Reposició de Botigues ICGManager

REPOSICIÓ DE BOTIGUES ICGMANAGER

A través d’un exemple pràctic, explicarem com fer un sistema de reposició de vendes entre un magatzem i el propi establiment.

Suposem que tenim un establiment comercial i un magatzem fora de l’establiment i necessitem fer la reposició dels dos magatzems, tal que a la botiga s’han de reposar totes les vendes des del magatzem i al magatzem s’han de reposar els productes que estiguin per sota d’un mínim establert.esquema
Tenim definits com a mínim 2 magatzems a ICGManager, un per la botiga i l’altre pel magatzem principal:

1- magatzems
I alhora tenim definit un article amb les següents configuracions de magatzems i estocs:

2 - estoc inicial

Per l’article tenim definit un estoc de 10 unitats permanents a la botiga. Al ser permanents per això els fem correspondre tan amb l’estoc mínim com amb el màxim amb la mateixa quantitat. Pel magatzem definirem que volem tenir un mínim de 5 unitats i un màxim de 15.

Actualment al estoc hi han les 10 unitats corresponents a la botiga i 8 unitats al magatzem.

Realitzem una venda de 5 unitats a la botiga, en aquest cas ho fem amb un albarà, però la venda es pot realitzar també amb Front Rest, Front Retail, Autovenda, etc…

3 - Venda

Si ens fixem amb l’estoc, les unitats al magatzem botiga han baixat fins a 5 unitats.

4 - estoc venda

Suposem que volem fer una reposició de tot el que ens falta a la botiga. Per fer aquesta reposició anirem a fer un traspàs de magatzem des de l’opció Magatzem → Traspàs de Magatzem

5 - menu traspas

Un cop dins de la pantalla de magatzems, configurarem el magatzem d’origen (magatzem) i el magatzem de destí (botiga) (1), i tot seguit farem clic al botó reposar vendes (2). En el nostre cas i configuració, també ens funcionaria el botó reposar mínims.

6 - Traspàs magatzem

Seguidament ens sortirà una pantalla en la qual podrem triar les dates en que tindrà en compte les vendes a reposar. També podrem elegir si només traspassar en cas que l’estoc del magatzem sigui superior a la botiga.

7 - Filtre traspas

Finalment només ens caldrà revisar que tot el traspàs és correcte i desar-lo. Si ens fixem be, ens traspassa 5 unitats que són les que hem venut.

8 - Traspàs

Ara només ens caldrà comprovar com ha quedat l’estoc d’aquest article desprès del traspàs, i fixar-nos que l’estoc al magatzem ha quedat per sota de mínim que nosaltres volem.

9 - Estoc traspàs

Per reposar a través d’una compra al proveïdor, ho farem a través de Compres → Previsió → Un magatzem Aquesta opció ens permetrà generar comandes de compra als proveïdors dels articles que estiguin per sota el mínim d’estoc, fent una comanda fins arribar al màxim d’estoc.

10 - Menú previsió

Per fer una nova previsió de compres farem clic al botó Nou:

11 - nova previsio

Ens demanarà seleccionar el magatzem en que farem la previsió de compres. En el nostre cas serà el magatzem, ja que la botiga sempre la proveïm per reposicions.

12 - magatzem previsió

Un cop seleccionat el magatzem, haurem d’afegir els articles que volem reposar.

13 - afegir articles

I ens preguntarà la data a la partir de qual els articles han tingut algun tipus de moviment. Això ho fa per no afegir articles en desús. En cas de que vulguem posar tots els articles, haurem de posar una data molt antiga tipus ‘01/01/1950’

14 - data previsió

Finalment podrem fer un altre filtre on podrem filtrar per família, per data de venda, per magatzem, etc…

15 - Filtre article

Ens apareixeran per pantalla, tots els articles que complien els requisits anteriors, ja amb la proposta d’unitats a comprar per arribar fins a l’estoc màxim

16 -articles sota minim

Podrem comprovar a la part superior dreta el càlcul que fa per arribar a demanar les unitats necessàries. Primer de tot calcula un estoc futur que està compost del estoc actual, més les comandes de compra pendents de rebre, més les unitats que estiguin en procés de fabricació i més les unitats que estiguin en traspàs des d’un altre magatzem i encara no hem rebut. Aquest estoc futur serà el que tindrà en compte alhora de decidir si l’estoc està per sota del mínim.

Podrem observar que en cas que l’article no tingui proveïdor assignat ho podrem fer amb la tecla F8, així com assignar un preu de compra amb la tecla F7.

17 - proveidor i preu

Generarem les comandes de compra amb el botó «Generar Comandes»

18 - generar comandes

I ens apareixerà un llistat amb totes les comandes diferents a generar (una per proveïdor). I podrem desmarcar les que no vulguem generar.

19 - llista de comandes

Ens mostrarà per pantalla les comandes de compra generades, amb la possibilitat de modificar-es manualment.

20- commanda

Finalment comprovarem com ha quedat el estoc a la fitxa del nostre article. Podeu observar que al no recepcionar la comanda generada, encara no ha passat les unitats a l’estoc definitiu. En el moment de recepció de la comanda de compra l’estoc quedarà en l’estat ideal.

21 - estoc final

OBERTURA D’EMPRESES COMPTABLES ICGMANAGER

OBERTURA D’EMPRESES COMPTABLES ICGMANAGER

Atenció: Aquest document conté operacions que poden posar en risc la integritat
de les dades del programa. Per això és molt importat tenir en compte els següents
punts abans de fer cap pas del document:
• Fer un còpia de seguretat abans de fer res d’aquesta operació.
• Realitzar aquesta operació assegurant-nos que solament nosaltres estem
treballant amb ICG.
• Tenir desactivats ICGRemote, ICGDataExchange i/o qualsevol altre
programa de ICG o fet a mida que insereixi dades dins la base de dades de
ICG.
• Un cop modificats els documents de venda hem de fer el pas invers a cada
punt d’aquest document per tornar a deixar ICGManger tal com estava
abans.
• En cas de voler modificar l’assentament de tancament amb els nous valors,
haurem de realitzar un tancament de l’empresa comptable sobre la
empresa existent de l’any posterior. Aquest punt no s’explica en aquest
document, encara que ho podreu trobar a la documentació oficial de ICG:
http://www.icgonline.net/marcos/documentos/docs/es/software/ICGMana
ger/Guía Cierre Contable.pdf
• En cas de dubte consulti el vostre distribuïdor de ICG.

Molts cops ens trobem que per diverses causes hem de modificar una factura o
document d’un any comptable tancat i ICGManager no ens permet realitzar
l’acció. Per exemple en el cas de voler modificar un venedor sense canviar els
valors de la factura per un càlcul de comissions.

1 - Document no modificable.png

Atenció, aquest mètode permet modificar fins hi tot els valors d’un document
comptable. En aquest cas s’hauria de tornar a tancar la comptabilitat sobre una
empresa ja existent. Com fer això ho podreu trobar a la documentació oficial de
ICG.
1- Obrir empresa comptable
El primer pas normalment és obrir l’empresa comptable de l’any que volem
modificar la factura. Per això anirem a Fitxers → Fitxers Auxiliars → Empreses
Comptabilitat

2 - empresa compable.png

Un cop en aquella pantalla, ens assegurarem d’esborrar tant la data de fi com la
data de bloqueig, deixant els valor en blanc.

3 - Data comptable.png

2- Desbloquejar llibre de IVA
El següent pas serà desbloquejar el llibre de IVA de l’empresa comptable que
volem modificar el document. Per fer-ho accedirem al diari d’apunts de
l’empresa comptable que volem obrir.

4 - Diari apunts.png I tot seguit anirem al llibre del IVA de l’empresa i entrarem dins de la liquidació

5 - Liquidacio.png

En la pantalla de la liquidació canviarem a una data anterior al que vulguem
modificar el document i validem l’operació.

6 - Data Bloqueig.png

3- Desbloquejar les àrees de negoci
Comprovarem que no hi hagi cap bloqueig a nivell d’àrea de negoci. Per això
entrarem a les àrees de negoci des de Fitxer → Àrees de negoci i comprovarem
que la data de bloqueig sigui inferior a la que volem modificar els documents.

7 - Arees negoci.png

4- Modificar concepte comptable de l’assentament de tancament
Finalment entrarem al diari d’apunts per modificar l’assentament de tancament
de l’empresa. Un cop dins del diari d’apunt, canviem la data a l’últim dia de l’any
comptable. En cas que vulguem modificar l’assentament de tancament i
d’obertura amb els nous valors de la factura, haurem d’esborrar l’assentament de
tancament.

8 - Assentament tancament1.png

Un cop en aquella pantalla cercarem l’assentament de tancament, o sigui el que
tingui el Concepte Comptable (CC) amb el número 98. Farem un doble clic a
l’assentament per modificar-lo.
Un cop dins de la modificació canviarem el concepte comptable A TOTS ELS
APUNTS per un altre número que no sigui el 98. Desarem els canvis amb el botó
ESC.

9 - Assentament tancament2.png

En aquest punt ja podrem modificar els documents d’un any comptable tancat.

 

 

VINCULAR DOCUMENTS DE COMPRA A L’AMORTITZACIÓ

VINCULAR DOCUMENTS DE COMPRA A L’AMORTITZACIÓ

Un dels principals problemes que presentaven les antigues versions de ICGManager, és que l’amortització dels bens materials no es podien relacionar amb els productes comprats. En aquest document explicarem com crear una amortització i com assignar-la a un producte.

Creació del grup d’amortització

Els grups d’amortització ens permeten diferenciar els diferents grups de productes a amortitzar. En el nostre cas, per exemple crearem un grup d’amortització que anomenarem «Vehicles d’empresa». Per crear-ho, anirem al menú Comptabilitat → Immobilitzat → Grups d’amortització

menugrup

Per crear el nou grup simplement li donem al botó nou i posem el codi i la descripció del grup. Guardarem el grup.

creargrup

Creació de les fitxes d’amortització

Per crear una nova fitxa d’amortització, anirem a Comptabilitat → Immobilitzat → Fitxes d’amortització. Li donarem al botó nou per crear-ne una de nova.

fitxamortitzacio

Posarem els valors que corresponen per emplenar correctament l’amortització. En cas de dubte consulteu al vostre assessor comptable. Guardarem la fitxa d’amortització.

Assignació de la despesa de compra

Desprès hem d’entrar la despesa normalment, ja sigui amb un albarà de compra o per un document de despesa.

gasto

Un cop tinguem la despesa entrada o recuperada, fem un clic amb el botó dret del producte que vulguem assignar a una fitxa d’amortització i al menú seleccionem l’opció «Fitxa d’amortització»

menugasto

Aleshores en apareixerà una nova pantalla amb totes les fitxes d’amortització. Haurem de seleccionar la que pertany a la nostra despesa i donar-li a acceptar.

triafitxa

Validar document a la fitxa d’amortització

Un cop fet això, si anem a la fitxa d’amortització, i fem clic al botó «Documents».

documents

I ens apareixerà la vinculació dels documents sobre aquell immobilitzat

docsimmobilitzat

Tarifes de venda V – Preus automàtics

TARIFES DE VENDA V – PREUS AUTOMÀTICS

Les tarifes amb regles de preus automàtics, permeten automatitzar els preus de venda en funció dels canvis soferts pels orígens dels preus que designem.

Podrem escriure tantes regles com vulguem, però seran vàlides per estricte ordre.

Activar tarifes automàtiques

Per indicar a una tarifa que funcionarà amb preus automàtics haurem de marcar l’opció «automàtica» de la tarifa.

activarautomatic

Al activar aquesta opció, veurem que les opcions de la part inferior canvien.

Afegir regla

Aquesta opció ens permet afegir les normes que regularan els preus de venda dels articles.

reglesautomatiques

Origen: Es la base sobre la qual re-calcular els preus de venda. Quan l’origen sofreix un canvi de preus, automàticament es re-calcularà el preu de venda d’aquell article. L’origen pot ser una altra tarifa de venda, un tipus de cost de qualsevol article (últim cost, cost mitjà o cost estoc), o el cost de qualsevol article per a un magatzem. Aquesta última opció només tindrà sentit, si tenim l’opció de treballar amb costos per magatzem. Configuració → Empresa → Costos i Preus

configcostosxmagatzem

Aplicar canvi de preus sobre: Elegirem el destí dels preus, si és el preu normal o només és el preu d’oferta.

Arrodoniment, aproximació i màscara: Ja vàrem veure aquestes opcions en l’article anterior. En aquest cas funcionen exactament igual.

https://batista10blog.wordpress.com/2017/04/

Al canviar el preu net: El mateix. Consulteu l’article anterior.

Modificar preus: Aquí expressarem la forma en que re-calcularem els preus. Podem dir-li que incrementi el preu net o el preu brut en import o en percentatge. També podem indicar-li que no modifiqui el preu, opció útil en el cas de tenir diferents regles i voler fer una excepció. Al activar la casella ens deixarà omplir les caselles de la part dreta que pertoquin.

exemple regla

En la imatge anterior, podem veure un exemple. En la norma anterior, estem dient que cada cop que modifiquem un preu de la tarifa 2 (tarifa majorista), incrementi el preu de venda un 5% sobre el preu de la tarifa majorista, a sobre arrodonit a l’alça ignorant les monedes de 1 i 2 cèntims. Aquí ho podem veure millor:

exemple regla 2

Esborrar regla

Permet eliminar una regla.

Pujar i Baixar regla

Aquestes opcions ens permeten establir l’ordre d’aplicació de les regles en cas de que un mateix article estigui en grups d’articles diferents. L’ordre d’aplicació sempre serà de la part superior a la part inferior.

Mostrar preus tarifa

En mostra en pantalla com quedaran els preus dels articles, segons les regles creades.

resultatpreus

Grups d’articles

Podem filtrar els articles als quals se’ls aplicarà una regla, emplenant el camp grup. Ho podem fer fent un clic al botó de punts que surt a la part dreta del camp o amb la tecla F6 del teclat.

botogrups

Ens apareixerà una pantalla on podrem elegir els diferents grups d’articles que tinguem creats.

grupsarticles

resultat grups

Per crear nous grups d’articles, anirem a Fitxers → Fitxers auxiliars → Grups d’articles

Encara que el funcionament de la creació de grups d’articles, ja s’escapa d’aquest manual.

creagrupsarticles

Tarifes de Venda IV – Preus manuals

TARIFES DE VENDA IV – PREUS MANUALS

Estem ja a les últimes entrades referent a les tarifes de venda. En aquestos dos últims documents treballarem ja els preus de venda dels articles: com afegir articles, com modificar preus, establir descomptes, etc. En la primera part veurem la forma manual de gestionar els preus de les tarifes de venda i en la següent com establir les normes per automatitzar els preus.

Carregar articles en pantalla

Un dels problemes més habituals que es troben els usuaris de ICGManager, és pensar que tots els articles d’una tarifa han desaparegut o s’han esborrat, per que simplement no apareixen en pantalla en el moment de carregar la tarifa. Això és degut a que per raons de rendiment no és carreguen els articles automàticament en pantalla i ho hem de fer nosaltres manualment amb el botó «filtrar».

botofiltre

En apareixerà una pantalla que ens permetrà filtrar per qualsevol característica dels articles i/o per alguna condició de preus que compleixin els articles.

filtrearticles

Si en aquesta pantalla no especifiquem cap filtre al Acceptar i retornar a la pantalla de les tarifes carregarà TOTS els articles que hi han a la tarifa, sinó només els articles que compleixin les condicions especificades.

Seleccionar articles

Un cop carregats els articles en la pantalla ens hem de fixar que els podem seleccionar individualment fent un clic a la casella de la part esquerra de cada línia dels articles (1).

selctarticles

Per ajudar-nos en la selecció d’articles, tenim 4 botons a la barra de gestió d’articles que ens hi ajudaran.
Seleccionats: Treu del filtre els articles que no estan seleccionats, o dit del revés deixa en pantalla (sense esborrar!!!) els articles seleccionats. Aquest botó queda activat o desactivat en cada clic.

Tots: Selecciona tots els articles que hi han en pantalla, estigui seleccionats o no prèviament.

Cap: Desmarca tots els articles que hi han en pantalla.

Seleccionar: Ens apareix una pantalla com la del filtre dels articles, però en comptes de filtrar els articles, el que fa es marcar els articles de la pantalla, en funció de les condicions que especifiquem. Tenim les mateixes opcions que en la pantalla de filtre, o sigui que podem filtrar per condicions de l’article (departaments, tipus, marca, etc.) i per condicions de preu de l’article.

Costos

Si l’usuari te els permisos adients i al botó «Configuració de columnes» tenim configurar mostrar els costos, en pantalla veurem el cost de l’article i la seva última variació (1).

costos

Hem de tenir en compte que el cost estarà ajustat a la configuració dels impostos que tinguem (2). El marge de benefici (3) serà la diferència entre el cost del article i el preu de venda establert a la tarifa. Ens marcarà també la diferència de costos en cas de variació d’aquest. Si hi ha hagut una variació de costos, ens marcarà amb color vermell quan aquest cost ha augmentat i en color blau quan el cost ha disminuït. Això ens permet en un cop d’ull veure la diferència de costos i si hauríem de modificar els preus o no.
Els costos que mostrarà en pantalla per defecte és el cost que marca la configuració del programa a Configuració → Empresa → Costos i Preus

configcostos

Els costos els podem modificar també manualment directament a la pantalla introduint el valor manualment, o podem fer-ho automàticament amb el botó «Suposar Costos» 

suposarcostos

A la pantalla de suposar costos podem fixar el cost de diferents formes:

Fixar un cost fixe: Ens permet establir un valor de cost fixe a tots els articles seleccionats.

Fixar el cost des del preu d’una tarifa de venda: Podrem elegir la tarifa de venda que vulguem. Els preus de venda de la tarifa elegida passaran a ser el cost de la tarifa que tenim actualment en els articles corresponents. Aquesta opció ens és molt útil per establir preus de cost en cas de tenir botigues franquiciades; la nostra tarifa de venda, serà el seu preu de cost.

Fixar el cost del del preu d’una tarifa de compra: Elegirem la tarifa de compra d’un proveïdor i aquesta serà definida com el cost de l’article a la tarifa de venda. Ens és útil quan volem fixar el cost a un proveïdor, encara que altres proveïdors tinguin altres preus, permeten així fixar el cost abans de realitzar cap compra.

Suposar que el nou cost és: Ens permet incrementar o disminuir el cost actual de la tarifa en un percentatge determinat. Atenció que el cost que modifica és el que hi ha en aquella tarifa, no el de la fitxa del article.

Aplicar rappels en %: Disminueix el cost en un percentatge. Simula un descompte a la compra del producte o rappel.

Afegir articles

Per afegir articles ho podem fer de dues formes, individualment de un en un o en bloc en funció d’uns paràmetres definits.

afegirarticles

La opció d’afegir un article ens treu un llistat d’articles, i al seleccionar-ne un, l’afegeix a la tarifa. Es important en aquest punt, recordar que abans d’afegir un article, s’hauria de comprovar si aquest article ja està a la tarifa amb la opció «Filtrar». El preu de l’article el deixarà a preu 0 i l’hem d’omplir manualment.

L’opció d’afegir preus ens permet afegir articles d’una forma massiva a la tarifa en funció dels paràmetres que definirem a la pantalla que ens apareix al clicar en aquesta opció.

afegirpreus

L’opció de tarifa de venda ens permet importar tota una altra tarifa de venda existent i copiar-la en aquesta. És una opció molt útil per copiar tarifes existents i fer-ne petites modificacions, o ajuntar diverses tarifes en una de sola repetint l’operació cada cop que volem ajuntar una tarifa. Mantindrà el preu de venda que tenia la tarifa original.

Afegir una tarifa de compra significa agafar tots els articles que tenim en una tarifa de proveïdor i afegir-los a la tarifa de venda. El preu que agafa com a preu de venda, és el preu de cost de la tarifa, que no necessàriament ha de correspondre amb el cost que te la tarifa.

L’opció articles afegeix tots els articles del programa a la tarifa.

Aquestes opcions es poden filtrar totes per articles amb el botó de la part inferior de la pantalla. Aconseguirem així moltíssimes combinacions possibles, com per exemple afegir tots els articles d’una tarifa de venda que siguin d’una família en concret, o que el preu en aquella tarifa no superi X quantitat.

filtrearticles

Eliminar articles

També podem eliminar o des-catalogar articles de la tarifa.

borrarpreus

L’opció d’esborrar preus elimina totalment els articles de la tarifa que estiguin seleccionats. Aquesta opció no te marxa enrere i l’única forma de recuperar uns preus seria a través d’una còpia de seguretat.

L’opció de des-catalogar per contra no elimina els articles de la tarifa, però aquests no s’apliquen en cas que li toquessin per preferència. Els articles des- catalogats ens els mostrarà en pantalla amb un fons de color gris.

articledescatalogat

Canviar preus

modificarpreus

L’opció de modificar preus ens permet canviar els preus d’una forma massiva de tots els articles que tenim seleccionats.

Abans de fer una modificació massiva, com sempre hem dit al treballar amb preus d’articles s’hauria de fer una còpia de seguretat.

filtresmodificapreus1

En la pantalla de canvi de preus podrem marcar diferents opcions per ajustar els preus d’una forma concreta i precisa:

Aplicar canvi de preus sobre: Podrem elegir entre modificar el preu normal o el preu d’oferta. També podrem marcar la opció que copii el preu o el preu d’oferta segons l’opció elegida.

Arrodoniment, aproximació i màscara: L’arredoniment ens permet ajustar el preu amb una finalització concreta:

– Sense Arrodoniment: No modifica el preu calculat.

– Amb màscara: Podem elegir els valor d’arredoniment utilitzat el símbol # com a comodí i els valors numèrics que vulguem. Per exemple si tinguéssim un supermercat i ens agradaria que els preus acabessin sempre en 99 hauríem de fer la següent màscara #,99

– Cada 0.05: Arredoneix a 0.05 o 0.00 en funció de l’aproximació. Ens és útil per eliminar les monedes petites de cèntims.

– a 0, 0.25, 0.5, 0.75: Arredoneix cada 25 cèntims

– a 0, 0.5: Arredoneix cada 50 cèntims

L’aproximació en comptes d’ajustar el preu, el que fa és decidir si apuja o abaixa el preu per aconseguir l’arrodoniment desitjat.

– Per proximitat: Ajusta el preu de l’arrodoniment allí on la diferència monetària sigui més petita. Per exemple si tenim marcada l’opció d’arredonir a 0 o 0,5 i el preu que modificarem serà de 5.42, el programa arrodonirà aquesta xifra a 5.50, ja que 0.43 és més proper a 0.5 que a 0.

– Per defecte: Ajusta el preu sempre a la baixa. En el cas anterior ajustaria el preu a 5 en comptes de 5.50

– Per excés: Ajusta el preu sempre a l’alça. En el nostre cas d’exemple actuaria igual que per proximitat.

Al canviar el preu net: Ens deixa elegir si al modificar els preus, els modifica directament o calcula un descompte o càrrec sobre el preu brut. Només te efecte si en l’apartat de modificar preus fem efecte sobre el preu net i no sobre el brut.

filtresmodificapreus2

Modificar preus: Aquí és on elegirem la forma en que modificarem els preus seleccionats anteriorment d’una forma massiva. Podrem aplicar diversos paràmetres, i veurem com a la part dreta de la pantalla s’activaran o desactivaran camps en funció de la opció elegida. Recordeu que podeu utilitzar valors negatius per decrementar el preus!!!. Revisem els més importants:

– Preu brut + descomptes: Podrem modificar el preu brut d’aquests articles fixant un valor, fixar el % de descompte o canviant la promoció d’unitats. Per exemple podrem fixar un 3×2, o sigui que de cada 3 articles el client només en pagarà 2, o el que també seria el mateix 33,33% de descompte.

– Descomptes: Podrem fixar el descompte dels articles.

– Incrementar el preu brut: Tenim 2 opcions fer-ho amb % o amb valor. El que fa aquesta opció, és sumar al preu brut existent el valor fixe o el % indicat.

– Preu net: Fixa el preu net en el valor indicat. Recordeu que el preu net és el preu un cop ja aplicats els descomptes.

– Incrementar el preu net: També tenim 2 opcions, fer-ho amb % o amb valor.

– Fixar benefici: El que fa aquesta opció és re-calcular el preu net de l’article en funció del cost que hi tinguem per obtenir el marge de benefici desitjat. Aquest marge és un valor numèric fix, no pas un percentatge.

– Canviar o mantenir percentatges: Ho podem fer tant en el % de compra com en el % de venda. El que fa és fixar un nou % i re-calcular l’import net. Aquí s’ha de destacar, que si més endavant és varia el cost de l’article, automàticament NO re-calcula el preu de venda. En aquest cas s’hauria de tornar a aquesta pantalla i elegir l’opció de mantenir els percentatges, cosa que faria que només re-calculés l’import brut dels articles.

– Mantenir preu anterior: Encara que la definició ens pugui enganyar, aquesta opció ens pot resultar útil per aplicar arrodoniments.

– Canviar dates dels preus d’oferta. Ens permet modificar la data inicial i la data final dels preus d’oferta seleccionats (no confondre amb tarifa d’oferta!).

Un cop modificats els preus dels articles, ja només haurem d’acceptar i desar la tarifa.

Tarifes de Venda III Creació i Gestió

TARIFES DE VENDA III – CREACIÓ I GESTIÓ

En les dues anteriors entrades sobre les tarifes de venda, vam veure com assignar les tarifes als clients i quin ordre de preferència tenen aquestes. El que encara no hem vist és com crear i gestionar les tarifes de venda. Atenció en no confondre la gestió de les tarifes amb la gestió dels preus de les tarifes. La gestió dels preus de les tarifes, quedarà per una entrada posterior.

botonovatarifa

Per crear una nova tarifa, el que farem serà donar-li al botó nou i anirem emplenant els camps que ens demanen:

Codi: És el codi numèric de la tarifa, ens el proposa automàticament el programa, encara que el podem modificar.

Oferta: Si marquem aquesta opció, el codi de la tarifa passarà a ser negatiu automàticament, i li estarem indicant que la tarifa és d’oferta, el que significa, (com ja vam explicar en l’entrada anterior), que aquesta tarifa tindrà preferència sobre totes les altres. Només es pot marcar al crear la tarifa. Després desapareix la opció.

xecoferta

Amb Impostos inclosos: Ens indicarà que els preus que posem en aquesta tarifa tenen tots els impostos ja sumats, o si per contra en el moment de la venda, sobre el preu de la tarifa, encara si hauran d’afegir. Remarcar en aquest punt que el fet de marcar o desmarcar aquesta opció NO re-calcula els preus assignats als articles. En cas d’error, haurem de modificar el preu dels articles manualment.

Descripció: Nom que li assignarem a la tarifa.

Data Inici: Data inicial en que la tarifa tindrà validesa. Si la data actual és inferior a aquesta data, en cap cas s’aplicaran els preus de la tarifa.

Data Final: Data de finalització dels preus assignats.

Visibilitat: En aquest camp podrem assignar un valor numèric que farà de filtre tan a la configuració del tipus d’usuari, com als punts de venda remots en que enviarem les tarifes.

visibilitat

visibilitat usuari

En la imatge superior, podem veure com fer un filtre de tarifa per els usuaris de ICG Manager.

visibilitat front

També podem filtrar la visibilitat de les tarifes per als front remots. Hem de tenir seleccionada l’opció d’enviar articles i preus, i editar en bloc la visibilitat situada a la part dreta de la pantalla.

Automàtica: Quan seleccionem aquesta opció, podem observar que la part inferior on gestionem els preus dels articles, canvia. Es degut a que aquesta opció ens dona la possibilitat d’establir els preus de venda automàticament en funció d’unes regles que definim. Veurem el funcionament d’aquestes regles en entrades posteriors.

automatic

Tarifa alternativa: En la tarifa alternativa, elegirem la tarifa que s’aplicaria en cas de no trobar un article en la nostra tarifa.

Tarifa base: La tarifa base ens permet definir una tarifa en la qual podrem basar els preus de la nova tarifa, al visualitzar aquestos en pantalla.

tarifa base

Moneda: Ens indicarà en quina moneda estan definits els preus a la tarifa. En cas de vendre els productes amb una moneda diferent de la tarifa, aplicarà la cotització per defecte o la cotització diària, segons sigui el cas.

Costos de: En cas de treballar amb costos per magatzem, podrem triar quin magatzem utilitzar per al calcul de costos a la tarifa.

costos per magatzem

Opcions en la barra del menú. Atenció, aquestes opcions afecten a les dades de configuració de les tarifes vistes anteriorment. No tenen afectació directa sobre els preus dels articles de la tarifa.

barramenu

Nou: Crea una tarifa nova

Desar: Guarda els canvis realitzats en la tarifa. Si és el primer cop que la desem, a partir d’aquell moment desapareixerà de la pantalla la opció «Oferta»

Cancel·lar: No desa els canvis realitzats.

Esborrar: Elimina la tarifa de venda i tots els preus que estan a la tarifa. Atenció abans d’esborrar una tarifa, ja que no hi ha manera de recuperar els preus dels articles, sinó és a través d’una còpia de seguretat.

Cercar: Permet elegir una tarifa d’una llista. El fet de carregar una tarifa en pantalla, no carregarà els articles associats a la tarifa. Per carregar els articles en pantalla, haurem d’utilitzar després la opció Filtre.

Configurar columnes: Ens permet modificar la forma en que es visualitzen els preus de venda. Ens sortirà una nova pantalla, on podrem elegir els camps a visualitzar en les línies dels preus dels articles.

configcolumnes

A la part inferior de la pantalla, pre-visualitzarem com quedaran les columnes i allí mateix, arrastrant amb el ratolí, podrem establir la mida i l’orde dels camps.

Aquestes modificacions no solament afectaran a la pantalla de tarifes, sinó que també ho faran a les tarifes de la pantalla dels articles, i a l’apartat tarifes dels documents de compra.

tarifesalbcompres

Tarifes Article: Aquesta opció només funciona quan tenim un article a la part inferior seleccionat, i ens mostrarà totes les tarife que te associat aquell article. Es una opció molt còmoda per revisar els preus d’un article que anem a modificar, i no sabem quin preu tenen a altres tarifes, o potser també ens interessa modificar-lo.

tarifesarticles1

tarifesarticles2

Clients: Ens permet assignar les tarifes a diferents clients en funció del seu tipus. Aquesta opció la vam explicar en la primera entrada d’aquesta sèrie:

https://batista10blog.wordpress.com/2017/02/06/tarifes-de-venda-i-assignacio-al-client/

Auditoria: Aquesta opció ens mostrarà el registre d’auditoria de totes les operacions que s’han realitzat amb les tarifes. Podrem filtrar les opcions a visualitzar des del botó «Filtre».

Aquesta opció només funcionarà si tenim activada la opció d’Auditoria a la configuració:

auditoria

Tarifes de venda II Preferències d’aplicació

TARIFES DE VENDA. II – PREFERÈNCIES D’APLICACIÓ

En aquesta segona entrada mirarem d’entendre el funcionament de les tarifes per saber quin preu aplicarà a un client concret per un article concret. Establirem l’ordre de preferències d’aplicació de les tarifes en funció de tots els paràmetres que hi poden influir.

Caducitat de les tarifes

Totes les tarifes en ICGManager tenen una data d’inici d’aplicació i una data de final d’aplicació.

caducitats

Aquestes dates són vàlides per a tot tipus de tarifes, ja siguin tarifes d’oferta, com tarifes normals. És un error molt habitual, preguntar-se per que no aplica un preu, i la causa ser tan simple com que la tarifa que conté el preu que nosaltres esperàvem que s’apliqués, simplement està caducada o encara no hem arribat a la data d’inici de la tarifa. És una opció molt útil quan s’apliquen tarifes anuals, trimestrals o mensuals i poder-nos deixar la feina feta amb antelació.

Mix and Match

El mix and match, no és de per si una tarifa, sinó que són una sèrie de normes i regles que permeten modificar els paràmetres de venda per oferir unes condicions millor al client.

mixandmatch

Com podem observar en la imatge, hi han alguns paràmetres que afecten als preus dels articles i a les tarifes. No entrarem a explicar com funciona en mix and match, ja que no pertany al tema de les tarifes de venda, però és un paràmetre a tenir en compte alhora de calcular preus, ja que el mix and match te preferència per sobre de qualsevol tarifa de venda.

Esquema de Resum

tarifes-de-venda-2-preferencies

Per explicar el funcionament de les tarifes d’una forma lineal, ens basarem sempre sobre un client (C) que te unes tarifes assignades i sobre un article (A) que vendrem a aquell client. La pregunta que ens hem de fer sempre serà: Quin preu aplicarà ICGManager per a un client (C) al vendre-li un article (A)?

Tarifes d’oferta

Les tarifes d’oferta són unes tarifes amb un identificador de tarifa negatiu. Aquestes tarifes s’aplicaran abans que les tarifes que tingui assignat el client en la seva fitxa, i també per sobre la tarifa per defecte.

tarifaoferta

Les tarifes d’oferta només es poden crear el primer cop que creem la tarifa. Si creem una tarifa normal, després no es pot convertir en tarifa d’oferta.

Hi ha una excepció (lògica en aquest cas!!) en l’aplicació de les tarifes d’oferta, no s’aplicarà una tarifa d’oferta si el preu de la tarifa normal és inferior a l’oferta. Atenció que aquí només estem parlant del preu net de l’article en la tarifa, o sigui que els descomptes que pugui tenir sobre la tarifa el client no compten en el moment de l’aplicació de les tarifes. Vegem-ho en una imatge:

descomptestarifa

Tarifes de client

A cada client li podem assignar tantes tarifes com vulguem, però sempre aplicarà el preu segons l’ordre que tinguin les tarifes en la fitxa del client. Recordem que en ICGManager no és obligatori que els articles estiguin en una tarifa, dit d’una altra forma, podríem tenir una tarifa amb un sol article o inclús sense cap article (estúpid però pot ser!).

preferenciaclient

Com veiem a la imatge, l’ordre d’aplicació és de dalt abaix. En el cas de les tarifes normals, quan troba un preu aplica aquest, encara que en tarifes que estiguin situades en la part inferior, hi hagi un preu més econòmic pel client, a diferència del que passa amb les tarifes d’oferta.

Tarifa Alternativa

Les tarifes alternatives s’apliquen en el cas que un article no es trobi en una tarifa, però aquesta tarifa te definida una tarifa per defecte.

tarifaalternativa

La tarifa alternativa tindrà preferència sobre les tarifes definides en la fitxa del client, encara que aquesta tarifa alternativa no hi sigui present. Per el sol fet d’estar definida com a alternativa d’una tarifa, ja l’aplica abans de comprovar la següent tarifa en la fitxa del client.

Tarifa per defecte

A la configuració de ICGManager podrem definir una tarifa per defecte.

tarifaperdefecte

En el cas que ICGManager no trobi l’article en cap tarifa associada al client (ni en cap oferta), aplicarà el preu que hi hagi de l’article en la tarifa per defecte, encara que no estigui associada a la fitxa del client. Si aquest article tampoc estigués a la tarifa, el preu a aplicar seria 0.

Tarifes de venda I Assignació al client

TARIFES DE VENDA. I – ASSIGNACIÓ AL CLIENT

Amb aquesta entrada encetem una sèrie d’articles que parlaran de les tarifes de venda, ja que la seva gestió, funcionament i administració són altament complexes i una sola entrada seria molt llarga i feixuga.


COPIES DE SEGURETAT

Les operacions amb tarifes de venda són complexes i tenen un inconvenient important, si ens equivoquem molts cops és difícil o directament impossible rectificar els errors. La majoria de vegades l’única forma de recuperar una tarifa de venda és a través de les còpies de seguretat:

https://batista10blog.wordpress.com/2016/05/13/configurar-copies-de-seguretat-icgmanager-dropbox/
https://batista10blog.wordpress.com/2016/03/18/copies-de-seguretat/


Començarem amb una de les operacions més senzilles, l’assignació de tarifes al o als clients. Aquesta operació la podrem realitzar de dues formes diferents en funció de si volem assignar una tarifa a un client individual o a un grup de clients.

Assignació a un client individual

Per assignar una o diverses tarifes a un client, entrarem a la fitxa del client i anirem a la pestanya «Tarifes i Formes de Pagament» (1)

fitxacli

Per seleccionar les tarifes que assignarem a aquell client, pitjarem el botó «Seleccionar» (2) i ens apareixerà una pantalla on podrem elegir les tarifes a assignar al client.

selectarifa

Podrem repetir aquesta operació tants cops com vulguem, ja que podem assignar més d’una tarifa a un sol client. Amb les fletxes laterals (1) ordenarem les tarifes per establir l’ordre d’aplicació.

ordretarifa

Fixeu-vos també que podem aplicar un descompte directe a aquell client per una tarifa en concret (2). Aquest descompte en percentatge s’aplica automàticament i s’acumula amb els altres descomptes que hi puguin haver en el moment de realitzar la venda.

Sobre l’ordre d’aplicació de les tarifes ho explicarem més detalladament en una altra entrada, ja que es un tema complex.

Assignació massiva de tarifes de venda

ICGManager ens permet assignar tarifes de venda al clients d’una forma massiva en funció del tipus de client assignat a la fitxa.

Per accedir a aquesta configuració, anirem a «Fitxers», «Tarifes de Venda» i en la pantalla de tarifes, pitjarem el botó «Clients». Ho podem fer des de qualsevol tarifa de venda, no te importància sobre quina tarifa ho fem.

tarifaclients

Un cop hem entrat a la pantalla d’assignació de tarifes, ens apareixerà una barra amb els diferents tipus de clients, on seleccionarem el tipus que vulguem modificar la tarifa (1). Veurem que al seleccionar el tipus, ens apareix un llistat a la part dreta amb tots els clients que tenen aquella classificació (2).

triatipuscli

Si en aquell moment ens donem compte que hi manca o hi sobra algun client, els podem afegir o treure amb els botons corresponents. També podrem accedir a la fitxa del client que tinguem seleccionat i fer les modificacions necessàries.

Un cop hem triat el tipus de client que voldrem modificar les tarifes, a la part esquerra de la pantalla, haurem seleccionar o treure les tarifes (1) que voldrem assignar a tots els clients que siguin del tipus seleccionat.

configtarifa

Recordem que igualment que en l’assignació individual, podem ordenar la tarifes i aplicar un descompte directe (2).

Finalment «Desarem» i les tarifes quedaran assignades als clients (3).

Creació de Menús ICG Front Rest

Creació de menús ICGFront Rest

Avui en dia pràcticament la majoria de restaurants que no són d’autoservei, disposen de servei de menús. Podríem definir un menú com una agrupació d’articles (P) en diferents blocs (B), on podrem elegir productes de cada bloc a un preu determinat.

menusfrontrest

Per crear menús a Front Rest en primer lloc hem de tenir creats els articles que formaran part d’aquest menú de forma individual. Aquests articles els podem deixar sense secció per a que no apareguin a la pantalla de venda, o pel contrari, podem deixar-los com a articles normals de venda a un preu determinat (que no serà el preu del menú). Podem recordar com crear articles a:

https://batista10blog.wordpress.com/2016/08/23/creacio-rapida-darticles-icgfront-rest/

botofitxersPer crear els menús, hem d’entrar a la configuració de Front Rest amb el botó «Fitxers».

Després anirem a la opció dels «Articles» i entrarem a l’apartat d’assistents a la «Creació de Menús».

creamenu

noumenu

En la pantalla de creació de menús, podrem crear-ne un de nou amb el botó corresponent, o modificar-ne un d’existent, simplement seleccionant-lo. Al crear-ne un de nou, entrarem a la pantalla de creació de menús:

pantallamenu

A la part superior de la pantalla hi posarem les dades del menú com la descripció, la secció a la que pertany el menú, l’impost que se li aplica, i la imatge a visualitzar a la part dreta de la pantalla.

composiciomenu

A la part de composició serà on crearem els diferents blocs o ordres (B) que composaran el menú i hi podrem assignar els diferents productes o articles (P). Amb el botó «Nou» anirem creant els diferents blocs d’articles en el nostre cas, en crearem 4: Primer plat, segon plat, postres i begudes.

noubloc

Al camp descripció hi posarem el nom del bloc o ordre a crear, el límit ens indicarà el nombre de productes que poden ser seleccionats per aquell bloc. Si volem que es puguin triar tots els productes, posarem un valor exageradament gran en el camp límit (999999). El xec «Ordre Opcional», ens indica l’obligatorietat de seleccionar productes per aquella ordre o ens permet saltar al següent bloc o finalitzar el menú.

articlesamenu

Creades totes les ordre o blocs necessaris, ara és el moment d’afegir-hi productes o articles a cada un dels blocs. Per realitzar aquesta operació, seleccionarem els articles de la part inferior dreta de la pantalla, i al seleccionar-los, automàticament es traslladaran al bloc seleccionat de la part esquerra. Per filtrar els articles a la part inferior dreta ho farem per els botons que hi han a la part superior dels articles, poden elegir una secció en concret, carregar un grup de favorits o mostrar els articles no assignats a cap secció.

menufet

Un cop fet el menú, ja li podrem assignar preus. Fent un clic a la pestanya de preus, on ens deixarà modificar el preu en funció de la tarifa, i també podrem aplicar un preu d’oferta entre dues dates.

preumenu

També hem d’assignar el menú a uns torns específics, en cas que en tinguem.

Finalment feta la composició, assignat el preu i fixats els torns, només ens restarà desar l’article i sortir de la configuració del FrontRest.

Veurem que l’article ja apareix a la pantalla de venda i el podrem seleccionar per vendre.

venda

Al seleccionar a la venda un article menú, ens apareix una pantalla on podrem seleccionar els diferents productes dels diferents blocs.

triamenu

Finalment veurem aparèixer el menú a la venda amb el detall exacte de la elecció del client.

vendamenu

Fabricació en ICGManager

Fabricació en ICGManager

La fabricació de productes, ens pot semblar una cosa només de grans empreses industrials i alimentaries. Doncs realment no és cert, ja que en ICGManager definim la fabricació com la composició d’un article a partir d’altres, i necessàriament hem de controlar l’estocatge de tots els productes, tant els composats com els components.

Posarem un exemple pràctic per entendre la situació. Imaginem que tenim una gelateria i fabriquem els gelats en funció del estocatge que tenen. Cada gelat que tenim està composat de dos productes, la massa de gelat i la galeta. I en cada moment necessitem saber també el volum de massa que tenim i les unitats de galeta. Anem a veure com ho farem a ICGManager:

El primer que haurem de fer, és crear els articles components o ingredients del article final de venda:

ingredient1

Per crear aquests articles, haurem d’anar a Fitxers, Articles, seleccionar-ne un de la llista i tot seguit donar-li al botó nou. És important marcar que l’article té estoc. També és imprescindible marcar les unitats de l’article en la pestanya de Costos / Preus, ja que les unitats de la fabricació i els costos aniran en funció de la unitat del article ingredient.

ingredient2

Amb els dos articles ingredients creats, el que haurem de fer és adquirir unitats per a poder realitzar la fabricació del producte final. Podrem aconseguir l’estoc fent una compra a un proveïdor, o si és donés el cas fent una altra fabricació.

compra

Com veiem a l’exemple adquirim 500 unitats de galeta a 0,25€ la unitat i 10 kg de massa de gelat a un preu de 35,5€ el kilogram.

Un cop tenim això fet, ja podrem anar a crear l’article principal i fer la composició d’ingredients. Crearem l’article de forma normal amb l’opció s’usen estocs marcada. També podrem indicar que l’article és ven per unitats.

principal

Per indicar els components de fabricació de l’article anirem a l’opció de Composició o polsarem la tecla F3. I ens trobarem la pantalla d’entrada de components, on hi afegirem els ingredients del Gelat de Maduixa.

composicio

Introduirem els components amb la tecla F3 i tot seguit posarem les unitats necessàries per aconseguir una unitat de l’article principal. A la part inferior dreta de la pantalla, ens posarà el cost calculat per poder elaborar les unitats d’elaboració que ens marca. Uns valors desmesurats o irreals aquí, són indicatiu de que alguna cosa no hem fet correctament. Haurem de revisar els passos anteriors i comprovar que tot es correcte.

Hem de tenir present que l’inventari d’aquests 3 articles és el següent:

inventari1

En aquest punt ja podrem engegar les fabricacions amb garanties de que tot funcioni correctament. Anirem al menú «Magatzem» i a «Ordres de fabricació»:

fabricacio1

En la pantalla de fabricació, posarem les dades de la ordre de fabricació, com el magatzem d’origen, el destí dels productes fabricats, la data de creació, etc… Un cop entrats aquesta paràmetres, li donarem al botó «Afegir» o «CRTL + F7», i ens donarà un llistat d’articles, on elegirem el producte a fabricar, evidentment aquest article ha de tenir altres articles en la seva composició (1). Tot seguit a la línia del article, introduirem les unitats que volem fabricar (2), i finalment amb el botó «Fabricar» o CRTL + F9, ens calcularà els components de la pantalla F2 per poder realitzar la fabricació:

fabricacio2

A la pantalla de components, és molt important revisar que els càlculs siguin correcte, ja siguin per estocatge o per costos. Un cop hem vist que està en ordre, ja podrem «Desar» la ordre de fabricació. Quan la ordre de fabricació està creada, a la fitxa del article principal, ja ens indica que les unitats a fabricar estan demanades, en cap cas estan en fabricació. En el cas dels ingredients també ens indica que les unitats estan per servir.

estocgelatmaduixa1estocmassamaduixa1estocgaleta1

Quan aquesta ordre de fabricació ja es pot realitzar, la posarem en marxa amb el botó «Activar» i en aquell moment podrem observar els canvis en l’estoc dels articles.

botoactivarestocgelatmaduixa2estocmassamaduixa2estocgaleta2

Com podem comprovar en les imatges han passat 20 unitats a fabricació de l’article principal, i com que el procés de fabricació ja a començat, evidentment ja ens ha restat definitivament les unitats necessàries per a la fabricació del estoc dels components.

botofinalitzar

Un cop s’ha finalitzat la fabricació li hem de donar a «Finalitzar» al botó de la ordre de fabricació i podrem triar les unitats fabricades o cancel·lar la fabricació:

fifabricacio

En aquesta pantalla, podrem finalitzar les fabricacions parcialment, o per unitats. Això ens donarà molta flexibilitat alhora de crear grans ordres de fabricació, però anar estocant el producte a mesura que es fabrica.

Un cop fet això ja podrem comprovar com han quedat les unitats en estoc i com han quedat els costos en l’article principal.

estocgelatmaduixa3costosgelatmaduixa

Això ha estat un petit exemple de les possibilitats que te la fabricació de productes en ICGManager. A partir d’aquí i en futures entrades ja veurem que és poden fer fabricacions més complexes: Control de números de lot, articles amb 2 unitats de referència, articles components sense estocs, ordres de fabricació en funció d’estocs màxims i mínims, fabricacions de components, etc…