Gestió d’estocs mínims i màxims a Odoo

GESTIÓ D’ESTOCS MÍNIMS I MÀXIMS A ODOO

L’automatització de processos de compra de productes o matèries primeres, és un dels aspectes que més temps, espai i diners poden estalviar a una empresa. Una de les formes de proveïment automàtic més habituals, és la gestió d’estocs mínims i màxims d’un producte.

Per crear les regles que governaran els estocs entrarem a la fitxa del producte de compra.

entrada producte

Un cop dins la fitxa del producte, anirem a la opció regles d’abastiment de la part superior dreta de la fitxa del producte.

entra regles

Dins d’aquesta pantalla haurem de crear una nova regla d’abastiment amb el botó «Crear»

crea regla

Dins de la pantalla de les regles d’abastiment, podrem definir diversos paràmetres que afectaran al moment de llançar una ordre de compra:

pantalla regles

pantalla regles

Nom: Ens indica el nom que vulguem donar a la regla d’abastiment. Per defecte ell ens en proposa un amb un comptador, però res no impedeix de canviar-lo.

Producte: Producte sobre el qual tindrà efecte la regla de proveïment.

Magatzem: Magatzem sobre el qual es realitzarà l’ordre de proveïment, sigui ordre de compra o de fabricació.

Ubicació: Ubicació de l’article dins del magatzem. Les regles només afectaran a la ubicació aquí establerta. En cas de diferents ubicacions del mateix article, s’haurien de generar diferents regles d’abastiment.

Quantitat mínima: Quantitat de producte per sota la qual es generarà una sol·licitud de proveïment, en cas que l’estoc del article estigui per sota. Representa la quantitat mínima que volem tenir sempre al magatzem.

Quantitat màxima: Quantitat fins a la qual és generarà una comanda de compra per igualar el estoc a aquesta quantitat. Representa la quantitat màxima de producte que volem o podem tenir.

Múltiple de la quantitat: Representa les unitats en que s’envien els productes de compra. Per exemple, si nosaltres comprem productes individualment, però van en caixes de 6 unitats i aquesta és la unitat mínima de compra, haurem d’establir aquest valor a 6, per igualar el valor de la compra a les caixes que rebrem.

Actiu: Ens permet activar i desactivar la regla sense tenir-la que esborrar.

Termini d’entrega: Dies previstos de recepció de la comanda o dies que es tardarà a produir productes.

Un cop creada la regla d’abastiment, si tornem a la pantalla de l’article, ens haurem d’assegurar que hi hagi com a mínim un proveïdor en cas que tinguem marcada l’opció de compra. També comprovarem que ens marca els estocs mínims i màxims que hem establert.

producte configurat

Per llançar les ordre de totes les regles d’abastiment que es compleixin en aquell moment, haurem d’anar a «Inventari» i «Executar ordres d’aprovisionament»

ordre

Ens apareixerà una pantalla que ens oferirà calcular el estoc.

executar ordre

Si tot el procés ha estat correcte i l’article inicialment no tenia estoc, ens hauria d’haver generat una comanda de compra al proveïdor de 15 unitats, per que el estoc estava per sota 5 unitats. Ho podrem comprovar des de «compres» «Sol·licituds de pressupost»

comprescompres2

Facturar tiquets a Odoo Rest

FACTURAR TIQUETS A ODOO REST

En hostaleria, sobretot en restaurants de menús diaris, és habitual tenir que fer un tiquet justificant del dinar i finalment facturar aquests tiquets tots agrupats en una sola factura.

Per aconseguir-ho a Odoo, hem de tenir el mòdul «Account Invoice Merge» que ens permetrà agrupar diverses factures en una sola.

1- Crearem un tiquet normal, però li assignarem un nom de client.

tiquet nominal

2- En el cas que per error, un tiquet es totalitzes sense nom ho podrem corregir des de fora de la pantalla del punt de venda a «Punt de Venda → Comandes»

modificar tiquet

En cop en la pantalla, podrem filtrar per cercar el tiquet i entrarem dins seu fent-hi un clic a sobre. Un cop dins del tiquet podem donar-li al botó «Editar» (1) i podrem modificar el client (2).

modificar nom

3- Per transformar aquest tiquet en factura simplement un cop dins del tiquet li donem al botó «factura» i ens transformarà el tiquet en una factura amb estat esborrany.

facturar tiquet

Es molt important no validar la factura ja que sinó no la podrem agrupar.

factura esborrany

4- Agrupar factures esborrany i crear la factura.

Un cop tenim tots els tiquets que volem facturar en diferents factures amb estat esborrany, hem de seleccionar aquestes factures a la pantalla i marcar-les totes.

seleccionar factures

Després anirem a «Acció» i anirem a l’opció «Merge Partner Invoice»

crear factura agrupada

Ens preguntarà la data de la factura i si volem mantenir les referències de les factures originals.

crear factura agrupada 2

Li donarem a «Merge Invoices» per crear la factura.

5- Validar la factura creada.

Un cop creada la factura:

factura

Entrarem dins i ja la podrem validar.

validar factura

Creació d’articles a Odoo

CREACIÓ D’ARTICLES A ODOO


La pantalla de creació d’articles a Odoo, pot variar molt en funció de la configuració que tinguem a Odoo i dels mòduls que tinguem instal·lats. Per fer aquest document, mirarem d’utilitzar una configuració amb els mòduls i les configuracions més habituals. No us ha d’estranyar gens que varii la vostra instal·lació de Odoo amb les pantalles que es presenten en aquest document.

Accés Pantalla d’articles

L’accés a la pantalla d’articles, es pot realitzar des de diferents llocs del programa, els més habituals acostumen a ser:

Vendes (1) → Vendes → Productes (2)

Compres → Compra → Productes

Inventari → Control d’Inventari → Productes

Per crear un nou article, en aquesta pantalla ens apareix un botó «Crear» (3). Per seleccionar un article existent, simplement li fem un clic a sobre i entrarem a la fitxa de l’article. Si l’article no apareix podem fer una cerca al cercador de la part superior dreta (4).

creaarticle

Dades bàsiques

Un cop creem l’article, a la part superior de la fitxa, ens preguntarà les dades més bàsiques de l’article:

Per posar una imatge passarem el ratolí per sobre la imatge, fins que ens aparegui una icona amb un llapis. Al fer clic en aquesta icona, ens apareixerà un diàleg on podrem elegir l’arxiu d’imatge del producte.

imatge

En aquest apartat, també podrem triar si l’article és de compra, de venda o ambdues coses.

Informació General

En aquest apartat s’inclouran les dades que defineixen les característiques principals de l’article:

informaciogeneral

El tipus de producte ens definirà les característiques del producte, podent afegir o treure camps de l’article, en funció del tipus que elegim. Els tipus habituals de que disposem són:

– Consumible: Productes en que no es te la gestió del estoc, tot i ser articles de característiques físiques. Podrien ser un exemple d’això, la sal que es consumeix en un restaurant, o les tintes que una empresa gasta per a les impressions.

– Serveis: Productes en que tampoc es gestiona l’estoc, però en aquest cas són articles intangibles. Podríem englobar en aquesta categoria la mà d’obra o els transports.

– Productes estocables: Producte en que si que controlem l’estoc. Aquí s’engloben la gran majoria d’articles de compra-venda o de fabricació.

La referència interna ens indica el codi que nosaltres utilitzarem per identificar l’article.

El codi de barres ens defineix el codi de barres per aquell article. Hem de tenir en compte que a Odoo per defecte només s’utilitza un sol codi de barres per article, excepte que tinguem algun mòdul que faci el contrari.

La política de facturació ens indica com es comportarà l’article en el cas que el vulguem facturar:

– Quantitats demanades: Ens deixarà realitzar factures de venda de l’article des d’una comanda de venda encara que aquesta no s’hagi entregat al client.

– Quantitats entregades: Només deixarà facturar l’article en cas que s’hagi entregat físicament o expedit al client.

– Facturació basada en temps i materials: Article que es facturarà des de tasques de treball. Útil en cas de lloguers i tasques assignades a treballadors.

Preu de venda indica el PVP per defecte. En un altre apartat ja definirem els preus segons les tarifes de venda. En cas que no s’apliqui cap tarifa, aquest serà el preu de venda.

El Cost és també el preu per defecte de cost. Si no hi ha cap cost associat a un proveïdor, utilitzarà aquest en les compres o fabricacions dels articles.

La unitat de mesura i la unitat de mesura de compra, indica el format en que es compra i es ven l’article. Noteu que les unitats de compra i venda poden ser diferents.

Control de factures de compra estableix com pot ser facturat aquest article. Si el proveïdor ens factura l’article abans de la recepció o és a posteriori.

Inventari

Aquí entrarem totes les característiques relacionades amb la compra, emmagatzematge, fabricació, etc. de l’article.

inventari

Les Rutes ens indicaran de quina forma podem aconseguir aquest producte:

– Compra: Al marcar aquesta opció indicarem que l’article pot ser inclòs en una comanda de compra a un proveïdor. Al recepcionar la comanda de compra l’article passarà a estar en estoc.

– Producció: Ens indica que aquest producte pot ser fabricat. Al marcar aquesta opció ens permetrà incloure aquest article en les ordres de fabricació.

– Sota comanda: Al marcar aquesta opció, Odoo generarà una comanda de compra, cada cop que es realitzi una comanda de venda encara que hi hagi productes en estoc.

La Categoria Interna és un sistema de classificació d’articles per famílies i subfamílies. Ens pot ser útil, a l’hora de cercar articles, fer informes o classificar els articles per a la venda On-Line. Podem escriure el nom de la categoria directament, i sinó existeix la crea automàticament.

El Pes Brut i el Volum ens indique aquestes característiques de l’article, en la unitat que sigui de referència per nosaltres. Ens pot servir per fer càlculs de càrrega de vehicles, informes diversos, empaquetament, etc.

El Seguiment marca la forma en que es realitzarà la traçabilitat del producte. Pot ser amb un únic numero de sèrie per article, amb lots d’articles o sense cap tipus de seguiment.

Els diferents Temps de vida que hi ha a l’article ens seran útils sobretot per controlar la caducitat dels articles que la tinguin. Hi han diferents temps de control de l’article.

Els Proveïdors, és una llista de tots els proveïdors que ens poden subministrar l’article. En el cas de tenir marcada l’opció «Sota comanda» el programa elegirà el proveïdor més econòmic i que s’ajusti a la comanda per elegir-lo. Per afegir un proveïdor nou al llistat, farem clic a «Afegir un proveïdor»

proveidors

En aquesta pantalla podrem introduir el nom del proveïdor, el nom i el codi de l’article segons el proveïdor, el temps previst d’entrega des de que es fa la comanda, la quantitat mínima a demanar de producte, el preu de cost i la validesa entre dates d’aquest cost.

L’empaquetament definirà els diferents tipus d’embalatge i les quantitats que contindrà cada embalatge de producte.

empaquetament

Vendes

Aquesta pestanya definirà les característiques de venda del producte, ja sigui preus de venda com terminis de garantia.

vendes

A la primera part de la pantalla, tenim les tarifes que pot tenir l’article. Al afegir un element ens permet seleccionar una tarifa existent amb el menú desplegable o si escrivim el nom de la tarifa i no existeix la crearà automàticament. Podem definir el preu de venda, la quantitat mínima d’articles per poder aplicar la tarifa i les dates de validesa d’aquests preus.

Les condicions de venda ens indicaran tan la garantia que te l’article, com els terminis en cas de fabricació i el termini previst d’entrega al client.

En el cas de tenir instal·lat el mòdul Terminal Punt de Venda, en aquesta pantalla podrem indicar si l’article estarà disponible en el punt de venda, com la família del punt de venda (Fixeu-vos que la família del punt de venda i la família de l’article són diferents!!!), i si l’article s’ha de pesar a la balança en el moment de venda.

Variant

Aquesta pestanya només apareixerà en cas de tenir el mòdul de variants de productes instal·lat. Ens permet definir diferents característiques del article, ja sigui talles, colors, mesures, capacitats, tipus de productes, etc.

variants

Al afegir un element, podrem posar un atribut existent, o crear un nou atribut per l’article. Els valors de l’atribut, acotaran els possibles valors dels atributs. Podem crear tants atributs com vulguem, i Odoo s’encarregarà de gestionar totes les combinacions possibles d’atributs. Podrem gestionar aquestes combinacions amb el botó de la part superior que ens indica el nombre de variants existents.

llistavariants

Podrem gestionar cada una de les variants individualment:

modificavariant

Podem establir un codi de barres i una referència única per a cada variant, així com definir el preu de venda i el cost general i el volum i el pes. Si ho deixem per defecte, utilitzarà els valors definits per defecte a la fitxa de l’article.

Comptabilitat

En aquesta pestanya definirem els valors comptables de l’article. Podrem definir tant el compte comptable de compres, com de vendes. Si aquests valors estan en blanc, agafaran els valors que continguin la família de l’article i com a últim cas agafarà el valor establert en el diari configurat.

comptabilitat

També podrem fer la definició d’impostos de l’article. Atenció, abans de modificar qualsevol valor d’aquesta pantalla, consulteu al vostre assessor comptable.

Notes

En aquesta pantalla, introduirem els texts que volem que surtin en els diferents documents del programa.

notes

Podem posar descripcions addicionals, tant per pressupostos de venda, com pressupostos de compra com a documents d’entrega.

Terminis de pagament Odoo 9

TERMINIS DE PAGAMENT ODOO 9

Odoo diferencia la forma de pagament i els terminis de pagament, fent-los totalment independents uns dels altres, la qual cosa ens permet combinar-los de qualsevol manera.

Els terminis de pagament són les dates dels pagaments i dels cobraments de les factures. Fan una aproximació de quan hem de pagar o cobrar una factura i ens la divideixen en diferents venciments. Els venciments són el número de vegades en que és divideix el pagament o cobrament. En els terminis configurarem entre altres coses el número de venciments, la diferència de dies entre ells i la part a pagar o cobrar en cada venciment.

Per accedir a la pantalla de configuració dels venciments anirem a Comptabilitat → Configuració → Administració → Terminis de pagament

menuterminispagament

Per crear un nou termini de pagament li donarem al botó Crea, i si en canvi volem editar un d’existent simplement li farem un clic a sobre seu.

noutermini

El termini de pagament és el títol que es mostrarà en pantalla per que nosaltres distingim el tipus de termini que és. La descripció en factura, en canvi, és el que visualitzarà el contacte en els documents impresos o enviats per correu electrònic. Aquesta descripció acostuma a ser àmplia i entenedora.

Per configurar els terminis de pagament, simplement li donarem a Afegeix un element. I ens sortirà una pantalla de configuració del venciment:

creanoutermini

Tenim 3 tipus de venciments diferents:

* Saldo pendent: Aquest venciment necessàriament sempre serà el últim de tots. Ens indica que l’últim pagament sempre serà l’import residual. Es la forma de que sempre ens quadrin les factures amb els pagament.

* Percentatge: És el percentatge del total de la factura a pagar en aquell venciment. El percentatge l’introduirem a la casella inferior del valor.

* Import fix: És un import fix de preu. L’import també l’introduirem al camp valor.

Per configurar els dies del venciment tenim 4 opcions diferents:

* Dies després de la data de la factura: El nombre de dies transcorreguts des de la data de la factura. Introduirem els dies a la part superior. Si volem realitzar un pagament inicial, els dies seran 0.

* Dies després del final de la factura del mes: El pagament es realitzarà el número de dies que indica, contant a partir del últim dia del més en que s’ha realitzat la factura. Ens pot ser molt útil en casos com el dia 15 del més següent a la factura.

* Últim dia del mes següent: El últim dia del més posterior a la factura. Si fem una factura a 5 de febrer, el venciment serà a 31 de març.

* Últim dia del mes: L’últim dia del mes actual. Si la factura és a 5 de febrer el venciment serà a 28 o 29 de febrer.

Els terminis de pagament o cobrament els podem assignar per defecte a la fitxa del contacte, i poden ser diferents si el contacte és alhora client i proveïdor.

contactes

També podem posar el termini de pagament o modificar-lo en els propis documents ja siguin de venda o compra, pressupostos, comandes o factures.

documents

Llistes de Materials

LLISTES DE MATERIALS A ODOO

En empreses amb processos de fabricació o ensamblació de productes (també en hostaleria!!!), és molt important el control de l’estocatge, tant del producte final, com de les matèries primeres. Normalment això és realitza mitjançant la composició d’articles, un article està composat d’altres articles en una certa quantitat per formar l’article principal, al cost que tenen les matèries primers. En Odoo això s’anomena Llistes de Materials (LldM).

Per poder fer tot això hem de tenir el mòdul MPR instal·lat.

mpr

Un cop tenim instal·lat el mòdul, ja ens apareix una nova entrada al menú amb el nom Fabricació (1). En el menú lateral tindrem l’opció de visualitzar les llistes de materials (2), i en la part superior ens apareixerà l’opció de crear una nova llista amb el botó crear (3).

creallista

Per crear les llistes de materials, partirem de la base que tenim tots els articles creats correctament, o sigui que tenim l’article principal o fabricat i tenim les matèries primeres. Tots aquests articles creats correctament amb els seus costos i preus de venda.
Primer de tot tindrem un producte principal (Ha de ser en producció):

principal

També configurarem articles de matèries primeres. En el nostre cas d’exemple només utilitzarem 2 articles, però poden molts més i cadascun amb les seves condicions particulars. Inclús poden ser articles que també han de ser fabricats, aconseguint així una cadena de producció.

materiesprimes

Per crear la llista de productes haurem de posar la capçalera d’aquesta llista on posarem els valors que ens demana:

ldm1

Producte: Producte principal que resultarà de la fabricació o composició.
Quantitat: Unitats resultants del procés de fabricació o composició.
Referència: Referència de la llista de material (no obligatori)

Tipus de llista de materials: Aquí indicarem si el producte final ha de ser fabricat o és una composició d’altres productes (kit). La diferència entre les dues opcions, ve donada per que la fabricació és un pas obligatori abans de la venda, tenint que fer un procés de producció abans de poder servir l’article en una comanda, i en canvi la composició treu del magatzem les matèries primeres en el moment de servir la comanda al client, sense importar l’inventari del article principal.

Finalment crearem la llista afegint les matèries primeres, amb l’opció «afegir un valor»:

ldm2

En aquest cas podrem veure com en una comanda de venda, el que fa es esperar disponibilitat de les matèries primeres, no pas de l’article principal:

comanda

Comptabilitzar la ITV en Odoo

Comptabilitar la ITV en Odoo

Ja fa uns dies vam explicar com comptabilitzar la ITV a ICGManager. Avui farem el mateix però amb Odoo 9. Hem de tenir en compte que Odoo nou a dia d’avui encara no te traspassat tots els mòduls de comptabilitat Espanyola, però no ens és cap problema alhora de fer el document de pagament i visualitzar l’assentament comptable, ja que el PGC2008 si que està traspassat. Donem per suposat que tenim el mòdul de Comptabilitat instal·lat, i en cas que no fos així ho hauríem de fer.

Crear Taxa

El problema de la ITV cau en el cobrament d’una taxa exempta d’IVA. El primer que haurem de fer a Odoo és crear la Taxa. Per això anem a Facturació o Comptabilitat (1) en el menú superior i en el menú esquerra Configuració v (2)-> Comptabilitat -> Taxes (3). Li donarem al botó Crea (4) per crear una taxa nova.

entrada

Un cop a la pantalla de creació de la Taxa, simplement haurem d’emplenar els camps de configuració de la taxa. Li donarem un nom, i li direm que afecta a Compres (Tax Scope). En la pestanya de definició elegirem el mètode d’aplicació com a Fix, ja que serà un import fixe determinat i marcarem l’import de la taxa per defecte. En el camp «Tax Account» elegirem el codi comptable que en el nostre cas serà el 631000. Consulteu al vostre assessor comptable en cas de dubte.

creataxa

A la pestanya d’opcions avançades posarem una etiqueta per a les factures («Label on Invoices»), i una etiqueta («Tags»). Es important que la opció «Inclosa al preu» no estigui seleccionada. Li donarem al botó desar per finalitzar.

creataxa2

Creació del proveïdor

Ja vam explicar al seu moment com crear contactes en aquesta entrada:

https://batista10blog.wordpress.com/2016/03/04/creacio-de-contactes-en-odoo/

Es important crear el contacte com a proveïdor i assignar-li un codi de creditor (410000)

proveidor

Creació del article

Per crear un article, ho podrem fer des de diversos menús diferents (vendes, compres, inventari, etc.). En el nostre cas ho farem des del menú «Inventari» de la part superior i a «Control inventari» i «Productes» del menú esquerra. Li donarem al botó crea per crear un nou article.

crearticle1

Un cop en la pantalla de creació d’articles, posarem un nom a l’article que utilitzarem per registrar la despesa, si li volem li podrem posar una imatge, i molt important, desmarcar l’opció «Pot ser venut» i com a tipus de producte marcar-li servei.

crearticle2

Després anirem a la opció de comptabilitat (1) i en el compte de despeses hi posarem el compte «622000 Reparacions i Conservació» (2). En el camp d’imposts, a part del IVA corresponent, hi posarem la Taxa IVA creada anteriorment (3). Finalment li donarem al botó desar per finalitzar la creació de l’article (4).

crearticle3

Creació Factura de Compra

Per crear la factura de compra o de despeses, anirem a «Facturació o Comptabilitat» del menú superior i a «Compres – Factures de proveïdors» del menú esquerra. Li donarem al botó «Crear» per introduir el document de despesa.

facturacompra1

Finalment ja podem entrar la factura de despesa, posant els proveïdor i l’article creats anteriorment.

facturacompra

Per finalitzar la factura, li donarem a validar i desar, i en el cas que estigui pagada, registrarem el pagament amb el botó corresponent.

Per comprovar l’assentament generat, anirem a Facturació – Assentaments Comptables i eliminarem tots els filtres del llistat.

assentament

Ens apareixerà un llistat amb tots els assentaments, i li farem clic al de la factura que hem creat. Ens mostrarà l’assentament comptable.

assentament1

assentament2

Modificar llistats de selecció Odoo 9

Modificar llistats de selecció Odoo 9

Una de les coses que més m’intrigava de Odoo, era la manera en que podíem modificar les dades que apareixen en les llistes de selecció, ja que no sempre la informació que hi contenia podia ser útil per a tothom. Investigant he trobat la solució, fàcil, molt potent i flexible.

Entrar en mode de desenvolupador

Una de les primeres coses a fer sempre que volem modificar l’estructura general de Odoo, és entrar en mode desenvolupador. En aquest mode ens permet modificar l’estructura general del programa i ens ofereix una sèrie d’eines per tal de depurar els possibles errors. O sigui que sempre que entrem en aquest mode hem d’anar amb peus de plom i realitzar sempre una còpia de seguretat de la base de dades.

Captura de 2016-04-03 11:57:46

Per entrar en mode desenvolupador, entrarem al programa amb l’usuari que sigui el administrador del sistema, i anirem al menú del usuari, a la part dreta superior i desplegarem el menú. En aquell menú anirem a l’opció «About» o «Quan a».

Un cop allí ens mostrarà una pantalla amb la versió de Odoo que tenim instal·lada, i un botó a la part superior dreta, on ens diu «Activar el mode desenvolupador».

Captura de 2016-04-03 11:57:51

Cercar la pantalla de selecció que volem modificar

El següent pas serà cercar el llistat que volem modificar. En el nostre cas elegirem el llistat de comandes de compra. Per això anem a «Compres» i en el menú vertical a «Comandes de Compra».

Captura de 2016-04-03 13:02:50

La nostra missió serà eliminar la columna «Document d’origen» i afegir una nova columna que ens informi de l’estat de la comanda respecte a la facturació.

Odoo 9 incorpora un editor relativament senzill, per gestionar els camps de les vistes, la qual cosa ens permet fer petits canvis en el programa, sense tenir coneixements de programació.

Per accedir a quest menú farem un clic a la icona de la part superior dreta en forma d’escarabat i ens desplegarà un menú amb totes les opcions que ens dona el mode de desenvolupament. En el nostre cas anirem a l’opció «Manage Views» o «Gestiona Vistes».

Un cop entrem en aquesta opció ens fa triar la vista a modificar. Hem de pensar que aquestes vistes poden variar en funció del menú que elegim per a modificar. El que si que hem de tenir clar és que les vistes de selecció que ens interessen per al nostre cas, sempre finalitzen amb .tree. La resta de vistes que apareixen les deixo a la vostra experimentació, sempre tenint en compte de que feu una còpia de seguretat abans de fer res.

Captura de 2016-04-03 13:43:03

Per entrar en la pantalla d’edició li donarem al botó editar.

Captura de 2016-04-03 13:54:44

En la pantalla d’edició ens apareix en forma d’arbre vertical, tots els ítems que tenim en la pantalla de selecció ordenats de dalt a baix, representant d’esquerra a dreta. Tots els camps comencen amb l’etiqueta <field name>. A la part dreta tenim una sèrie de botons que ens permeten fer les modificacions que vulguem a la vista de selecció.

Amb el botó + afegirem un nou camp, i amb el de – esborrarem el que tinguem seleccionat. El següent botó ens permet editar les opcions del camp (entre elles podem modificar l’etiqueta de la columna!). Les fletxes amunt i avall, ens permeten canviar l’ordre de les columnes. Per aconseguir el que nosaltres volíem en un principi, pitjarem el botó + per afegir el camp de l’estat de la factura:

Captura de 2016-04-04 18:20:08

En el camp «node type» podrem elegir el tipus d’element a crear, però en el nostre cas deixarem el que ens proposa per defecte «field». En el següent camp elegirem el camp que volem afegir a la llista, nosaltres hem triat «invoice_status», o sigui «estat_factura». (Al final d’aquest escrit, explico com saber el nom d’un camp). La posició («after o before») ens indica la posició del camp nou respecte al botó + del camp que hem clicat, o sigui abans o desprès. Un cop finalitzat li donem al botó «Actualitza».

Captura de 2016-04-04 18:31:03

Ens apareixerà una altra pantalla amb les propietats del camp elegit. En aquesta pantalla és recomanable no tocar res, excepte si volem posar un títol, emplenant el camp «String». Li donem a actualitzar i tanquem les dues pantalles anteriors, i ja ens haurà aparegut el camp afegit de nou.

Per eliminar un camp entrem altre cop al editor de vistes i fem un clic al botó – del costat del camp «origin» i ens demanarà confirmació d’eliminació. Tancarem les dues pantalles que quedem i finalment haurem aconseguit tenir el llistat tal i com el volíem.

Captura de 2016-04-04 18:40:02

Com saber els noms dels camps en una pantalla

Anteriorment ens hem trobat amb el problema que per fer qualsevol operació amb un camp hem de saber el seu nou.

Si estem en mode administrador, podem anar a qualsevol etiqueta d’un camp del programa i si deixem el ratolí quiet uns segons a sobre, ens apareixerà una llegenda de fons negre amb tota la informació referent al camp. «Field:» ens indica el nom del camp a la base de dades i el nom amb el que odoo treballa internament.

Captura de 2016-04-04 18:43:10

 

Creació de contactes en Odoo

CREAR CONTACTES ODOO

Una de les tasques més importants en qualsevol ERP és la creació dels clients, proveïdors, etc… Odoo agrupa tots aquests conceptes en un de sol: Contactes. I en la mateixa fitxa del contacte aclarim si es un venedor, un client, un proveïdor, o el que sigui, o pot ser diverses coses alhora. Per exemple podem tenir un client que alhora sigui un proveïdor, o inclús un proveïdor de matèries primeres que fa de venedor del producte final que nosaltres fabriquem.

Per accedir als contactes hem d’anar a l’opció de contacte del menú superior, i ens apareixeran tots els contactes que tenim a l’empresa:

Captura de 2016-03-02 17:47:06

Per editar-ne un, fem un clic al client que volem editar i si en tenim molts podem fer una cerca en el camp de la part superior dreta.

Per crear un contacte nou simplement fem un clic al botó crear de la part superior dreta i ens apareix la pantalla de creació de contactes:

Captura de 2016-03-03 13:03:55

Hem de destacar que les opcions de la fitxa del contacte poden variar en funció dels mòduls instal·lats a Odoo.

Individual o Companyia: Amb aquesta selecció triarem si estem parlant d’una persona física, ja sigui un autònom, venedor, treballador propi, etc, o una empresa jurídica.

Nom: Nom de la persona o de la companyia en qüestió. Aquest nom serà el nom fiscal en cas de client o proveïdor.

Companyia: En cas de tenir seleccionada la opció individual ens deixarà elegir a quina empresa pertany aquesta persona individual. En el cas que no elegim cap companyia aleshores Odoo considerarà aquesta persona com un autònom. En canvi si assignem una companyia que no sigui la nostra pròpia, considerarà aquesta persona com a un contacte de la companyia. Si elegim la nostra empresa, o alguna de les nostres empreses en cas de multi-empresa, considerarà aquest contacte com un venedor o treballador de la nostra empresa.

Adreça: Posarem les dades de l’adreça física del contacte. Destacar el camp Estat que pot ser molt versàtil i adaptable als nostres interessos en funció del àmbit on operem. Per exemple podrem posar la comarca si treballem en un àmbit més reduït o podrem posar la Comunitat Autònoma si treballem en un àmbit Estatal.

Idioma: Es important seleccionar correctament l’idioma, ja que serà el que tindrà efecte tan en les impressions dels documents, com a l’idioma a visualitzar en la interfície de l’usuari.

Etiquetes: Ens permet etiquetar lliurement al contacte. Ens pot ser útil alhora de filtrar llistats on hi apareguin contactes. Per exemple clients i/o proveïdors relacionats amb un producte o servei concret.

Captura de 2016-03-03 13:37:20

Imatge: Podrem assignar una imatge al contacte passant el ratolí per sobre la imatge de la persona i ens apareixerà una franja amb dues icones. Una brossa per esborrar la imatge i un llapis per elegir una imatge del nostre disc dur.

En la part inferior de la fitxa de contactes, apareixen més opcions i inclús algunes d’específiques en funció dels mòduls instal·lat o de la configuració elegida. Anem a repassar els més importants:

Contactes i direccions:

En aquest apartat podrem crear Contactes relacionats de l’empresa o autònom, per exemple les dades del comptable d’una empresa. Destacar que es el mateix crear un contacte individual i assignar-lo a una companyia, que crear una companyia i crear aquests contactes relacionats.

Captura de 2016-03-03 13:45:26

Fixeu-vos que en aquest aparta també podrem crear adreces d’enviament i de facturació diferents per al mateix contacte. Per exemple en el cas d’empreses que tinguin les oficines i el magatzem en llocs físicament separats.

Captura de 2016-03-03 15:32:41

Notes Internes:

En aquest camp escriurem qualsevol anotació que vulguem fer en referència al contacte. És un camp que no serà visible pel contacte.

Captura de 2016-03-04 15:57:02

Vendes i Compres:

Captura de 2016-03-04 16:01:43

Captura de 2016-03-04 16:19:18

En aquest apartat elegirem si és un client o és un proveïdor o ambdues coses fent un clic en la casella corresponent. Igualment assignarem el comercial o venedor en el cas que sigui un client. Ens permet també l’assignació d’un codi intern. Des d’aquesta pantalla, també podem crear comptes bancaris o targetes de crèdit assignades a aquest client. Per accedir-hi farem un clic al que correspongui.

Captura de 2016-03-04 16:23:56

En aquests camps posarem les dades del numero de compte i el nom del banc al qual pertany el compte. Aquest compte ja quedarà assignat a aquell contacte.

Comptabilitat:

Captura de 2016-03-04 16:33:27

En aquesta pantalla configurarem els terminis de pagament en funció de si es un proveïdor o un client. També posarem la posició fiscal, aquí podrem triar sobre uns quants (agrari, retenció, etc.) encara que el més normal és el règim general.

El TIN o NIF és el nombre fiscal del contacte. En Odoo aquest nombre s’entra en format europeu, és a dir el número fiscal que estem acostumats habitualment mes un prefix que consta de les dues lletres majúscules amb el codi del país. Per exemple el TIN de Batista10 quedaria: ES78078933M . Aquest camp és auto-verificable i ens informarà de si hi ha algun error en l’entrada del numero.

Els comptes a cobrar i a pagar seran els codis comptables de client i proveïdor respectivament. Habitualment el codi comptable de client és un 43000000 i el del proveïdor pot variar entre un codi 40000000 en el cas d’un proveïdor de mercaderies, de matèries primeres, o de serveis que després revenem, o un codi 41000000 en el cas d’un creditor per prestació de serveis, o sigui un proveïdor de materials o serveis per a consum de la pròpia empresa, i que no són repercutibles directament en la venda al client.

Atenció:

Tot i això en aquest apartat recomanem que en cas de dubte consulteu al vostre assessor fiscal per utilitzar els codis correctes.