Tarifes de Venda IV – Preus manuals

TARIFES DE VENDA IV – PREUS MANUALS

Estem ja a les últimes entrades referent a les tarifes de venda. En aquestos dos últims documents treballarem ja els preus de venda dels articles: com afegir articles, com modificar preus, establir descomptes, etc. En la primera part veurem la forma manual de gestionar els preus de les tarifes de venda i en la següent com establir les normes per automatitzar els preus.

Carregar articles en pantalla

Un dels problemes més habituals que es troben els usuaris de ICGManager, és pensar que tots els articles d’una tarifa han desaparegut o s’han esborrat, per que simplement no apareixen en pantalla en el moment de carregar la tarifa. Això és degut a que per raons de rendiment no és carreguen els articles automàticament en pantalla i ho hem de fer nosaltres manualment amb el botó «filtrar».

botofiltre

En apareixerà una pantalla que ens permetrà filtrar per qualsevol característica dels articles i/o per alguna condició de preus que compleixin els articles.

filtrearticles

Si en aquesta pantalla no especifiquem cap filtre al Acceptar i retornar a la pantalla de les tarifes carregarà TOTS els articles que hi han a la tarifa, sinó només els articles que compleixin les condicions especificades.

Seleccionar articles

Un cop carregats els articles en la pantalla ens hem de fixar que els podem seleccionar individualment fent un clic a la casella de la part esquerra de cada línia dels articles (1).

selctarticles

Per ajudar-nos en la selecció d’articles, tenim 4 botons a la barra de gestió d’articles que ens hi ajudaran.
Seleccionats: Treu del filtre els articles que no estan seleccionats, o dit del revés deixa en pantalla (sense esborrar!!!) els articles seleccionats. Aquest botó queda activat o desactivat en cada clic.

Tots: Selecciona tots els articles que hi han en pantalla, estigui seleccionats o no prèviament.

Cap: Desmarca tots els articles que hi han en pantalla.

Seleccionar: Ens apareix una pantalla com la del filtre dels articles, però en comptes de filtrar els articles, el que fa es marcar els articles de la pantalla, en funció de les condicions que especifiquem. Tenim les mateixes opcions que en la pantalla de filtre, o sigui que podem filtrar per condicions de l’article (departaments, tipus, marca, etc.) i per condicions de preu de l’article.

Costos

Si l’usuari te els permisos adients i al botó «Configuració de columnes» tenim configurar mostrar els costos, en pantalla veurem el cost de l’article i la seva última variació (1).

costos

Hem de tenir en compte que el cost estarà ajustat a la configuració dels impostos que tinguem (2). El marge de benefici (3) serà la diferència entre el cost del article i el preu de venda establert a la tarifa. Ens marcarà també la diferència de costos en cas de variació d’aquest. Si hi ha hagut una variació de costos, ens marcarà amb color vermell quan aquest cost ha augmentat i en color blau quan el cost ha disminuït. Això ens permet en un cop d’ull veure la diferència de costos i si hauríem de modificar els preus o no.
Els costos que mostrarà en pantalla per defecte és el cost que marca la configuració del programa a Configuració → Empresa → Costos i Preus

configcostos

Els costos els podem modificar també manualment directament a la pantalla introduint el valor manualment, o podem fer-ho automàticament amb el botó «Suposar Costos» 

suposarcostos

A la pantalla de suposar costos podem fixar el cost de diferents formes:

Fixar un cost fixe: Ens permet establir un valor de cost fixe a tots els articles seleccionats.

Fixar el cost des del preu d’una tarifa de venda: Podrem elegir la tarifa de venda que vulguem. Els preus de venda de la tarifa elegida passaran a ser el cost de la tarifa que tenim actualment en els articles corresponents. Aquesta opció ens és molt útil per establir preus de cost en cas de tenir botigues franquiciades; la nostra tarifa de venda, serà el seu preu de cost.

Fixar el cost del del preu d’una tarifa de compra: Elegirem la tarifa de compra d’un proveïdor i aquesta serà definida com el cost de l’article a la tarifa de venda. Ens és útil quan volem fixar el cost a un proveïdor, encara que altres proveïdors tinguin altres preus, permeten així fixar el cost abans de realitzar cap compra.

Suposar que el nou cost és: Ens permet incrementar o disminuir el cost actual de la tarifa en un percentatge determinat. Atenció que el cost que modifica és el que hi ha en aquella tarifa, no el de la fitxa del article.

Aplicar rappels en %: Disminueix el cost en un percentatge. Simula un descompte a la compra del producte o rappel.

Afegir articles

Per afegir articles ho podem fer de dues formes, individualment de un en un o en bloc en funció d’uns paràmetres definits.

afegirarticles

La opció d’afegir un article ens treu un llistat d’articles, i al seleccionar-ne un, l’afegeix a la tarifa. Es important en aquest punt, recordar que abans d’afegir un article, s’hauria de comprovar si aquest article ja està a la tarifa amb la opció «Filtrar». El preu de l’article el deixarà a preu 0 i l’hem d’omplir manualment.

L’opció d’afegir preus ens permet afegir articles d’una forma massiva a la tarifa en funció dels paràmetres que definirem a la pantalla que ens apareix al clicar en aquesta opció.

afegirpreus

L’opció de tarifa de venda ens permet importar tota una altra tarifa de venda existent i copiar-la en aquesta. És una opció molt útil per copiar tarifes existents i fer-ne petites modificacions, o ajuntar diverses tarifes en una de sola repetint l’operació cada cop que volem ajuntar una tarifa. Mantindrà el preu de venda que tenia la tarifa original.

Afegir una tarifa de compra significa agafar tots els articles que tenim en una tarifa de proveïdor i afegir-los a la tarifa de venda. El preu que agafa com a preu de venda, és el preu de cost de la tarifa, que no necessàriament ha de correspondre amb el cost que te la tarifa.

L’opció articles afegeix tots els articles del programa a la tarifa.

Aquestes opcions es poden filtrar totes per articles amb el botó de la part inferior de la pantalla. Aconseguirem així moltíssimes combinacions possibles, com per exemple afegir tots els articles d’una tarifa de venda que siguin d’una família en concret, o que el preu en aquella tarifa no superi X quantitat.

filtrearticles

Eliminar articles

També podem eliminar o des-catalogar articles de la tarifa.

borrarpreus

L’opció d’esborrar preus elimina totalment els articles de la tarifa que estiguin seleccionats. Aquesta opció no te marxa enrere i l’única forma de recuperar uns preus seria a través d’una còpia de seguretat.

L’opció de des-catalogar per contra no elimina els articles de la tarifa, però aquests no s’apliquen en cas que li toquessin per preferència. Els articles des- catalogats ens els mostrarà en pantalla amb un fons de color gris.

articledescatalogat

Canviar preus

modificarpreus

L’opció de modificar preus ens permet canviar els preus d’una forma massiva de tots els articles que tenim seleccionats.

Abans de fer una modificació massiva, com sempre hem dit al treballar amb preus d’articles s’hauria de fer una còpia de seguretat.

filtresmodificapreus1

En la pantalla de canvi de preus podrem marcar diferents opcions per ajustar els preus d’una forma concreta i precisa:

Aplicar canvi de preus sobre: Podrem elegir entre modificar el preu normal o el preu d’oferta. També podrem marcar la opció que copii el preu o el preu d’oferta segons l’opció elegida.

Arrodoniment, aproximació i màscara: L’arredoniment ens permet ajustar el preu amb una finalització concreta:

– Sense Arrodoniment: No modifica el preu calculat.

– Amb màscara: Podem elegir els valor d’arredoniment utilitzat el símbol # com a comodí i els valors numèrics que vulguem. Per exemple si tinguéssim un supermercat i ens agradaria que els preus acabessin sempre en 99 hauríem de fer la següent màscara #,99

– Cada 0.05: Arredoneix a 0.05 o 0.00 en funció de l’aproximació. Ens és útil per eliminar les monedes petites de cèntims.

– a 0, 0.25, 0.5, 0.75: Arredoneix cada 25 cèntims

– a 0, 0.5: Arredoneix cada 50 cèntims

L’aproximació en comptes d’ajustar el preu, el que fa és decidir si apuja o abaixa el preu per aconseguir l’arrodoniment desitjat.

– Per proximitat: Ajusta el preu de l’arrodoniment allí on la diferència monetària sigui més petita. Per exemple si tenim marcada l’opció d’arredonir a 0 o 0,5 i el preu que modificarem serà de 5.42, el programa arrodonirà aquesta xifra a 5.50, ja que 0.43 és més proper a 0.5 que a 0.

– Per defecte: Ajusta el preu sempre a la baixa. En el cas anterior ajustaria el preu a 5 en comptes de 5.50

– Per excés: Ajusta el preu sempre a l’alça. En el nostre cas d’exemple actuaria igual que per proximitat.

Al canviar el preu net: Ens deixa elegir si al modificar els preus, els modifica directament o calcula un descompte o càrrec sobre el preu brut. Només te efecte si en l’apartat de modificar preus fem efecte sobre el preu net i no sobre el brut.

filtresmodificapreus2

Modificar preus: Aquí és on elegirem la forma en que modificarem els preus seleccionats anteriorment d’una forma massiva. Podrem aplicar diversos paràmetres, i veurem com a la part dreta de la pantalla s’activaran o desactivaran camps en funció de la opció elegida. Recordeu que podeu utilitzar valors negatius per decrementar el preus!!!. Revisem els més importants:

– Preu brut + descomptes: Podrem modificar el preu brut d’aquests articles fixant un valor, fixar el % de descompte o canviant la promoció d’unitats. Per exemple podrem fixar un 3×2, o sigui que de cada 3 articles el client només en pagarà 2, o el que també seria el mateix 33,33% de descompte.

– Descomptes: Podrem fixar el descompte dels articles.

– Incrementar el preu brut: Tenim 2 opcions fer-ho amb % o amb valor. El que fa aquesta opció, és sumar al preu brut existent el valor fixe o el % indicat.

– Preu net: Fixa el preu net en el valor indicat. Recordeu que el preu net és el preu un cop ja aplicats els descomptes.

– Incrementar el preu net: També tenim 2 opcions, fer-ho amb % o amb valor.

– Fixar benefici: El que fa aquesta opció és re-calcular el preu net de l’article en funció del cost que hi tinguem per obtenir el marge de benefici desitjat. Aquest marge és un valor numèric fix, no pas un percentatge.

– Canviar o mantenir percentatges: Ho podem fer tant en el % de compra com en el % de venda. El que fa és fixar un nou % i re-calcular l’import net. Aquí s’ha de destacar, que si més endavant és varia el cost de l’article, automàticament NO re-calcula el preu de venda. En aquest cas s’hauria de tornar a aquesta pantalla i elegir l’opció de mantenir els percentatges, cosa que faria que només re-calculés l’import brut dels articles.

– Mantenir preu anterior: Encara que la definició ens pugui enganyar, aquesta opció ens pot resultar útil per aplicar arrodoniments.

– Canviar dates dels preus d’oferta. Ens permet modificar la data inicial i la data final dels preus d’oferta seleccionats (no confondre amb tarifa d’oferta!).

Un cop modificats els preus dels articles, ja només haurem d’acceptar i desar la tarifa.