Creació de Menús ICG Front Rest

Creació de menús ICGFront Rest

Avui en dia pràcticament la majoria de restaurants que no són d’autoservei, disposen de servei de menús. Podríem definir un menú com una agrupació d’articles (P) en diferents blocs (B), on podrem elegir productes de cada bloc a un preu determinat.

menusfrontrest

Per crear menús a Front Rest en primer lloc hem de tenir creats els articles que formaran part d’aquest menú de forma individual. Aquests articles els podem deixar sense secció per a que no apareguin a la pantalla de venda, o pel contrari, podem deixar-los com a articles normals de venda a un preu determinat (que no serà el preu del menú). Podem recordar com crear articles a:

https://batista10blog.wordpress.com/2016/08/23/creacio-rapida-darticles-icgfront-rest/

botofitxersPer crear els menús, hem d’entrar a la configuració de Front Rest amb el botó «Fitxers».

Després anirem a la opció dels «Articles» i entrarem a l’apartat d’assistents a la «Creació de Menús».

creamenu

noumenu

En la pantalla de creació de menús, podrem crear-ne un de nou amb el botó corresponent, o modificar-ne un d’existent, simplement seleccionant-lo. Al crear-ne un de nou, entrarem a la pantalla de creació de menús:

pantallamenu

A la part superior de la pantalla hi posarem les dades del menú com la descripció, la secció a la que pertany el menú, l’impost que se li aplica, i la imatge a visualitzar a la part dreta de la pantalla.

composiciomenu

A la part de composició serà on crearem els diferents blocs o ordres (B) que composaran el menú i hi podrem assignar els diferents productes o articles (P). Amb el botó «Nou» anirem creant els diferents blocs d’articles en el nostre cas, en crearem 4: Primer plat, segon plat, postres i begudes.

noubloc

Al camp descripció hi posarem el nom del bloc o ordre a crear, el límit ens indicarà el nombre de productes que poden ser seleccionats per aquell bloc. Si volem que es puguin triar tots els productes, posarem un valor exageradament gran en el camp límit (999999). El xec «Ordre Opcional», ens indica l’obligatorietat de seleccionar productes per aquella ordre o ens permet saltar al següent bloc o finalitzar el menú.

articlesamenu

Creades totes les ordre o blocs necessaris, ara és el moment d’afegir-hi productes o articles a cada un dels blocs. Per realitzar aquesta operació, seleccionarem els articles de la part inferior dreta de la pantalla, i al seleccionar-los, automàticament es traslladaran al bloc seleccionat de la part esquerra. Per filtrar els articles a la part inferior dreta ho farem per els botons que hi han a la part superior dels articles, poden elegir una secció en concret, carregar un grup de favorits o mostrar els articles no assignats a cap secció.

menufet

Un cop fet el menú, ja li podrem assignar preus. Fent un clic a la pestanya de preus, on ens deixarà modificar el preu en funció de la tarifa, i també podrem aplicar un preu d’oferta entre dues dates.

preumenu

També hem d’assignar el menú a uns torns específics, en cas que en tinguem.

Finalment feta la composició, assignat el preu i fixats els torns, només ens restarà desar l’article i sortir de la configuració del FrontRest.

Veurem que l’article ja apareix a la pantalla de venda i el podrem seleccionar per vendre.

venda

Al seleccionar a la venda un article menú, ens apareix una pantalla on podrem seleccionar els diferents productes dels diferents blocs.

triamenu

Finalment veurem aparèixer el menú a la venda amb el detall exacte de la elecció del client.

vendamenu