tenint que fer un procés de producció abans de poder servir l’article en una comanda, i en canvi la composició treu del magatzem les matèries primeres en el moment de servir la comanda al client, sense importar l’inventari del article principal.

Finalment crearem la llista afegint les matèries primeres, amb l’opció «afegir un valor»:

ldm2

En aquest cas podrem veure com en una comanda de venda, el que fa es esperar disponibilitat de les matèries primeres, no pas de l’article principal:

comanda

Tarifes de venda II Preferències d’aplicació

TARIFES DE VENDA. II – PREFERÈNCIES D’APLICACIÓ

En aquesta segona entrada mirarem d’entendre el funcionament de les tarifes per saber quin preu aplicarà a un client concret per un article concret. Establirem l’ordre de preferències d’aplicació de les tarifes en funció de tots els paràmetres que hi poden influir.

Caducitat de les tarifes

Totes les tarifes en ICGManager tenen una data d’inici d’aplicació i una data de final d’aplicació.

caducitats

Aquestes dates són vàlides per a tot tipus de tarifes, ja siguin tarifes d’oferta, com tarifes normals. És un error molt habitual, preguntar-se per que no aplica un preu, i la causa ser tan simple com que la tarifa que conté el preu que nosaltres esperàvem que s’apliqués, simplement està caducada o encara no hem arribat a la data d’inici de la tarifa. És una opció molt útil quan s’apliquen tarifes anuals, trimestrals o mensuals i poder-nos deixar la feina feta amb antelació.

Mix and Match

El mix and match, no és de per si una tarifa, sinó que són una sèrie de normes i regles que permeten modificar els paràmetres de venda per oferir unes condicions millor al client.

mixandmatch

Com podem observar en la imatge, hi han alguns paràmetres que afecten als preus dels articles i a les tarifes. No entrarem a explicar com funciona en mix and match, ja que no pertany al tema de les tarifes de venda, però és un paràmetre a tenir en compte alhora de calcular preus, ja que el mix and match te preferència per sobre de qualsevol tarifa de venda.

Esquema de Resum

tarifes-de-venda-2-preferencies

Per explicar el funcionament de les tarifes d’una forma lineal, ens basarem sempre sobre un client (C) que te unes tarifes assignades i sobre un article (A) que vendrem a aquell client. La pregunta que ens hem de fer sempre serà: Quin preu aplicarà ICGManager per a un client (C) al vendre-li un article (A)?

Tarifes d’oferta

Les tarifes d’oferta són unes tarifes amb un identificador de tarifa negatiu. Aquestes tarifes s’aplicaran abans que les tarifes que tingui assignat el client en la seva fitxa, i també per sobre la tarifa per defecte.

tarifaoferta

Les tarifes d’oferta només es poden crear el primer cop que creem la tarifa. Si creem una tarifa normal, després no es pot convertir en tarifa d’oferta.

Hi ha una excepció (lògica en aquest cas!!) en l’aplicació de les tarifes d’oferta, no s’aplicarà una tarifa d’oferta si el preu de la tarifa normal és inferior a l’oferta. Atenció que aquí només estem parlant del preu net de l’article en la tarifa, o sigui que els descomptes que pugui tenir sobre la tarifa el client no compten en el moment de l’aplicació de les tarifes. Vegem-ho en una imatge:

descomptestarifa

Tarifes de client

A cada client li podem assignar tantes tarifes com vulguem, però sempre aplicarà el preu segons l’ordre que tinguin les tarifes en la fitxa del client. Recordem que en ICGManager no és obligatori que els articles estiguin en una tarifa, dit d’una altra forma, podríem tenir una tarifa amb un sol article o inclús sense cap article (estúpid però pot ser!).

preferenciaclient

Com veiem a la imatge, l’ordre d’aplicació és de dalt abaix. En el cas de les tarifes normals, quan troba un preu aplica aquest, encara que en tarifes que estiguin situades en la part inferior, hi hagi un preu més econòmic pel client, a diferència del que passa amb les tarifes d’oferta.

Tarifa Alternativa

Les tarifes alternatives s’apliquen en el cas que un article no es trobi en una tarifa, però aquesta tarifa te definida una tarifa per defecte.

tarifaalternativa

La tarifa alternativa tindrà preferència sobre les tarifes definides en la fitxa del client, encara que aquesta tarifa alternativa no hi sigui present. Per el sol fet d’estar definida com a alternativa d’una tarifa, ja l’aplica abans de comprovar la següent tarifa en la fitxa del client.

Tarifa per defecte

A la configuració de ICGManager podrem definir una tarifa per defecte.

tarifaperdefecte

En el cas que ICGManager no trobi l’article en cap tarifa associada al client (ni en cap oferta), aplicarà el preu que hi hagi de l’article en la tarifa per defecte, encara que no estigui associada a la fitxa del client. Si aquest article tampoc estigués a la tarifa, el preu a aplicar seria 0.

Pentaho Report Designer

 

PENTAHO REPORT DESIGNER

Fa poc vam explicar com instal·lar Pentaho Bussines Inteligence Server en aquesta entrada del blog:

https://batista10blog.wordpress.com/2016/09/15/instal%C2%B7lar-pentaho-ba-6-1-debian-8/

En aquest document explicarem com instal·lar Pentaho Report Designer i enviar un informe al servidor Pentaho per a que es pugui visualitzar en línia.

Actualitzacions i programes requerits

Per a Debian 8:

# apt-get update

# apt-get upgrade

# apt-get install unzip zip openjdk-8-jre openjdk-8-jdk mc

Per a Windows:

Descarregar i instal·lar:

https://www.java.com/es/download/

Crear directoris i descarregar

Un cop siguem dins del sistema, crearem les carpetes on posarem la plataforma Pentaho i farem la descàrrega de programes.

Per a Debian 8:

# cd /opt

# mkdir pentaho

# cd pentaho

# wget http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Report%20Designer/6.1/prd-ce-6.1.0.1-196.zip/download

# unzip prd-ce-6.1.0.1-196.zip

# cd prd-ce-6.1.0.1-196

Per a Windows:

Descarregar:

http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Report%20Designer/6.1/prd-ce-6.1.0.1-196.zip/download

Descomprimir:

extreuwindows

Modificar entorn d’execució java (Només Debian)

Per a que funcioni correctament haurem de modificar una variable d’entorn del sistema de java. Executarem el nostre editor de text favorit i modificarem el fitxer per inicialitzar Pentaho Report: report-designer.sh

# mcedit report-designer.sh

i al principi del tot del fitxer afegirem les següents línies

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/

JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/

export JAVA_HOME

export JRE_HOME

Executar Pentaho Report-Designer

Per a Debian 8:

executadebian

Si volem podrem crear un accés directe a l’escriptori o una entrada al menú amb el programa: alacarte

Per a Windows:

executawin

Enviar Informe a un Servidor Pentaho Bussines Intelligence

Un cop en funcionament Report-Designer, ja podrem crear els nostres informes. En entrades futures, explicarem com crear informes per a ICGManager i Odoo.

De moment el que farem serà carregar un informe d’exemple que el mateix Pentaho ens ofereix:

demoreport

Un cop carregat l’informe, li donarem al botó per publicar l’informe a Pentaho Bussines Server, i ens apareixerà el quadre de diàleg per enviar al servidor.

demoenvio

demoenvio2

Introduirem l’adreça on està instal·lat el servidor Pentaho, ja sigui una adreça local o remota, i el usuari i la contrasenya d’entrada.

dadespublicacio

Un cop introduïdes les dades de la connexió, si aquestes són correctes, ens apareixerà un quadre de diàleg, on podrem posar el nom del fitxer, el títol de l’informe, una descripció, i el més important de tot, la localització del fitxer. Nosaltres en el nostre cas, hem triat el directori arrel del usuari admin.

okdemo

Un cop li donem a ok ens preguntarà si volem executar el navegador per visualitzar l’informe.

reportserver

Si la resposta es afirmativa ens dirigirà cap al servidor Pentaho, on haurem de posar l’usuari i la contrasenya d’accés.

browsefiles

I en la pantalla principal, li donarem a «Browse Files» per visualitzar tots els informes del usuari.

executainforme

Finalment obrirem el fitxer que hem pujat al servidor, i podrem visualitzar l’informe.

informe

Intal·lar Pentaho BA 6.1 Debian 8

INSTAL·LAR PENTAHO BA 6.1 DEBIAN 8

Pentaho és un conjunt de programes per a generar el que s’anomena intel·ligència empresarial, es a dir a partir de la informació que disposem a l’empresa, extreure’n nova informació que ens ajudi a prendre decisions empresarials, ja siguin ajustos de producció, augments de salaris, reduccions de costos, polítiques socials, emmagatzematge de productes, i un llarg etc..

Aquest conjunt de programes es divideixen en programes de Servidor i programes Clients. Els programes servidor, són la base d’execució de la plataforma i els programes clients són els que ens permetran crear les eines que s’executaran al servidor per a poder realitzar l’anàlisi de dades.

Per començar instal·larem Pentaho Bussines Inteligence Server 6.1. Ho farem en un servidor Debian Linux, per al que són necessaris uns mínims de coneixements de Linux per a continuar amb aquest manual.

Actualitzacions i programes requerits

# apt-get update

# apt-get upgrade

# apt-get install unzip zip openjdk-7-jre openjdk-7-jdk mc

Crear directoris i descarregar

Un cop siguem dins del sistema, crearem les carpetes on posarem la plataforma Pentaho i farem la descàrrega de programes.

# cd /opt

# mkdir pentaho

# cd pentaho

# wget https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business%20Intelligence%20Server/6.1/biserver-ce-6.1.0.1-196.zip/download

# unzip biserver-ce-6.1.0.1-196

# cd biserver-ce-6.1.0.1-196

Modificar entorn d’execució java

Per a que funcioni correctament haurem de modificar una variable d’entorn del sistema de java. Executarem el nostre editor de text favorit i modificarem el fitxer per inicialitzar Pentaho: start-pentaho.sh

# mcedit start-pentaho.sh

i al principi del tot del fitxer afegirem les següents línies

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre

export JAVA_HOME

Configurar arranc automàtic en iniciar l’equip

Per defecte el servidor Pentaho només arrancarà amb el fitxer start-pentaho.sh quan l’executem manualment.

Per fer que aquest fitxer arranqui automàticament en arrancar l’equip hem de fer el següent:

# touch /etc/init.d/pentaho

# mcedit /etc/init.d/pentaho

i copiem aquest text al fitxer creat.

#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO

# Provides: start-pentaho stop-pentaho

# Required-Start: networking

# Required-Stop:

# Default-Start: 2 3 4 5

# Default-Stop: 0 1 6

# Description: Pentaho BI Platform

### END INIT INFO

start(){

echo “Iniciant Pentaho biserver”

/opt/pentaho/biserver-ce/start-pentaho.sh > /tmp/pentaho.out 2>&1

echo “ok”

}

stop(){

echo “Apagant Pentaho biserver”

/opt/pentaho/biserver-ce/stop-pentaho.sh

echo “ok”

}

case “$1” in

start)

start $2

;;

stop)

stop $2

;;

*)

printf “\nUtilització: $0 \n

start | stop : Inicia o atura Pentaho biserver\n”

;;

esac

exit 0

I finalment:

# chmod +x /etc/init.d/pentaho

# update-rc.d pentaho defaults

# /etc/init.d/pentaho start

(Opcional) Modificar ports de connexió. Guacamole compatibilitat

En el meu cas en l’equip te en funcionament el programari Guacamole, que també utilitza Tomcat com a servidor i els mateixos ports que Pentaho. Per solucionar el problema el que fem és modificar tots els ports que hi han en el fitxer de configuració Tomcat server.xml

# mcedit tomcat/conf/server.xml

El meu fitxer ha quedat modificat així:

<Server port=”7005″ shutdown=”SHUTDOWN”>

<Listener className=”org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener” />

<Connector URIEncoding=”UTF-8″ port=”7080″ protocol=”HTTP/1.1″ connectionTimeout=”20000″ redirectPort=”7443″ />

<Connector URIEncoding=”UTF-8″ port=”7009″ protocol=”AJP/1.3″ redirectPort=”7443″ />

I finalment reiniciem el servei de Pentaho

# /etc/init.d/pentaho stop

# /etc/init.d/pentaho start

(Opcional) Executar Pentaho sota Apache reverse proxy

Si encara ho volem fer més elegant, podem passar Pentaho per un Apache reverse proxy, i així ens estalviem obrir més ports per tenir accés remot a l’equip. Donem per suposat que Apache reverse proxy ja està configurat a l’equip, sinó podeu consultar:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-apache-http-server-as-reverse-proxy-using-mod_proxy-extension

Per fer aquesta tasca haurem de modificar el fitxer 000-default.conf de apache.

# mcedit /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

I afegirem les següents linies:

ProxyPass /pentaho/ http://localhost:7080/pentaho/

ProxyPassReverse /pentaho/ http://localhost:7080/pentaho/

I finalment reiniciem serveis

# /etc/init.d/apache2 restart

# /etc/init.d/pentaho stop

# /etc/init.d/pentaho start

Funcionament i canvi de contrasenya

Un cop fets tots els passos anteriors ja podem visualitzar Pentaho amb el nostre navegador web preferit. Simplement posem l’adreça del servidor en la barra de direccions:

http://<ipdelservidor&gt;:8080/pentaho

entradapentaho

El primer cop que entrem utilitzarem:

Usuari: admin

Contrasenya: password

accesadmin

El primer que haurem de fer necessàriament serà canviar la contrasenya d’entrada, per això anirem a Home -> Administration

canvipass

I amb el botó “Edit” ja podem modificar la contrasenya.