Creació d’articles a Odoo

CREACIÓ D’ARTICLES A ODOO


La pantalla de creació d’articles a Odoo, pot variar molt en funció de la configuració que tinguem a Odoo i dels mòduls que tinguem instal·lats. Per fer aquest document, mirarem d’utilitzar una configuració amb els mòduls i les configuracions més habituals. No us ha d’estranyar gens que varii la vostra instal·lació de Odoo amb les pantalles que es presenten en aquest document.

Accés Pantalla d’articles

L’accés a la pantalla d’articles, es pot realitzar des de diferents llocs del programa, els més habituals acostumen a ser:

Vendes (1) → Vendes → Productes (2)

Compres → Compra → Productes

Inventari → Control d’Inventari → Productes

Per crear un nou article, en aquesta pantalla ens apareix un botó «Crear» (3). Per seleccionar un article existent, simplement li fem un clic a sobre i entrarem a la fitxa de l’article. Si l’article no apareix podem fer una cerca al cercador de la part superior dreta (4).

creaarticle

Dades bàsiques

Un cop creem l’article, a la part superior de la fitxa, ens preguntarà les dades més bàsiques de l’article:

Per posar una imatge passarem el ratolí per sobre la imatge, fins que ens aparegui una icona amb un llapis. Al fer clic en aquesta icona, ens apareixerà un diàleg on podrem elegir l’arxiu d’imatge del producte.

imatge

En aquest apartat, també podrem triar si l’article és de compra, de venda o ambdues coses.

Informació General

En aquest apartat s’inclouran les dades que defineixen les característiques principals de l’article:

informaciogeneral

El tipus de producte ens definirà les característiques del producte, podent afegir o treure camps de l’article, en funció del tipus que elegim. Els tipus habituals de que disposem són:

– Consumible: Productes en que no es te la gestió del estoc, tot i ser articles de característiques físiques. Podrien ser un exemple d’això, la sal que es consumeix en un restaurant, o les tintes que una empresa gasta per a les impressions.

– Serveis: Productes en que tampoc es gestiona l’estoc, però en aquest cas són articles intangibles. Podríem englobar en aquesta categoria la mà d’obra o els transports.

– Productes estocables: Producte en que si que controlem l’estoc. Aquí s’engloben la gran majoria d’articles de compra-venda o de fabricació.

La referència interna ens indica el codi que nosaltres utilitzarem per identificar l’article.

El codi de barres ens defineix el codi de barres per aquell article. Hem de tenir en compte que a Odoo per defecte només s’utilitza un sol codi de barres per article, excepte que tinguem algun mòdul que faci el contrari.

La política de facturació ens indica com es comportarà l’article en el cas que el vulguem facturar:

– Quantitats demanades: Ens deixarà realitzar factures de venda de l’article des d’una comanda de venda encara que aquesta no s’hagi entregat al client.

– Quantitats entregades: Només deixarà facturar l’article en cas que s’hagi entregat físicament o expedit al client.

– Facturació basada en temps i materials: Article que es facturarà des de tasques de treball. Útil en cas de lloguers i tasques assignades a treballadors.

Preu de venda indica el PVP per defecte. En un altre apartat ja definirem els preus segons les tarifes de venda. En cas que no s’apliqui cap tarifa, aquest serà el preu de venda.

El Cost és també el preu per defecte de cost. Si no hi ha cap cost associat a un proveïdor, utilitzarà aquest en les compres o fabricacions dels articles.

La unitat de mesura i la unitat de mesura de compra, indica el format en que es compra i es ven l’article. Noteu que les unitats de compra i venda poden ser diferents.

Control de factures de compra estableix com pot ser facturat aquest article. Si el proveïdor ens factura l’article abans de la recepció o és a posteriori.

Inventari

Aquí entrarem totes les característiques relacionades amb la compra, emmagatzematge, fabricació, etc. de l’article.

inventari

Les Rutes ens indicaran de quina forma podem aconseguir aquest producte:

– Compra: Al marcar aquesta opció indicarem que l’article pot ser inclòs en una comanda de compra a un proveïdor. Al recepcionar la comanda de compra l’article passarà a estar en estoc.

– Producció: Ens indica que aquest producte pot ser fabricat. Al marcar aquesta opció ens permetrà incloure aquest article en les ordres de fabricació.

– Sota comanda: Al marcar aquesta opció, Odoo generarà una comanda de compra, cada cop que es realitzi una comanda de venda encara que hi hagi productes en estoc.

La Categoria Interna és un sistema de classificació d’articles per famílies i subfamílies. Ens pot ser útil, a l’hora de cercar articles, fer informes o classificar els articles per a la venda On-Line. Podem escriure el nom de la categoria directament, i sinó existeix la crea automàticament.

El Pes Brut i el Volum ens indique aquestes característiques de l’article, en la unitat que sigui de referència per nosaltres. Ens pot servir per fer càlculs de càrrega de vehicles, informes diversos, empaquetament, etc.

El Seguiment marca la forma en que es realitzarà la traçabilitat del producte. Pot ser amb un únic numero de sèrie per article, amb lots d’articles o sense cap tipus de seguiment.

Els diferents Temps de vida que hi ha a l’article ens seran útils sobretot per controlar la caducitat dels articles que la tinguin. Hi han diferents temps de control de l’article.

Els Proveïdors, és una llista de tots els proveïdors que ens poden subministrar l’article. En el cas de tenir marcada l’opció «Sota comanda» el programa elegirà el proveïdor més econòmic i que s’ajusti a la comanda per elegir-lo. Per afegir un proveïdor nou al llistat, farem clic a «Afegir un proveïdor»

proveidors

En aquesta pantalla podrem introduir el nom del proveïdor, el nom i el codi de l’article segons el proveïdor, el temps previst d’entrega des de que es fa la comanda, la quantitat mínima a demanar de producte, el preu de cost i la validesa entre dates d’aquest cost.

L’empaquetament definirà els diferents tipus d’embalatge i les quantitats que contindrà cada embalatge de producte.

empaquetament

Vendes

Aquesta pestanya definirà les característiques de venda del producte, ja sigui preus de venda com terminis de garantia.

vendes

A la primera part de la pantalla, tenim les tarifes que pot tenir l’article. Al afegir un element ens permet seleccionar una tarifa existent amb el menú desplegable o si escrivim el nom de la tarifa i no existeix la crearà automàticament. Podem definir el preu de venda, la quantitat mínima d’articles per poder aplicar la tarifa i les dates de validesa d’aquests preus.

Les condicions de venda ens indicaran tan la garantia que te l’article, com els terminis en cas de fabricació i el termini previst d’entrega al client.

En el cas de tenir instal·lat el mòdul Terminal Punt de Venda, en aquesta pantalla podrem indicar si l’article estarà disponible en el punt de venda, com la família del punt de venda (Fixeu-vos que la família del punt de venda i la família de l’article són diferents!!!), i si l’article s’ha de pesar a la balança en el moment de venda.

Variant

Aquesta pestanya només apareixerà en cas de tenir el mòdul de variants de productes instal·lat. Ens permet definir diferents característiques del article, ja sigui talles, colors, mesures, capacitats, tipus de productes, etc.

variants

Al afegir un element, podrem posar un atribut existent, o crear un nou atribut per l’article. Els valors de l’atribut, acotaran els possibles valors dels atributs. Podem crear tants atributs com vulguem, i Odoo s’encarregarà de gestionar totes les combinacions possibles d’atributs. Podrem gestionar aquestes combinacions amb el botó de la part superior que ens indica el nombre de variants existents.

llistavariants

Podrem gestionar cada una de les variants individualment:

modificavariant

Podem establir un codi de barres i una referència única per a cada variant, així com definir el preu de venda i el cost general i el volum i el pes. Si ho deixem per defecte, utilitzarà els valors definits per defecte a la fitxa de l’article.

Comptabilitat

En aquesta pestanya definirem els valors comptables de l’article. Podrem definir tant el compte comptable de compres, com de vendes. Si aquests valors estan en blanc, agafaran els valors que continguin la família de l’article i com a últim cas agafarà el valor establert en el diari configurat.

comptabilitat

També podrem fer la definició d’impostos de l’article. Atenció, abans de modificar qualsevol valor d’aquesta pantalla, consulteu al vostre assessor comptable.

Notes

En aquesta pantalla, introduirem els texts que volem que surtin en els diferents documents del programa.

notes

Podem posar descripcions addicionals, tant per pressupostos de venda, com pressupostos de compra com a documents d’entrega.

Còpies de seguretat a Dolibarr

CÒPIES DE SEGURETAT DOLIBARR

La senzillesa de Dolibarr és un dels seus punt favorables. En pocs clics permet realitzar la majoria d’operacions d’una forma fàcil i senzilla. En canvi per realitzar operacions més complexes la dificultat és més alta. Això mateix succeeix amb les còpies de seguretat. Fer una còpia de seguretat és molt senzill, però programar i automatitzar còpies de seguretat, ja és una altra cosa.

Avui en aquesta entrada veurem com fer una còpia de seguretat manual d’una forma fàcil.

Les dades de Dolibarr és poden dividir en dos tipus, les dades emmagatzemades a la base de dades i els documents adjunts a la base de dades (pdf generats, imatges, gestió documental, etc…).

Per fer la còpia de seguretat, anirem al inici del Dolibarr (1) i després en el menú vertical de la part esquerra de la pantalla, anirem a Utilitats d’administració (2) i a Còpia (3).

accediracopies

Això ens permetrà accedir a la pantalla on configurarem les còpies.

pantallacopies

En principi per fer la còpia, simplement hem de donar-li al botó «Generar Còpia» i automàticament apareixerà una còpia a la part dreta de la pantalla. Al fer clic a aquesta còpia, ens la descarregarà la nostre ordinador.

Les opcions que acompanyen la còpia, en un principi no s’han de modificar. Són opcions tècniques que poden malmetre les còpies i fer-les irrecuperables.

En el cas que vulguem desar la còpia amb un nom diferent del que ens proposa, ho podem fer al camp Nom del Fitxer a Generar, i aconsellem respectar l’extensió final .sql:

nomcopia

Pel que fa a la compressió podem elegir el valor que vulguem, encara que la còpia amb Bzip2 és la més optimitzada i eficient.

Al donar-li al botó «Generar Còpia» (1) apareix la còpia feta la apartat «Documents» (2) i al fer-li clic a sobre, ens la descarrega al nostre ordinador (3).

descarregacopia

Si volem fer una còpia de la base de dades i de tots els documents adjunts, haurem de tenir accés físic del servidor, i descarregar la carpeta /documents del lloc on és troba instal·lat Dolibarr. Normalment en l’apartat 2 ens informa de la ruta on és troben els documents:

rutalinux

En el cas de Linux

rutawin

En el cas de Windows

Simplement accedirem a la ruta on hi ha aquesta carpeta i podem copiar-ho, per exemple al dropbox. Si sou una mica experts en informàtica, no us serà difícil automatitzar aquest procés. També es poden utilitzar programes especialitzats per fer-ho. Però això ja s’escapa d’aquest manual.

copiafisica

Tarifes de venda V – Preus automàtics

TARIFES DE VENDA V – PREUS AUTOMÀTICS

Les tarifes amb regles de preus automàtics, permeten automatitzar els preus de venda en funció dels canvis soferts pels orígens dels preus que designem.

Podrem escriure tantes regles com vulguem, però seran vàlides per estricte ordre.

Activar tarifes automàtiques

Per indicar a una tarifa que funcionarà amb preus automàtics haurem de marcar l’opció «automàtica» de la tarifa.

activarautomatic

Al activar aquesta opció, veurem que les opcions de la part inferior canvien.

Afegir regla

Aquesta opció ens permet afegir les normes que regularan els preus de venda dels articles.

reglesautomatiques

Origen: Es la base sobre la qual re-calcular els preus de venda. Quan l’origen sofreix un canvi de preus, automàticament es re-calcularà el preu de venda d’aquell article. L’origen pot ser una altra tarifa de venda, un tipus de cost de qualsevol article (últim cost, cost mitjà o cost estoc), o el cost de qualsevol article per a un magatzem. Aquesta última opció només tindrà sentit, si tenim l’opció de treballar amb costos per magatzem. Configuració → Empresa → Costos i Preus

configcostosxmagatzem

Aplicar canvi de preus sobre: Elegirem el destí dels preus, si és el preu normal o només és el preu d’oferta.

Arrodoniment, aproximació i màscara: Ja vàrem veure aquestes opcions en l’article anterior. En aquest cas funcionen exactament igual.

https://batista10blog.wordpress.com/2017/04/

Al canviar el preu net: El mateix. Consulteu l’article anterior.

Modificar preus: Aquí expressarem la forma en que re-calcularem els preus. Podem dir-li que incrementi el preu net o el preu brut en import o en percentatge. També podem indicar-li que no modifiqui el preu, opció útil en el cas de tenir diferents regles i voler fer una excepció. Al activar la casella ens deixarà omplir les caselles de la part dreta que pertoquin.

exemple regla

En la imatge anterior, podem veure un exemple. En la norma anterior, estem dient que cada cop que modifiquem un preu de la tarifa 2 (tarifa majorista), incrementi el preu de venda un 5% sobre el preu de la tarifa majorista, a sobre arrodonit a l’alça ignorant les monedes de 1 i 2 cèntims. Aquí ho podem veure millor:

exemple regla 2

Esborrar regla

Permet eliminar una regla.

Pujar i Baixar regla

Aquestes opcions ens permeten establir l’ordre d’aplicació de les regles en cas de que un mateix article estigui en grups d’articles diferents. L’ordre d’aplicació sempre serà de la part superior a la part inferior.

Mostrar preus tarifa

En mostra en pantalla com quedaran els preus dels articles, segons les regles creades.

resultatpreus

Grups d’articles

Podem filtrar els articles als quals se’ls aplicarà una regla, emplenant el camp grup. Ho podem fer fent un clic al botó de punts que surt a la part dreta del camp o amb la tecla F6 del teclat.

botogrups

Ens apareixerà una pantalla on podrem elegir els diferents grups d’articles que tinguem creats.

grupsarticles

resultat grups

Per crear nous grups d’articles, anirem a Fitxers → Fitxers auxiliars → Grups d’articles

Encara que el funcionament de la creació de grups d’articles, ja s’escapa d’aquest manual.

creagrupsarticles

Terminis de pagament Odoo 9

TERMINIS DE PAGAMENT ODOO 9

Odoo diferencia la forma de pagament i els terminis de pagament, fent-los totalment independents uns dels altres, la qual cosa ens permet combinar-los de qualsevol manera.

Els terminis de pagament són les dates dels pagaments i dels cobraments de les factures. Fan una aproximació de quan hem de pagar o cobrar una factura i ens la divideixen en diferents venciments. Els venciments són el número de vegades en que és divideix el pagament o cobrament. En els terminis configurarem entre altres coses el número de venciments, la diferència de dies entre ells i la part a pagar o cobrar en cada venciment.

Per accedir a la pantalla de configuració dels venciments anirem a Comptabilitat → Configuració → Administració → Terminis de pagament

menuterminispagament

Per crear un nou termini de pagament li donarem al botó Crea, i si en canvi volem editar un d’existent simplement li farem un clic a sobre seu.

noutermini

El termini de pagament és el títol que es mostrarà en pantalla per que nosaltres distingim el tipus de termini que és. La descripció en factura, en canvi, és el que visualitzarà el contacte en els documents impresos o enviats per correu electrònic. Aquesta descripció acostuma a ser àmplia i entenedora.

Per configurar els terminis de pagament, simplement li donarem a Afegeix un element. I ens sortirà una pantalla de configuració del venciment:

creanoutermini

Tenim 3 tipus de venciments diferents:

* Saldo pendent: Aquest venciment necessàriament sempre serà el últim de tots. Ens indica que l’últim pagament sempre serà l’import residual. Es la forma de que sempre ens quadrin les factures amb els pagament.

* Percentatge: És el percentatge del total de la factura a pagar en aquell venciment. El percentatge l’introduirem a la casella inferior del valor.

* Import fix: És un import fix de preu. L’import també l’introduirem al camp valor.

Per configurar els dies del venciment tenim 4 opcions diferents:

* Dies després de la data de la factura: El nombre de dies transcorreguts des de la data de la factura. Introduirem els dies a la part superior. Si volem realitzar un pagament inicial, els dies seran 0.

* Dies després del final de la factura del mes: El pagament es realitzarà el número de dies que indica, contant a partir del últim dia del més en que s’ha realitzat la factura. Ens pot ser molt útil en casos com el dia 15 del més següent a la factura.

* Últim dia del mes següent: El últim dia del més posterior a la factura. Si fem una factura a 5 de febrer, el venciment serà a 31 de març.

* Últim dia del mes: L’últim dia del mes actual. Si la factura és a 5 de febrer el venciment serà a 28 o 29 de febrer.

Els terminis de pagament o cobrament els podem assignar per defecte a la fitxa del contacte, i poden ser diferents si el contacte és alhora client i proveïdor.

contactes

També podem posar el termini de pagament o modificar-lo en els propis documents ja siguin de venda o compra, pressupostos, comandes o factures.

documents

Tarifes de Venda IV – Preus manuals

TARIFES DE VENDA IV – PREUS MANUALS

Estem ja a les últimes entrades referent a les tarifes de venda. En aquestos dos últims documents treballarem ja els preus de venda dels articles: com afegir articles, com modificar preus, establir descomptes, etc. En la primera part veurem la forma manual de gestionar els preus de les tarifes de venda i en la següent com establir les normes per automatitzar els preus.

Carregar articles en pantalla

Un dels problemes més habituals que es troben els usuaris de ICGManager, és pensar que tots els articles d’una tarifa han desaparegut o s’han esborrat, per que simplement no apareixen en pantalla en el moment de carregar la tarifa. Això és degut a que per raons de rendiment no és carreguen els articles automàticament en pantalla i ho hem de fer nosaltres manualment amb el botó «filtrar».

botofiltre

En apareixerà una pantalla que ens permetrà filtrar per qualsevol característica dels articles i/o per alguna condició de preus que compleixin els articles.

filtrearticles

Si en aquesta pantalla no especifiquem cap filtre al Acceptar i retornar a la pantalla de les tarifes carregarà TOTS els articles que hi han a la tarifa, sinó només els articles que compleixin les condicions especificades.

Seleccionar articles

Un cop carregats els articles en la pantalla ens hem de fixar que els podem seleccionar individualment fent un clic a la casella de la part esquerra de cada línia dels articles (1).

selctarticles

Per ajudar-nos en la selecció d’articles, tenim 4 botons a la barra de gestió d’articles que ens hi ajudaran.
Seleccionats: Treu del filtre els articles que no estan seleccionats, o dit del revés deixa en pantalla (sense esborrar!!!) els articles seleccionats. Aquest botó queda activat o desactivat en cada clic.

Tots: Selecciona tots els articles que hi han en pantalla, estigui seleccionats o no prèviament.

Cap: Desmarca tots els articles que hi han en pantalla.

Seleccionar: Ens apareix una pantalla com la del filtre dels articles, però en comptes de filtrar els articles, el que fa es marcar els articles de la pantalla, en funció de les condicions que especifiquem. Tenim les mateixes opcions que en la pantalla de filtre, o sigui que podem filtrar per condicions de l’article (departaments, tipus, marca, etc.) i per condicions de preu de l’article.

Costos

Si l’usuari te els permisos adients i al botó «Configuració de columnes» tenim configurar mostrar els costos, en pantalla veurem el cost de l’article i la seva última variació (1).

costos

Hem de tenir en compte que el cost estarà ajustat a la configuració dels impostos que tinguem (2). El marge de benefici (3) serà la diferència entre el cost del article i el preu de venda establert a la tarifa. Ens marcarà també la diferència de costos en cas de variació d’aquest. Si hi ha hagut una variació de costos, ens marcarà amb color vermell quan aquest cost ha augmentat i en color blau quan el cost ha disminuït. Això ens permet en un cop d’ull veure la diferència de costos i si hauríem de modificar els preus o no.
Els costos que mostrarà en pantalla per defecte és el cost que marca la configuració del programa a Configuració → Empresa → Costos i Preus

configcostos

Els costos els podem modificar també manualment directament a la pantalla introduint el valor manualment, o podem fer-ho automàticament amb el botó «Suposar Costos» 

suposarcostos

A la pantalla de suposar costos podem fixar el cost de diferents formes:

Fixar un cost fixe: Ens permet establir un valor de cost fixe a tots els articles seleccionats.

Fixar el cost des del preu d’una tarifa de venda: Podrem elegir la tarifa de venda que vulguem. Els preus de venda de la tarifa elegida passaran a ser el cost de la tarifa que tenim actualment en els articles corresponents. Aquesta opció ens és molt útil per establir preus de cost en cas de tenir botigues franquiciades; la nostra tarifa de venda, serà el seu preu de cost.

Fixar el cost del del preu d’una tarifa de compra: Elegirem la tarifa de compra d’un proveïdor i aquesta serà definida com el cost de l’article a la tarifa de venda. Ens és útil quan volem fixar el cost a un proveïdor, encara que altres proveïdors tinguin altres preus, permeten així fixar el cost abans de realitzar cap compra.

Suposar que el nou cost és: Ens permet incrementar o disminuir el cost actual de la tarifa en un percentatge determinat. Atenció que el cost que modifica és el que hi ha en aquella tarifa, no el de la fitxa del article.

Aplicar rappels en %: Disminueix el cost en un percentatge. Simula un descompte a la compra del producte o rappel.

Afegir articles

Per afegir articles ho podem fer de dues formes, individualment de un en un o en bloc en funció d’uns paràmetres definits.

afegirarticles

La opció d’afegir un article ens treu un llistat d’articles, i al seleccionar-ne un, l’afegeix a la tarifa. Es important en aquest punt, recordar que abans d’afegir un article, s’hauria de comprovar si aquest article ja està a la tarifa amb la opció «Filtrar». El preu de l’article el deixarà a preu 0 i l’hem d’omplir manualment.

L’opció d’afegir preus ens permet afegir articles d’una forma massiva a la tarifa en funció dels paràmetres que definirem a la pantalla que ens apareix al clicar en aquesta opció.

afegirpreus

L’opció de tarifa de venda ens permet importar tota una altra tarifa de venda existent i copiar-la en aquesta. És una opció molt útil per copiar tarifes existents i fer-ne petites modificacions, o ajuntar diverses tarifes en una de sola repetint l’operació cada cop que volem ajuntar una tarifa. Mantindrà el preu de venda que tenia la tarifa original.

Afegir una tarifa de compra significa agafar tots els articles que tenim en una tarifa de proveïdor i afegir-los a la tarifa de venda. El preu que agafa com a preu de venda, és el preu de cost de la tarifa, que no necessàriament ha de correspondre amb el cost que te la tarifa.

L’opció articles afegeix tots els articles del programa a la tarifa.

Aquestes opcions es poden filtrar totes per articles amb el botó de la part inferior de la pantalla. Aconseguirem així moltíssimes combinacions possibles, com per exemple afegir tots els articles d’una tarifa de venda que siguin d’una família en concret, o que el preu en aquella tarifa no superi X quantitat.

filtrearticles

Eliminar articles

També podem eliminar o des-catalogar articles de la tarifa.

borrarpreus

L’opció d’esborrar preus elimina totalment els articles de la tarifa que estiguin seleccionats. Aquesta opció no te marxa enrere i l’única forma de recuperar uns preus seria a través d’una còpia de seguretat.

L’opció de des-catalogar per contra no elimina els articles de la tarifa, però aquests no s’apliquen en cas que li toquessin per preferència. Els articles des- catalogats ens els mostrarà en pantalla amb un fons de color gris.

articledescatalogat

Canviar preus

modificarpreus

L’opció de modificar preus ens permet canviar els preus d’una forma massiva de tots els articles que tenim seleccionats.

Abans de fer una modificació massiva, com sempre hem dit al treballar amb preus d’articles s’hauria de fer una còpia de seguretat.

filtresmodificapreus1

En la pantalla de canvi de preus podrem marcar diferents opcions per ajustar els preus d’una forma concreta i precisa:

Aplicar canvi de preus sobre: Podrem elegir entre modificar el preu normal o el preu d’oferta. També podrem marcar la opció que copii el preu o el preu d’oferta segons l’opció elegida.

Arrodoniment, aproximació i màscara: L’arredoniment ens permet ajustar el preu amb una finalització concreta:

– Sense Arrodoniment: No modifica el preu calculat.

– Amb màscara: Podem elegir els valor d’arredoniment utilitzat el símbol # com a comodí i els valors numèrics que vulguem. Per exemple si tinguéssim un supermercat i ens agradaria que els preus acabessin sempre en 99 hauríem de fer la següent màscara #,99

– Cada 0.05: Arredoneix a 0.05 o 0.00 en funció de l’aproximació. Ens és útil per eliminar les monedes petites de cèntims.

– a 0, 0.25, 0.5, 0.75: Arredoneix cada 25 cèntims

– a 0, 0.5: Arredoneix cada 50 cèntims

L’aproximació en comptes d’ajustar el preu, el que fa és decidir si apuja o abaixa el preu per aconseguir l’arrodoniment desitjat.

– Per proximitat: Ajusta el preu de l’arrodoniment allí on la diferència monetària sigui més petita. Per exemple si tenim marcada l’opció d’arredonir a 0 o 0,5 i el preu que modificarem serà de 5.42, el programa arrodonirà aquesta xifra a 5.50, ja que 0.43 és més proper a 0.5 que a 0.

– Per defecte: Ajusta el preu sempre a la baixa. En el cas anterior ajustaria el preu a 5 en comptes de 5.50

– Per excés: Ajusta el preu sempre a l’alça. En el nostre cas d’exemple actuaria igual que per proximitat.

Al canviar el preu net: Ens deixa elegir si al modificar els preus, els modifica directament o calcula un descompte o càrrec sobre el preu brut. Només te efecte si en l’apartat de modificar preus fem efecte sobre el preu net i no sobre el brut.

filtresmodificapreus2

Modificar preus: Aquí és on elegirem la forma en que modificarem els preus seleccionats anteriorment d’una forma massiva. Podrem aplicar diversos paràmetres, i veurem com a la part dreta de la pantalla s’activaran o desactivaran camps en funció de la opció elegida. Recordeu que podeu utilitzar valors negatius per decrementar el preus!!!. Revisem els més importants:

– Preu brut + descomptes: Podrem modificar el preu brut d’aquests articles fixant un valor, fixar el % de descompte o canviant la promoció d’unitats. Per exemple podrem fixar un 3×2, o sigui que de cada 3 articles el client només en pagarà 2, o el que també seria el mateix 33,33% de descompte.

– Descomptes: Podrem fixar el descompte dels articles.

– Incrementar el preu brut: Tenim 2 opcions fer-ho amb % o amb valor. El que fa aquesta opció, és sumar al preu brut existent el valor fixe o el % indicat.

– Preu net: Fixa el preu net en el valor indicat. Recordeu que el preu net és el preu un cop ja aplicats els descomptes.

– Incrementar el preu net: També tenim 2 opcions, fer-ho amb % o amb valor.

– Fixar benefici: El que fa aquesta opció és re-calcular el preu net de l’article en funció del cost que hi tinguem per obtenir el marge de benefici desitjat. Aquest marge és un valor numèric fix, no pas un percentatge.

– Canviar o mantenir percentatges: Ho podem fer tant en el % de compra com en el % de venda. El que fa és fixar un nou % i re-calcular l’import net. Aquí s’ha de destacar, que si més endavant és varia el cost de l’article, automàticament NO re-calcula el preu de venda. En aquest cas s’hauria de tornar a aquesta pantalla i elegir l’opció de mantenir els percentatges, cosa que faria que només re-calculés l’import brut dels articles.

– Mantenir preu anterior: Encara que la definició ens pugui enganyar, aquesta opció ens pot resultar útil per aplicar arrodoniments.

– Canviar dates dels preus d’oferta. Ens permet modificar la data inicial i la data final dels preus d’oferta seleccionats (no confondre amb tarifa d’oferta!).

Un cop modificats els preus dels articles, ja només haurem d’acceptar i desar la tarifa.

Llistes de Materials

LLISTES DE MATERIALS A ODOO

En empreses amb processos de fabricació o ensamblació de productes (també en hostaleria!!!), és molt important el control de l’estocatge, tant del producte final, com de les matèries primeres. Normalment això és realitza mitjançant la composició d’articles, un article està composat d’altres articles en una certa quantitat per formar l’article principal, al cost que tenen les matèries primers. En Odoo això s’anomena Llistes de Materials (LldM).

Per poder fer tot això hem de tenir el mòdul MPR instal·lat.

mpr

Un cop tenim instal·lat el mòdul, ja ens apareix una nova entrada al menú amb el nom Fabricació (1). En el menú lateral tindrem l’opció de visualitzar les llistes de materials (2), i en la part superior ens apareixerà l’opció de crear una nova llista amb el botó crear (3).

creallista

Per crear les llistes de materials, partirem de la base que tenim tots els articles creats correctament, o sigui que tenim l’article principal o fabricat i tenim les matèries primeres. Tots aquests articles creats correctament amb els seus costos i preus de venda.
Primer de tot tindrem un producte principal (Ha de ser en producció):

principal

També configurarem articles de matèries primeres. En el nostre cas d’exemple només utilitzarem 2 articles, però poden molts més i cadascun amb les seves condicions particulars. Inclús poden ser articles que també han de ser fabricats, aconseguint així una cadena de producció.

materiesprimes

Per crear la llista de productes haurem de posar la capçalera d’aquesta llista on posarem els valors que ens demana:

ldm1

Producte: Producte principal que resultarà de la fabricació o composició.
Quantitat: Unitats resultants del procés de fabricació o composició.
Referència: Referència de la llista de material (no obligatori)

Tipus de llista de materials: Aquí indicarem si el producte final ha de ser fabricat o és una composició d’altres productes (kit). La diferència entre les dues opcions, ve donada per que la fabricació és un pas obligatori abans de la venda, tenint que fer un procés de producció abans de poder servir l’article en una comanda, i en canvi la composició treu del magatzem les matèries primeres en el moment de servir la comanda al client, sense importar l’inventari del article principal.

Finalment crearem la llista afegint les matèries primeres, amb l’opció «afegir un valor»:

ldm2

En aquest cas podrem veure com en una comanda de venda, el que fa es esperar disponibilitat de les matèries primeres, no pas de l’article principal:

comanda

Tarifes de Venda III Creació i Gestió

TARIFES DE VENDA III – CREACIÓ I GESTIÓ

En les dues anteriors entrades sobre les tarifes de venda, vam veure com assignar les tarifes als clients i quin ordre de preferència tenen aquestes. El que encara no hem vist és com crear i gestionar les tarifes de venda. Atenció en no confondre la gestió de les tarifes amb la gestió dels preus de les tarifes. La gestió dels preus de les tarifes, quedarà per una entrada posterior.

botonovatarifa

Per crear una nova tarifa, el que farem serà donar-li al botó nou i anirem emplenant els camps que ens demanen:

Codi: És el codi numèric de la tarifa, ens el proposa automàticament el programa, encara que el podem modificar.

Oferta: Si marquem aquesta opció, el codi de la tarifa passarà a ser negatiu automàticament, i li estarem indicant que la tarifa és d’oferta, el que significa, (com ja vam explicar en l’entrada anterior), que aquesta tarifa tindrà preferència sobre totes les altres. Només es pot marcar al crear la tarifa. Després desapareix la opció.

xecoferta

Amb Impostos inclosos: Ens indicarà que els preus que posem en aquesta tarifa tenen tots els impostos ja sumats, o si per contra en el moment de la venda, sobre el preu de la tarifa, encara si hauran d’afegir. Remarcar en aquest punt que el fet de marcar o desmarcar aquesta opció NO re-calcula els preus assignats als articles. En cas d’error, haurem de modificar el preu dels articles manualment.

Descripció: Nom que li assignarem a la tarifa.

Data Inici: Data inicial en que la tarifa tindrà validesa. Si la data actual és inferior a aquesta data, en cap cas s’aplicaran els preus de la tarifa.

Data Final: Data de finalització dels preus assignats.

Visibilitat: En aquest camp podrem assignar un valor numèric que farà de filtre tan a la configuració del tipus d’usuari, com als punts de venda remots en que enviarem les tarifes.

visibilitat

visibilitat usuari

En la imatge superior, podem veure com fer un filtre de tarifa per els usuaris de ICG Manager.

visibilitat front

També podem filtrar la visibilitat de les tarifes per als front remots. Hem de tenir seleccionada l’opció d’enviar articles i preus, i editar en bloc la visibilitat situada a la part dreta de la pantalla.

Automàtica: Quan seleccionem aquesta opció, podem observar que la part inferior on gestionem els preus dels articles, canvia. Es degut a que aquesta opció ens dona la possibilitat d’establir els preus de venda automàticament en funció d’unes regles que definim. Veurem el funcionament d’aquestes regles en entrades posteriors.

automatic

Tarifa alternativa: En la tarifa alternativa, elegirem la tarifa que s’aplicaria en cas de no trobar un article en la nostra tarifa.

Tarifa base: La tarifa base ens permet definir una tarifa en la qual podrem basar els preus de la nova tarifa, al visualitzar aquestos en pantalla.

tarifa base

Moneda: Ens indicarà en quina moneda estan definits els preus a la tarifa. En cas de vendre els productes amb una moneda diferent de la tarifa, aplicarà la cotització per defecte o la cotització diària, segons sigui el cas.

Costos de: En cas de treballar amb costos per magatzem, podrem triar quin magatzem utilitzar per al calcul de costos a la tarifa.

costos per magatzem

Opcions en la barra del menú. Atenció, aquestes opcions afecten a les dades de configuració de les tarifes vistes anteriorment. No tenen afectació directa sobre els preus dels articles de la tarifa.

barramenu

Nou: Crea una tarifa nova

Desar: Guarda els canvis realitzats en la tarifa. Si és el primer cop que la desem, a partir d’aquell moment desapareixerà de la pantalla la opció «Oferta»

Cancel·lar: No desa els canvis realitzats.

Esborrar: Elimina la tarifa de venda i tots els preus que estan a la tarifa. Atenció abans d’esborrar una tarifa, ja que no hi ha manera de recuperar els preus dels articles, sinó és a través d’una còpia de seguretat.

Cercar: Permet elegir una tarifa d’una llista. El fet de carregar una tarifa en pantalla, no carregarà els articles associats a la tarifa. Per carregar els articles en pantalla, haurem d’utilitzar després la opció Filtre.

Configurar columnes: Ens permet modificar la forma en que es visualitzen els preus de venda. Ens sortirà una nova pantalla, on podrem elegir els camps a visualitzar en les línies dels preus dels articles.

configcolumnes

A la part inferior de la pantalla, pre-visualitzarem com quedaran les columnes i allí mateix, arrastrant amb el ratolí, podrem establir la mida i l’orde dels camps.

Aquestes modificacions no solament afectaran a la pantalla de tarifes, sinó que també ho faran a les tarifes de la pantalla dels articles, i a l’apartat tarifes dels documents de compra.

tarifesalbcompres

Tarifes Article: Aquesta opció només funciona quan tenim un article a la part inferior seleccionat, i ens mostrarà totes les tarife que te associat aquell article. Es una opció molt còmoda per revisar els preus d’un article que anem a modificar, i no sabem quin preu tenen a altres tarifes, o potser també ens interessa modificar-lo.

tarifesarticles1

tarifesarticles2

Clients: Ens permet assignar les tarifes a diferents clients en funció del seu tipus. Aquesta opció la vam explicar en la primera entrada d’aquesta sèrie:

https://batista10blog.wordpress.com/2017/02/06/tarifes-de-venda-i-assignacio-al-client/

Auditoria: Aquesta opció ens mostrarà el registre d’auditoria de totes les operacions que s’han realitzat amb les tarifes. Podrem filtrar les opcions a visualitzar des del botó «Filtre».

Aquesta opció només funcionarà si tenim activada la opció d’Auditoria a la configuració:

auditoria