Creació Articles a Dolibarr

CREACIÓ D’ARTICLES DOLIBARR

En aquesta entrada, explicarem com crear i emplenar correctament la fitxa dels articles que utilitzarem a Dolibarr, tan per a les nostres vendes com per a les compres.

Activació de mòduls

El primer que haurem de fer es mirar que tinguem com a mínim el mòdul de «Productes» activat. Nosaltres farem l’explicació tenint activats tots els mòduls de la «Gestió de Productes». Penseu que el que expliquem en aquestes pàgines pot variar en funció dels mòduls instal·lats. Els mòduls es troben al «Inici» del menú superior, a «Configuració» i «Mòduls» del menú esquerra.

moduls

Un cop a la pantalla de mòduls, en l’apartat de gestió de productes, com a mínim hauríem de tenir seleccionat el mòdul de productes

moduls2

Nou Producte

Per crear un nou producte, anirem a «Productes/Serveis» del menú superior, i a «Nou producte» del menú esquerra.

article

I tindrem la fitxa per poder emplenar els camps:

article2

Hem de tenir en compte que els camps poden variar en funció dels mòduls que tinguem instal·lats.

La referència del producte és la referència que utilitzarem per vendre el producte i l’etiqueta la descripció que apareixerà a la línia de les factures.

La etiqueta és la descripció del producte o servei que apareixerà escrit en els documents de compra o venda.

El estat ens permetrà elegir si l’article està a la venda o és pot comprar. Per exemple un article de fabricació pròpia estarà a la venda, però no a la compra. En canvi les matèries primeres ens passarà al contrari, les tindrem a la compra, però no a la venda.

Estoc Límit per alertes és l’estoc mínim que hem de tenir al magatzem d’un producte.

Estoc desitjat és l’estoc màxim que tindrem al magatzem.

La Descripció és una descripció més exhaustiva del article que la que ens dona l’etiqueta. En ella hi podem posar totes les característiques i dades que vulguem. Atenció, aquestes dades poden ser visibles per als clients.

La Naturalesa del producte, ens indicarà si és un producte manufacturat o be és una matèria primera.

Pes, Longitud, Superfície i Volum ens indiquen les característiques físiques exactes del producte. Fixeu-vos que a la part dreta podrem elegir la unitat de mesura que més ens convingui.

El Codi Duaner, és una informació necessària en cas d’importació dels articles de fora de la Unió Europea.

El País d’origen ens indica d’on prové o està fabricat, aquell article. Imprescindible en la traçabilitat alimentària sobretot.

La Nota ens permet realitzar una descripció addicional de l’article com en el camp Descripció, però en aquest cas no serà de cap manera visible per part del client o proveïdor.

En la següent casella, podrem fixar el Preu de Venda de l’article. Just al costat de la casella, ens indicarà si el preu l’entrem amb impostos inclosos o sense impostos. Dolibarr re-calcularà els impostos automàticament en els documents de venda.

Preu de Venda Mínim, ens indica el preu mínim de l’article en els documents de venda, ja que el preu fixat en la fitxa de l’article és pot modificar manualment en el moment de la venda, però mai per sota del valor indicat en la casella.

Taxa IVA, indica el percentatge d’impost aplicat a l’article. Consulteu al vostre gestor en cas dubtes.

Finalment per crear definitivament l’article, li donarem al botó crear.

Serveis

Els serveis són un tipus de producte especial, en que no s’intercanvia cap tipus de material. Els serveis són els articles de facturació del treball manual, de la mà d’obra o dit en general dels articles intangibles.

nouservei

La pantalla de serveis és pràcticament igual, ometent els camps que no tenen sentit en un article d’aquest tipus (Ex. mida). En canvi afegeix un camp que marca la duració del servei (en temps).

Llistat i modificació

Per obtenir un llistat dels articles que disposem, anirem a Productes/Serveis i farem un clic a Llistats, ja sigui un producte o un servei.

llistarticles

Per modificar l’article, fem un clic sobre l’article desitjat i entrarem a la seva fitxa. En cas de que hi hagin molts articles, podem filtrar-los pels camps que hi han a sota la descripció de les columnes.

filtrellista

Un cop dins de l’article el podrem modificar amb el botó de modificació que hi ha a la part inferior dreta.

modifarticle

Pentaho Report Designer

 

PENTAHO REPORT DESIGNER

Fa poc vam explicar com instal·lar Pentaho Bussines Inteligence Server en aquesta entrada del blog:

https://batista10blog.wordpress.com/2016/09/15/instal%C2%B7lar-pentaho-ba-6-1-debian-8/

En aquest document explicarem com instal·lar Pentaho Report Designer i enviar un informe al servidor Pentaho per a que es pugui visualitzar en línia.

Actualitzacions i programes requerits

Per a Debian 8:

# apt-get update

# apt-get upgrade

# apt-get install unzip zip openjdk-8-jre openjdk-8-jdk mc

Per a Windows:

Descarregar i instal·lar:

https://www.java.com/es/download/

Crear directoris i descarregar

Un cop siguem dins del sistema, crearem les carpetes on posarem la plataforma Pentaho i farem la descàrrega de programes.

Per a Debian 8:

# cd /opt

# mkdir pentaho

# cd pentaho

# wget http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Report%20Designer/6.1/prd-ce-6.1.0.1-196.zip/download

# unzip prd-ce-6.1.0.1-196.zip

# cd prd-ce-6.1.0.1-196

Per a Windows:

Descarregar:

http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Report%20Designer/6.1/prd-ce-6.1.0.1-196.zip/download

Descomprimir:

extreuwindows

Modificar entorn d’execució java (Només Debian)

Per a que funcioni correctament haurem de modificar una variable d’entorn del sistema de java. Executarem el nostre editor de text favorit i modificarem el fitxer per inicialitzar Pentaho Report: report-designer.sh

# mcedit report-designer.sh

i al principi del tot del fitxer afegirem les següents línies

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/

JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/

export JAVA_HOME

export JRE_HOME

Executar Pentaho Report-Designer

Per a Debian 8:

executadebian

Si volem podrem crear un accés directe a l’escriptori o una entrada al menú amb el programa: alacarte

Per a Windows:

executawin

Enviar Informe a un Servidor Pentaho Bussines Intelligence

Un cop en funcionament Report-Designer, ja podrem crear els nostres informes. En entrades futures, explicarem com crear informes per a ICGManager i Odoo.

De moment el que farem serà carregar un informe d’exemple que el mateix Pentaho ens ofereix:

demoreport

Un cop carregat l’informe, li donarem al botó per publicar l’informe a Pentaho Bussines Server, i ens apareixerà el quadre de diàleg per enviar al servidor.

demoenvio

demoenvio2

Introduirem l’adreça on està instal·lat el servidor Pentaho, ja sigui una adreça local o remota, i el usuari i la contrasenya d’entrada.

dadespublicacio

Un cop introduïdes les dades de la connexió, si aquestes són correctes, ens apareixerà un quadre de diàleg, on podrem posar el nom del fitxer, el títol de l’informe, una descripció, i el més important de tot, la localització del fitxer. Nosaltres en el nostre cas, hem triat el directori arrel del usuari admin.

okdemo

Un cop li donem a ok ens preguntarà si volem executar el navegador per visualitzar l’informe.

reportserver

Si la resposta es afirmativa ens dirigirà cap al servidor Pentaho, on haurem de posar l’usuari i la contrasenya d’accés.

browsefiles

I en la pantalla principal, li donarem a «Browse Files» per visualitzar tots els informes del usuari.

executainforme

Finalment obrirem el fitxer que hem pujat al servidor, i podrem visualitzar l’informe.

informe