Pentaho Report Designer

 

PENTAHO REPORT DESIGNER

Fa poc vam explicar com instal·lar Pentaho Bussines Inteligence Server en aquesta entrada del blog:

https://batista10blog.wordpress.com/2016/09/15/instal%C2%B7lar-pentaho-ba-6-1-debian-8/

En aquest document explicarem com instal·lar Pentaho Report Designer i enviar un informe al servidor Pentaho per a que es pugui visualitzar en línia.

Actualitzacions i programes requerits

Per a Debian 8:

# apt-get update

# apt-get upgrade

# apt-get install unzip zip openjdk-8-jre openjdk-8-jdk mc

Per a Windows:

Descarregar i instal·lar:

https://www.java.com/es/download/

Crear directoris i descarregar

Un cop siguem dins del sistema, crearem les carpetes on posarem la plataforma Pentaho i farem la descàrrega de programes.

Per a Debian 8:

# cd /opt

# mkdir pentaho

# cd pentaho

# wget http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Report%20Designer/6.1/prd-ce-6.1.0.1-196.zip/download

# unzip prd-ce-6.1.0.1-196.zip

# cd prd-ce-6.1.0.1-196

Per a Windows:

Descarregar:

http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Report%20Designer/6.1/prd-ce-6.1.0.1-196.zip/download

Descomprimir:

extreuwindows

Modificar entorn d’execució java (Només Debian)

Per a que funcioni correctament haurem de modificar una variable d’entorn del sistema de java. Executarem el nostre editor de text favorit i modificarem el fitxer per inicialitzar Pentaho Report: report-designer.sh

# mcedit report-designer.sh

i al principi del tot del fitxer afegirem les següents línies

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/

JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/

export JAVA_HOME

export JRE_HOME

Executar Pentaho Report-Designer

Per a Debian 8:

executadebian

Si volem podrem crear un accés directe a l’escriptori o una entrada al menú amb el programa: alacarte

Per a Windows:

executawin

Enviar Informe a un Servidor Pentaho Bussines Intelligence

Un cop en funcionament Report-Designer, ja podrem crear els nostres informes. En entrades futures, explicarem com crear informes per a ICGManager i Odoo.

De moment el que farem serà carregar un informe d’exemple que el mateix Pentaho ens ofereix:

demoreport

Un cop carregat l’informe, li donarem al botó per publicar l’informe a Pentaho Bussines Server, i ens apareixerà el quadre de diàleg per enviar al servidor.

demoenvio

demoenvio2

Introduirem l’adreça on està instal·lat el servidor Pentaho, ja sigui una adreça local o remota, i el usuari i la contrasenya d’entrada.

dadespublicacio

Un cop introduïdes les dades de la connexió, si aquestes són correctes, ens apareixerà un quadre de diàleg, on podrem posar el nom del fitxer, el títol de l’informe, una descripció, i el més important de tot, la localització del fitxer. Nosaltres en el nostre cas, hem triat el directori arrel del usuari admin.

okdemo

Un cop li donem a ok ens preguntarà si volem executar el navegador per visualitzar l’informe.

reportserver

Si la resposta es afirmativa ens dirigirà cap al servidor Pentaho, on haurem de posar l’usuari i la contrasenya d’accés.

browsefiles

I en la pantalla principal, li donarem a «Browse Files» per visualitzar tots els informes del usuari.

executainforme

Finalment obrirem el fitxer que hem pujat al servidor, i podrem visualitzar l’informe.

informe

Intal·lar Pentaho BA 6.1 Debian 8

INSTAL·LAR PENTAHO BA 6.1 DEBIAN 8

Pentaho és un conjunt de programes per a generar el que s’anomena intel·ligència empresarial, es a dir a partir de la informació que disposem a l’empresa, extreure’n nova informació que ens ajudi a prendre decisions empresarials, ja siguin ajustos de producció, augments de salaris, reduccions de costos, polítiques socials, emmagatzematge de productes, i un llarg etc..

Aquest conjunt de programes es divideixen en programes de Servidor i programes Clients. Els programes servidor, són la base d’execució de la plataforma i els programes clients són els que ens permetran crear les eines que s’executaran al servidor per a poder realitzar l’anàlisi de dades.

Per començar instal·larem Pentaho Bussines Inteligence Server 6.1. Ho farem en un servidor Debian Linux, per al que són necessaris uns mínims de coneixements de Linux per a continuar amb aquest manual.

Actualitzacions i programes requerits

# apt-get update

# apt-get upgrade

# apt-get install unzip zip openjdk-7-jre openjdk-7-jdk mc

Crear directoris i descarregar

Un cop siguem dins del sistema, crearem les carpetes on posarem la plataforma Pentaho i farem la descàrrega de programes.

# cd /opt

# mkdir pentaho

# cd pentaho

# wget https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business%20Intelligence%20Server/6.1/biserver-ce-6.1.0.1-196.zip/download

# unzip biserver-ce-6.1.0.1-196

# cd biserver-ce-6.1.0.1-196

Modificar entorn d’execució java

Per a que funcioni correctament haurem de modificar una variable d’entorn del sistema de java. Executarem el nostre editor de text favorit i modificarem el fitxer per inicialitzar Pentaho: start-pentaho.sh

# mcedit start-pentaho.sh

i al principi del tot del fitxer afegirem les següents línies

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre

export JAVA_HOME

Configurar arranc automàtic en iniciar l’equip

Per defecte el servidor Pentaho només arrancarà amb el fitxer start-pentaho.sh quan l’executem manualment.

Per fer que aquest fitxer arranqui automàticament en arrancar l’equip hem de fer el següent:

# touch /etc/init.d/pentaho

# mcedit /etc/init.d/pentaho

i copiem aquest text al fitxer creat.

#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO

# Provides: start-pentaho stop-pentaho

# Required-Start: networking

# Required-Stop:

# Default-Start: 2 3 4 5

# Default-Stop: 0 1 6

# Description: Pentaho BI Platform

### END INIT INFO

start(){

echo “Iniciant Pentaho biserver”

/opt/pentaho/biserver-ce/start-pentaho.sh > /tmp/pentaho.out 2>&1

echo “ok”

}

stop(){

echo “Apagant Pentaho biserver”

/opt/pentaho/biserver-ce/stop-pentaho.sh

echo “ok”

}

case “$1” in

start)

start $2

;;

stop)

stop $2

;;

*)

printf “\nUtilització: $0 \n

start | stop : Inicia o atura Pentaho biserver\n”

;;

esac

exit 0

I finalment:

# chmod +x /etc/init.d/pentaho

# update-rc.d pentaho defaults

# /etc/init.d/pentaho start

(Opcional) Modificar ports de connexió. Guacamole compatibilitat

En el meu cas en l’equip te en funcionament el programari Guacamole, que també utilitza Tomcat com a servidor i els mateixos ports que Pentaho. Per solucionar el problema el que fem és modificar tots els ports que hi han en el fitxer de configuració Tomcat server.xml

# mcedit tomcat/conf/server.xml

El meu fitxer ha quedat modificat així:

<Server port=”7005″ shutdown=”SHUTDOWN”>

<Listener className=”org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener” />

<Connector URIEncoding=”UTF-8″ port=”7080″ protocol=”HTTP/1.1″ connectionTimeout=”20000″ redirectPort=”7443″ />

<Connector URIEncoding=”UTF-8″ port=”7009″ protocol=”AJP/1.3″ redirectPort=”7443″ />

I finalment reiniciem el servei de Pentaho

# /etc/init.d/pentaho stop

# /etc/init.d/pentaho start

(Opcional) Executar Pentaho sota Apache reverse proxy

Si encara ho volem fer més elegant, podem passar Pentaho per un Apache reverse proxy, i així ens estalviem obrir més ports per tenir accés remot a l’equip. Donem per suposat que Apache reverse proxy ja està configurat a l’equip, sinó podeu consultar:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-apache-http-server-as-reverse-proxy-using-mod_proxy-extension

Per fer aquesta tasca haurem de modificar el fitxer 000-default.conf de apache.

# mcedit /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

I afegirem les següents linies:

ProxyPass /pentaho/ http://localhost:7080/pentaho/

ProxyPassReverse /pentaho/ http://localhost:7080/pentaho/

I finalment reiniciem serveis

# /etc/init.d/apache2 restart

# /etc/init.d/pentaho stop

# /etc/init.d/pentaho start

Funcionament i canvi de contrasenya

Un cop fets tots els passos anteriors ja podem visualitzar Pentaho amb el nostre navegador web preferit. Simplement posem l’adreça del servidor en la barra de direccions:

http://<ipdelservidor&gt;:8080/pentaho

entradapentaho

El primer cop que entrem utilitzarem:

Usuari: admin

Contrasenya: password

accesadmin

El primer que haurem de fer necessàriament serà canviar la contrasenya d’entrada, per això anirem a Home -> Administration

canvipass

I amb el botó “Edit” ja podem modificar la contrasenya.