Tarifes de venda II Preferències d’aplicació

TARIFES DE VENDA. II – PREFERÈNCIES D’APLICACIÓ

En aquesta segona entrada mirarem d’entendre el funcionament de les tarifes per saber quin preu aplicarà a un client concret per un article concret. Establirem l’ordre de preferències d’aplicació de les tarifes en funció de tots els paràmetres que hi poden influir.

Caducitat de les tarifes

Totes les tarifes en ICGManager tenen una data d’inici d’aplicació i una data de final d’aplicació.

caducitats

Aquestes dates són vàlides per a tot tipus de tarifes, ja siguin tarifes d’oferta, com tarifes normals. És un error molt habitual, preguntar-se per que no aplica un preu, i la causa ser tan simple com que la tarifa que conté el preu que nosaltres esperàvem que s’apliqués, simplement està caducada o encara no hem arribat a la data d’inici de la tarifa. És una opció molt útil quan s’apliquen tarifes anuals, trimestrals o mensuals i poder-nos deixar la feina feta amb antelació.

Mix and Match

El mix and match, no és de per si una tarifa, sinó que són una sèrie de normes i regles que permeten modificar els paràmetres de venda per oferir unes condicions millor al client.

mixandmatch

Com podem observar en la imatge, hi han alguns paràmetres que afecten als preus dels articles i a les tarifes. No entrarem a explicar com funciona en mix and match, ja que no pertany al tema de les tarifes de venda, però és un paràmetre a tenir en compte alhora de calcular preus, ja que el mix and match te preferència per sobre de qualsevol tarifa de venda.

Esquema de Resum

tarifes-de-venda-2-preferencies

Per explicar el funcionament de les tarifes d’una forma lineal, ens basarem sempre sobre un client (C) que te unes tarifes assignades i sobre un article (A) que vendrem a aquell client. La pregunta que ens hem de fer sempre serà: Quin preu aplicarà ICGManager per a un client (C) al vendre-li un article (A)?

Tarifes d’oferta

Les tarifes d’oferta són unes tarifes amb un identificador de tarifa negatiu. Aquestes tarifes s’aplicaran abans que les tarifes que tingui assignat el client en la seva fitxa, i també per sobre la tarifa per defecte.

tarifaoferta

Les tarifes d’oferta només es poden crear el primer cop que creem la tarifa. Si creem una tarifa normal, després no es pot convertir en tarifa d’oferta.

Hi ha una excepció (lògica en aquest cas!!) en l’aplicació de les tarifes d’oferta, no s’aplicarà una tarifa d’oferta si el preu de la tarifa normal és inferior a l’oferta. Atenció que aquí només estem parlant del preu net de l’article en la tarifa, o sigui que els descomptes que pugui tenir sobre la tarifa el client no compten en el moment de l’aplicació de les tarifes. Vegem-ho en una imatge:

descomptestarifa

Tarifes de client

A cada client li podem assignar tantes tarifes com vulguem, però sempre aplicarà el preu segons l’ordre que tinguin les tarifes en la fitxa del client. Recordem que en ICGManager no és obligatori que els articles estiguin en una tarifa, dit d’una altra forma, podríem tenir una tarifa amb un sol article o inclús sense cap article (estúpid però pot ser!).

preferenciaclient

Com veiem a la imatge, l’ordre d’aplicació és de dalt abaix. En el cas de les tarifes normals, quan troba un preu aplica aquest, encara que en tarifes que estiguin situades en la part inferior, hi hagi un preu més econòmic pel client, a diferència del que passa amb les tarifes d’oferta.

Tarifa Alternativa

Les tarifes alternatives s’apliquen en el cas que un article no es trobi en una tarifa, però aquesta tarifa te definida una tarifa per defecte.

tarifaalternativa

La tarifa alternativa tindrà preferència sobre les tarifes definides en la fitxa del client, encara que aquesta tarifa alternativa no hi sigui present. Per el sol fet d’estar definida com a alternativa d’una tarifa, ja l’aplica abans de comprovar la següent tarifa en la fitxa del client.

Tarifa per defecte

A la configuració de ICGManager podrem definir una tarifa per defecte.

tarifaperdefecte

En el cas que ICGManager no trobi l’article en cap tarifa associada al client (ni en cap oferta), aplicarà el preu que hi hagi de l’article en la tarifa per defecte, encara que no estigui associada a la fitxa del client. Si aquest article tampoc estigués a la tarifa, el preu a aplicar seria 0.

Tarifes de venda I Assignació al client

TARIFES DE VENDA. I – ASSIGNACIÓ AL CLIENT

Amb aquesta entrada encetem una sèrie d’articles que parlaran de les tarifes de venda, ja que la seva gestió, funcionament i administració són altament complexes i una sola entrada seria molt llarga i feixuga.


COPIES DE SEGURETAT

Les operacions amb tarifes de venda són complexes i tenen un inconvenient important, si ens equivoquem molts cops és difícil o directament impossible rectificar els errors. La majoria de vegades l’única forma de recuperar una tarifa de venda és a través de les còpies de seguretat:

https://batista10blog.wordpress.com/2016/05/13/configurar-copies-de-seguretat-icgmanager-dropbox/
https://batista10blog.wordpress.com/2016/03/18/copies-de-seguretat/


Començarem amb una de les operacions més senzilles, l’assignació de tarifes al o als clients. Aquesta operació la podrem realitzar de dues formes diferents en funció de si volem assignar una tarifa a un client individual o a un grup de clients.

Assignació a un client individual

Per assignar una o diverses tarifes a un client, entrarem a la fitxa del client i anirem a la pestanya «Tarifes i Formes de Pagament» (1)

fitxacli

Per seleccionar les tarifes que assignarem a aquell client, pitjarem el botó «Seleccionar» (2) i ens apareixerà una pantalla on podrem elegir les tarifes a assignar al client.

selectarifa

Podrem repetir aquesta operació tants cops com vulguem, ja que podem assignar més d’una tarifa a un sol client. Amb les fletxes laterals (1) ordenarem les tarifes per establir l’ordre d’aplicació.

ordretarifa

Fixeu-vos també que podem aplicar un descompte directe a aquell client per una tarifa en concret (2). Aquest descompte en percentatge s’aplica automàticament i s’acumula amb els altres descomptes que hi puguin haver en el moment de realitzar la venda.

Sobre l’ordre d’aplicació de les tarifes ho explicarem més detalladament en una altra entrada, ja que es un tema complex.

Assignació massiva de tarifes de venda

ICGManager ens permet assignar tarifes de venda al clients d’una forma massiva en funció del tipus de client assignat a la fitxa.

Per accedir a aquesta configuració, anirem a «Fitxers», «Tarifes de Venda» i en la pantalla de tarifes, pitjarem el botó «Clients». Ho podem fer des de qualsevol tarifa de venda, no te importància sobre quina tarifa ho fem.

tarifaclients

Un cop hem entrat a la pantalla d’assignació de tarifes, ens apareixerà una barra amb els diferents tipus de clients, on seleccionarem el tipus que vulguem modificar la tarifa (1). Veurem que al seleccionar el tipus, ens apareix un llistat a la part dreta amb tots els clients que tenen aquella classificació (2).

triatipuscli

Si en aquell moment ens donem compte que hi manca o hi sobra algun client, els podem afegir o treure amb els botons corresponents. També podrem accedir a la fitxa del client que tinguem seleccionat i fer les modificacions necessàries.

Un cop hem triat el tipus de client que voldrem modificar les tarifes, a la part esquerra de la pantalla, haurem seleccionar o treure les tarifes (1) que voldrem assignar a tots els clients que siguin del tipus seleccionat.

configtarifa

Recordem que igualment que en l’assignació individual, podem ordenar la tarifes i aplicar un descompte directe (2).

Finalment «Desarem» i les tarifes quedaran assignades als clients (3).