Creació de Menús ICG Front Rest

Creació de menús ICGFront Rest

Avui en dia pràcticament la majoria de restaurants que no són d’autoservei, disposen de servei de menús. Podríem definir un menú com una agrupació d’articles (P) en diferents blocs (B), on podrem elegir productes de cada bloc a un preu determinat.

menusfrontrest

Per crear menús a Front Rest en primer lloc hem de tenir creats els articles que formaran part d’aquest menú de forma individual. Aquests articles els podem deixar sense secció per a que no apareguin a la pantalla de venda, o pel contrari, podem deixar-los com a articles normals de venda a un preu determinat (que no serà el preu del menú). Podem recordar com crear articles a:

https://batista10blog.wordpress.com/2016/08/23/creacio-rapida-darticles-icgfront-rest/

botofitxersPer crear els menús, hem d’entrar a la configuració de Front Rest amb el botó «Fitxers».

Després anirem a la opció dels «Articles» i entrarem a l’apartat d’assistents a la «Creació de Menús».

creamenu

noumenu

En la pantalla de creació de menús, podrem crear-ne un de nou amb el botó corresponent, o modificar-ne un d’existent, simplement seleccionant-lo. Al crear-ne un de nou, entrarem a la pantalla de creació de menús:

pantallamenu

A la part superior de la pantalla hi posarem les dades del menú com la descripció, la secció a la que pertany el menú, l’impost que se li aplica, i la imatge a visualitzar a la part dreta de la pantalla.

composiciomenu

A la part de composició serà on crearem els diferents blocs o ordres (B) que composaran el menú i hi podrem assignar els diferents productes o articles (P). Amb el botó «Nou» anirem creant els diferents blocs d’articles en el nostre cas, en crearem 4: Primer plat, segon plat, postres i begudes.

noubloc

Al camp descripció hi posarem el nom del bloc o ordre a crear, el límit ens indicarà el nombre de productes que poden ser seleccionats per aquell bloc. Si volem que es puguin triar tots els productes, posarem un valor exageradament gran en el camp límit (999999). El xec «Ordre Opcional», ens indica l’obligatorietat de seleccionar productes per aquella ordre o ens permet saltar al següent bloc o finalitzar el menú.

articlesamenu

Creades totes les ordre o blocs necessaris, ara és el moment d’afegir-hi productes o articles a cada un dels blocs. Per realitzar aquesta operació, seleccionarem els articles de la part inferior dreta de la pantalla, i al seleccionar-los, automàticament es traslladaran al bloc seleccionat de la part esquerra. Per filtrar els articles a la part inferior dreta ho farem per els botons que hi han a la part superior dels articles, poden elegir una secció en concret, carregar un grup de favorits o mostrar els articles no assignats a cap secció.

menufet

Un cop fet el menú, ja li podrem assignar preus. Fent un clic a la pestanya de preus, on ens deixarà modificar el preu en funció de la tarifa, i també podrem aplicar un preu d’oferta entre dues dates.

preumenu

També hem d’assignar el menú a uns torns específics, en cas que en tinguem.

Finalment feta la composició, assignat el preu i fixats els torns, només ens restarà desar l’article i sortir de la configuració del FrontRest.

Veurem que l’article ja apareix a la pantalla de venda i el podrem seleccionar per vendre.

venda

Al seleccionar a la venda un article menú, ens apareix una pantalla on podrem seleccionar els diferents productes dels diferents blocs.

triamenu

Finalment veurem aparèixer el menú a la venda amb el detall exacte de la elecció del client.

vendamenu

Modificadors Front Rest

MODIFICADORS EN FRONT REST

En hostaleria, el fet de preparar l’article de venda en el moment, fa que els productes puguin “personalitzar-se” al gust del client en el moment de la venda del article. Una beguda sense gel, un cafè llarg, entrecot poc fet, pizza amb extra de formatge, i un llarg etc.

Front Rest soluciona aquest problema utilitzant modificadors d’articles. Aquests modificadors poden ser comentaris, o altres articles que afecten a l’article principal.

Accedir als modificadors

Per accedir a la gestió dels modificadors, haurem de fer clic al botó «Fitxers», normalment només accessible des del usuari supervisor. Un cop accedit al menú de conbotofitxersfiguració, haurem de cercar la pestanya «Articles» (1) i tot seguit ja podrem entrar a l’opció «Modificadors» (2).

entraconfig

Front Rest ja porta creats molts modificadors per defecte. Podrem modificar els existents, per ajustar-los al nostre establiment.

Grups de Modificadors

Els modificadors no s’assignen individualment als articles, sinó que es creen grups de modificadors per articles similars, i després assignem aquest grup als articles concrets. Per exemple podem aplicar un grup de modificadors a les carns, a les pizzes, als cafès, etc..

creamodificadors

Per crear un grup de modificadors nou, li donaren al botó “Nou” (1) i posarem el nom al camp “Descripció” (2). Si simplement volem modificar un grup li donem al botó “Cercar” (3) i elegim el grup de modificadors.

Crear i assignar comentaris

Els modificadors tipus comentaris, afegeixen un comentari a l’article de venda. Aquests comentaris sortiran alhora de realitzar les impressions o per les pantalles de la cuina, i queden desats a la nota de la taula. Els comentaris normalment donen instruccions de com preparar l’article a servir o vendre.

Per exemple es poden crear com a comentaris del grup de modificadors carns, el punt de cocció de la carn (poc feta, molt feta, al punt, etc..)
comentaris

Per crear nous comentaris, anirem al botó comentaris de la part superior dreta de la pantalla.

creacomentari

Entrarem en una pantalla on hi han tots els comentaris existents, i com sempre els podrem cercar i carregar en pantalla pel botó “Cercar”, o en podrem crear de nous amb el botó “Nou”.

El camp referència ens permetrà crear una referència del comentari, i així poder establir un ordre alfabètic dins dels comentaris. El camp descripció és el comentari en si, el que sortirà imprès a la cuina o es visualitzarà en les pantalles. Podrem també elegir un color de fons, o inclús seleccionar una imatge. que es visualitzarà en pantalla en el moment de seleccionar el modificador.

Un cop creat el comentari, guardarem i sortirem de la pantalla, per retornar a la pantalla de gestió dels grups de modificadors.

comentarismodificadors

En aquesta pantalla, podrem elegir els comentaris seleccionant l’opció comentaris (1) i seleccionant els comentaris (2) per poder-los assignar al grup de modificadors (3).

Un cop elegit el comentari, hi podrem afegir un increment de preu, sobre el preu base de l’article. Per exemple podem tenir un grup de modificadors Cafès, el qual conté un comentari “Amb gel” que te un increment de 5 cèntims respecte al preu de l’article seleccionat (cafè, tallat, cigaló, etc…). Els camps format i dosi no s’apliquen en cas de comentaris, però si en el cas d’articles que veurem tot seguit. (4)

Finalment podrem elegir l’ordre del modificadors amb els botons de posició de la part dreta de la pantalla (5).

Assignar articles com a modificadors

Podrem elegir com a modificador un article ja existent. Això ens permet molta flexibilitat alhora de crear modificadors, ja que podrem tenir control del estoc d’aquests articles modificadors.

Per crear nous articles, podeu consultar:

Creació ràpida d’articles Front Rest

articlesmodificadors

Dins de la pantalla de modificadors, podrem elegir els articles clicant a seccions, preferits o sense secció per poder visualitzar els articles corresponents (1). Elegirem els articles fent un clic a sobre i veurem que els seleccionats queden emmarcats de color groc (2), i finalment per assignar-los al grup de modificadors, els traspassarem a la part dreta de la pantalla amb el botó corresponent (3).

Finalment podrem elegir el format de l’article (si es que en te!), la dosis de l’article que s’utilitzarà com a modificadors si l’article es ven per dosis, i finalment posar un increment de preu si li pertoca (4).

Nosaltres com a exemple hem posat com a modificador del grup de modificadors carns, diferents salses per acompanyar la carn, amb la seva dosis i l’increment de preu corresponent al plat.

Assignar grups de modificadors als articles

Podem assignar un grup de modificadors a un article, des de la pròpia fitxa de l’article, però això resulta lent i pesat, si ho hem de fer article per article. Per això tenim una pantalla per assignar modificadors d’una manera ràpida i efectiva.

Entrarem a la pantalla d’assignació de modificadors, a través de la pantalla de configuració i marcarem l’opció “Assignació de Modificadors”.

assignaciomodificadors

triaseccio

Tot seguit ens farà elegir la secció dels articles dels quals volem assignar-los un o diversos grups de modificadors. També podrem elegir “Articles sense secció” per aquells articles que no tenen una secció definida en la pantalla de venda.

assignamodiaarticle

Finalment ens apareixerà la pantalla, on podrem assignar els grups de modificadors als articles. Primer de tot, haurem de seleccionar els articles de la part esquerra de la pantalla (quedaran marcats en groc) i tot seguit elegirem el grup o grups (poden ser diversos!), de modificadors.

En aquesta pantalla, també podrem elegir diverses opcions que afecten al grup de modificadors per aquells articles:

TARIFA: Aplicarà els modificadors només a la tarifa seleccionada o a totes, que és la opció per defecte.

MULTI: Si està marcat indica que podrem elegir més d’un modificador d’aquell grup, en canvi si està desmarcat, només podrem elegir un sol modificador per aquell article.

MIN: El nombre mínim obligatori de modificadors a seleccionar per aquell article.

MAX: El nombre màxim de modificadors que podem seleccionar per aquell article.

AUTO: Si està seleccionat, la pantalla de modificadors, apareixerà automàticament al seleccionar l’article. En cas contrari haurem de seleccionar nosaltres el botó de modificadors, per poder assignar un modificador a l’article.

GRATIS: Dins del nombre màxim d’articles a seleccionar, aquí indicarem quants modificadors seran gratuïts (encara que tinguin increment de preu) amb l’ordre corresponent de selecció.

modificadorgratis

Per exemple en el cas de la imatge anterior, estaríem indicant que el primer i el tercer modificador que elegim per l’article no tindran increment de preu, encara que el modificador el tingui. El segon modificador que elegim, tindrà increment de preu si el modificador el té, sinó també serà gratuït.

Resultat final

botomodificador En el moment que seleccionem l’article, podem donar-li al botó modificadors, o si per  contra tenim posada l’opció AUTO, ens apareixerà una pantalla de selecció dels diferents  modificadors per aquell article.

seleccionamodificadors

En aquesta pantalla, apareixeran els diferents modificadors que hem seleccionat per l’article. Al fer clic els elegirem per l’article venut (1).

Si per casualitat el client ens demanés una modificació de l’article que no la podem seleccionar, la podrem afegir nosaltres manualment amb els botons de la part superior de la pantalla, ja sigui afegint altres articles, un comentari nou o carregant grups de modificadors no assignats a aquell article. (2)

Finalment, també podrem negar un modificador amb el botó de la part inferior de la pantalla. Per exemple “NO Poc Fet”. (3)

En la pantalla de venda el resultat seria aquest:

vendamodificadors

Creació ràpida d’articles ICGFront Rest

CREACIÓ RÀPIDA D’ARTICLES FRONT REST

En aquest document, volem explicar-vos com crear articles de ICGFront Rest d’una forma ràpida, sense entrar en massa profunditat en tots els detalls dels articles. Simplement pretén ser un manual ràpid de creació d’articles.

Accedir a les seccions

botofitxers Per crear articles d’una forma ràpida, la millor opció es anar a les seccions dels articles i crear els articles per a cada secció, o crear la secció en cas de que no existeixi. Per accedir a les seccions haurem de fer clic al botó «Fitxers», normalment només accessible des del usuari supervisor.

seccions

Un cop accedit al menú de configuració, haurem de cercar la pestanya «Articles» (1) i tot seguit ja podrem entrar a l’opció «Seccions» (2).

Creació de secció

creasecció

Per crear una nova secció, li donarem al botó «Nova» (1) i posarem el nom de la secció al camp descripció (2). Si volem modificar el color de fons de la secció ho farem amb els botons corresponents del Fons i la Font (3).

Accés als articles d’una secció

seccióarticle

Per accedir als articles que hi han en una secció, li donarem al botó «Articles» que hi ha a la part superior dreta de la pantalla.

articlessecció

I ja tindrem un llistat de tots els articles que hi han en la secció corresponent.

Crear un article

Per crear un article simplement li donarem al botó “Nou” i emplenarem les dades que ens demana.

Descripció: Descripció de l’article que sortirà en pantalla i en la impressió dels tiquets.

Barra / Mesas: Preus de venda que aplicarem a les taules tipus barra o taules. Això simplement són tarifes de venda d’articles, que podem modificar més endavant.

Coste: Preu de cost directe de l’article. En el cas d’articles amb escandall, millor deixar-lo a 0.

Referencia: Referència de l’article. Ens pot servir també per ordenar els articles dins de la secció.

Tasa: Impost a aplicar a l’article. No és el percentatge de IVA, sinó el codi de l’impost que s’aplica. Consulteu a l’apartat d’impostos, per veure els codis i configurar els diferents tipus d’impostos.

Precio Libre: Indica si el preu ens el preguntarà just en el moment que venem l’article.

Orden: Ens indica l’ordre de sortida del plat.

Valors per defecte:

botodefecte

Habitualment els articles d’una mateixa secció, comparteixen moltes característiques en comú. Per tal de que alhora de crear l’article no tinguem que fer repeticions d’entrada de dades, aquestes dades les podem definir per defecte donat-li al botó “Valors per Defecte”

valorsdefecte

Al acceptar els valors, tots els articles que creem en aquell moment tindran les característiques definides en aquesta pantalla.

Preus / Formats:

botopreusformats

Al accedir a preus formats, entrem en una pantalla o podrem posar el preus dels articles en funció del format. Per entendre correctament el que és un format utilitzarem un exemple. Nosaltres alhora de comprar al proveïdor, comprem un barril de cervesa, però alhora de vendre venem canyes, copes, gerres, clares, etc.. El format és la forma correcta de vendre el barril de cervesa, ja que cada un dels formats treu del estoc del barril la quantitat de cervesa que correspon al format, per exemple una canya de 20cl.

formats

Per afegir un format a un article, primer de tot seleccionarem l’article (prèviament creat) al que volem afegir formats (1), tot seguit triem el format que volem afegir a l’articles (2), i finalment posem el preu del format per a les diferents tarifes que tinguem definides (3).

En tot moment podrem crear formats nous utilitzant el botó “F10 – Formats” de la part superior dreta de la pantalla.

Modificadors

botomodificadors

Els modificadors són variacions que poden sofrir els articles, amb increment de preu o sense. Per exemple el cafè: ens poden demanar un cafè, però el client ens indica que el vol llarg, o sense sucre, o amb gel. Tots aquests detalls de l’article són els modificadors, i en la majoria de casos, per exemple un cafè amb gel te un increment de preu respecte al cafè normal.

modificadors

Per assignar modificadors a un o diversos articles, el que haurem de fer primer de tot és seleccionar els articles (1), i tot seguit a la part dreta de la pantalla, assignar el modificadors o modificadors que vulguem assignar als articles (2). A la dreta dels modificadors seleccionats, tenim dos caselles per marcar: Multi, ens permet marcar més d’un modificador per article, i Auto, que fa que la pantalla de modificadors, s’obri automàticament en seleccionar l’article.

Fixeu-vos que els modificadors estan agrupats per tipus. Si volem modificar o crear algun tipus de modificador, accedirem al botó “Fitxa Modificador”(3).