Conciliació Bancària ICGManager

CONCILIACIÓ BANCÀRIA EN ICG MANAGER

La conciliació bancària és el fet de casar els apunts bancaris de la nostra comptabilitat amb els moviments bancaris reals que ens proporciona el banc.

Aquesta tasca és pot fer manualment o be automatitzar-la a través d’un fitxer (norma 43) que podem descarregar del nostre banc i fer que ICG ens concilii automàticament els apunts.

En aquest document us explicarem com fer la conciliació bancaria a ICGManager i com descarregar els fitxers d’algunes entitats. Intentarem afegir poc a poc més bancs i caixes.

Conciliació Bancaria ICGManager

entraconciliacio

Per entrar a la conciliació bancaria anirem a Comptabilitat -> Conciliació Bancaria.

carrega43

Ens assegurarem en la pantalla principal de la conciliació de tenir correctament seleccionada l’empresa comptable del banc on farem la conciliació (1). Tot seguit, ja podrem elegir el fitxer descarregat del banc amb el botó “Norma 43” (2).

Tota la resta de dades de la pantalla, ens les seleccionarà automàticament en funció del fitxer descarregat del banc. Ens haurem d’assegurar que al compte comptable (Comptabilitat -> Fitxers -> Comptes Comptables) del banc (572) tinguem posat correctament el número de compte real.

selecciona43

Carregarem el fitxer descarregat del banc.

dadesconciliacio

Al carregar el fitxer del banc, automàticament carrega les dades que hi han al fitxer del banc i les situa a la part superior de la pantalla. Aleshores en funció de les dates del banc i el numero de compte, carrega a la part inferior (2) els moviments comptables del compte comptable que contingui el numero de compte igual al del fitxer bancari.

Per començar el punteig entre els dos fitxers li donarem al botó “Punteig auto”

punteigauto

Al fer el punteig automàtic, ens posarà de color verd les línies que ha detectat coincidents entre el fitxer bancari i l’extracte del banc. En canvi deixarà de color blanc les línies que no ha aconseguit quadrar, i serà tasca nostra deduir i corregir la raó per la qual no ha pogut puntejar les línies.

Desarem el punteig amb l’opció “Guardar punteo”. Si el que volem és un informe per escrit dels apunts no conciliats, li donarem al botó “Cuadre”. En la pantalla del informe podrem exportar-lo a MS Excel des del botó.

 

A continuació explicarem com descarregar el fitxer de diverses entitats. Mirarem d’anar incorporant més entitats progressivament. Hem de tenir en compte que en alguns bancs el servei de descàrrega del fitxer Norma 43 pot tenir recàrrecs.

Descarregar fitxers BBVA NetCash

BBVA NetCash és la plataforma empresarial del BBVA.

saldoimoviments

Un cop dins i identificats amb el vostre usuari i contrasenya, en apareix la pàgina de la portada, i allí seleccionarem “Informació de comptes” -> “Saldo i moviments” de la part esquerra de la pantalla, o “Saldo i moviments” de l’accés directe de la part inferior.

seleccio-compte

En aquesta pantalla, ens apareixeran tots els comptes que tenim a la nostra disposició (en l’exemple només és un). Hem de triar el compte del qual volem descarregar el fitxer de la norma 43.

extractedecomtes

descarrega43

 

Un cop en la pantalla de l’extracte, el que farem serà filtrar els moviments amb el botó “Moviments” (1). Podrem filtrar per els últims moviments, per import, o per conceptes bancaris. Per descarregar l’arxiu, anirem a l’opció de “Descarrega” (2). Allí ens apareixeran diversos formats, però en el nostre cas ens interessa el format AEB43. Al donar-li a descarregar ens baixarà un fitxer amb el nom: “ficheroAEB43.txt”. Aquest fitxer l’hem de desar en algun lloc del disc dur conegut, per a que després el podem recuperar des de ICGManager.

 

 

Descarregar fitxers Triodos Bank

triodos1

Al entrar a Triodos Bank, marcarem l’opció “Veure Detall”

triodos2

Ens apareixerà un extracte dels moviments del compte en pantalla. Per demanar el fitxer de Norma 43 hem d’anar al menú Moviments -> Sol·licitar extracte.

triodos3

En la pantalla de sol·licitud, haurem de posar les dates en que volem l’extracte, i el més important de tot, canviar el format per defecte de PDF, al format Norma 43. Tot seguit li demanem la realització de la operació.

En demanarà la verificació amb el nostre codi de firma, i tot seguit ens informarà que l’operació s’ha realitzat en èxit, i que abans de 24 hores tindrem el fitxer Norma 43 a la nostra bústia.

triodos4

Per accedir a la bústia, anirem a la part superior dreta de la pantalla.

triodos5

triodos6

Un cop a la pantalla de missatges de Triodos, haurem d’anar a la Bústia de documents per veure el fitxer.

triodos7

En la pantalla, haurem de seleccionar el missatge que ens informa del extracte d’operacions (1) i desprès l’haurem de descarregar (2). El nostre navegador automàticament descarregarà el document amb format txt.

Intal·lar Pentaho BA 6.1 Debian 8

INSTAL·LAR PENTAHO BA 6.1 DEBIAN 8

Pentaho és un conjunt de programes per a generar el que s’anomena intel·ligència empresarial, es a dir a partir de la informació que disposem a l’empresa, extreure’n nova informació que ens ajudi a prendre decisions empresarials, ja siguin ajustos de producció, augments de salaris, reduccions de costos, polítiques socials, emmagatzematge de productes, i un llarg etc..

Aquest conjunt de programes es divideixen en programes de Servidor i programes Clients. Els programes servidor, són la base d’execució de la plataforma i els programes clients són els que ens permetran crear les eines que s’executaran al servidor per a poder realitzar l’anàlisi de dades.

Per començar instal·larem Pentaho Bussines Inteligence Server 6.1. Ho farem en un servidor Debian Linux, per al que són necessaris uns mínims de coneixements de Linux per a continuar amb aquest manual.

Actualitzacions i programes requerits

# apt-get update

# apt-get upgrade

# apt-get install unzip zip openjdk-7-jre openjdk-7-jdk mc

Crear directoris i descarregar

Un cop siguem dins del sistema, crearem les carpetes on posarem la plataforma Pentaho i farem la descàrrega de programes.

# cd /opt

# mkdir pentaho

# cd pentaho

# wget https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business%20Intelligence%20Server/6.1/biserver-ce-6.1.0.1-196.zip/download

# unzip biserver-ce-6.1.0.1-196

# cd biserver-ce-6.1.0.1-196

Modificar entorn d’execució java

Per a que funcioni correctament haurem de modificar una variable d’entorn del sistema de java. Executarem el nostre editor de text favorit i modificarem el fitxer per inicialitzar Pentaho: start-pentaho.sh

# mcedit start-pentaho.sh

i al principi del tot del fitxer afegirem les següents línies

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre

export JAVA_HOME

Configurar arranc automàtic en iniciar l’equip

Per defecte el servidor Pentaho només arrancarà amb el fitxer start-pentaho.sh quan l’executem manualment.

Per fer que aquest fitxer arranqui automàticament en arrancar l’equip hem de fer el següent:

# touch /etc/init.d/pentaho

# mcedit /etc/init.d/pentaho

i copiem aquest text al fitxer creat.

#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO

# Provides: start-pentaho stop-pentaho

# Required-Start: networking

# Required-Stop:

# Default-Start: 2 3 4 5

# Default-Stop: 0 1 6

# Description: Pentaho BI Platform

### END INIT INFO

start(){

echo “Iniciant Pentaho biserver”

/opt/pentaho/biserver-ce/start-pentaho.sh > /tmp/pentaho.out 2>&1

echo “ok”

}

stop(){

echo “Apagant Pentaho biserver”

/opt/pentaho/biserver-ce/stop-pentaho.sh

echo “ok”

}

case “$1” in

start)

start $2

;;

stop)

stop $2

;;

*)

printf “\nUtilització: $0 \n

start | stop : Inicia o atura Pentaho biserver\n”

;;

esac

exit 0

I finalment:

# chmod +x /etc/init.d/pentaho

# update-rc.d pentaho defaults

# /etc/init.d/pentaho start

(Opcional) Modificar ports de connexió. Guacamole compatibilitat

En el meu cas en l’equip te en funcionament el programari Guacamole, que també utilitza Tomcat com a servidor i els mateixos ports que Pentaho. Per solucionar el problema el que fem és modificar tots els ports que hi han en el fitxer de configuració Tomcat server.xml

# mcedit tomcat/conf/server.xml

El meu fitxer ha quedat modificat així:

<Server port=”7005″ shutdown=”SHUTDOWN”>

<Listener className=”org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener” />

<Connector URIEncoding=”UTF-8″ port=”7080″ protocol=”HTTP/1.1″ connectionTimeout=”20000″ redirectPort=”7443″ />

<Connector URIEncoding=”UTF-8″ port=”7009″ protocol=”AJP/1.3″ redirectPort=”7443″ />

I finalment reiniciem el servei de Pentaho

# /etc/init.d/pentaho stop

# /etc/init.d/pentaho start

(Opcional) Executar Pentaho sota Apache reverse proxy

Si encara ho volem fer més elegant, podem passar Pentaho per un Apache reverse proxy, i així ens estalviem obrir més ports per tenir accés remot a l’equip. Donem per suposat que Apache reverse proxy ja està configurat a l’equip, sinó podeu consultar:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-apache-http-server-as-reverse-proxy-using-mod_proxy-extension

Per fer aquesta tasca haurem de modificar el fitxer 000-default.conf de apache.

# mcedit /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

I afegirem les següents linies:

ProxyPass /pentaho/ http://localhost:7080/pentaho/

ProxyPassReverse /pentaho/ http://localhost:7080/pentaho/

I finalment reiniciem serveis

# /etc/init.d/apache2 restart

# /etc/init.d/pentaho stop

# /etc/init.d/pentaho start

Funcionament i canvi de contrasenya

Un cop fets tots els passos anteriors ja podem visualitzar Pentaho amb el nostre navegador web preferit. Simplement posem l’adreça del servidor en la barra de direccions:

http://<ipdelservidor&gt;:8080/pentaho

entradapentaho

El primer cop que entrem utilitzarem:

Usuari: admin

Contrasenya: password

accesadmin

El primer que haurem de fer necessàriament serà canviar la contrasenya d’entrada, per això anirem a Home -> Administration

canvipass

I amb el botó “Edit” ja podem modificar la contrasenya.

Modificadors Front Rest

MODIFICADORS EN FRONT REST

En hostaleria, el fet de preparar l’article de venda en el moment, fa que els productes puguin “personalitzar-se” al gust del client en el moment de la venda del article. Una beguda sense gel, un cafè llarg, entrecot poc fet, pizza amb extra de formatge, i un llarg etc.

Front Rest soluciona aquest problema utilitzant modificadors d’articles. Aquests modificadors poden ser comentaris, o altres articles que afecten a l’article principal.

Accedir als modificadors

Per accedir a la gestió dels modificadors, haurem de fer clic al botó «Fitxers», normalment només accessible des del usuari supervisor. Un cop accedit al menú de conbotofitxersfiguració, haurem de cercar la pestanya «Articles» (1) i tot seguit ja podrem entrar a l’opció «Modificadors» (2).

entraconfig

Front Rest ja porta creats molts modificadors per defecte. Podrem modificar els existents, per ajustar-los al nostre establiment.

Grups de Modificadors

Els modificadors no s’assignen individualment als articles, sinó que es creen grups de modificadors per articles similars, i després assignem aquest grup als articles concrets. Per exemple podem aplicar un grup de modificadors a les carns, a les pizzes, als cafès, etc..

creamodificadors

Per crear un grup de modificadors nou, li donaren al botó “Nou” (1) i posarem el nom al camp “Descripció” (2). Si simplement volem modificar un grup li donem al botó “Cercar” (3) i elegim el grup de modificadors.

Crear i assignar comentaris

Els modificadors tipus comentaris, afegeixen un comentari a l’article de venda. Aquests comentaris sortiran alhora de realitzar les impressions o per les pantalles de la cuina, i queden desats a la nota de la taula. Els comentaris normalment donen instruccions de com preparar l’article a servir o vendre.

Per exemple es poden crear com a comentaris del grup de modificadors carns, el punt de cocció de la carn (poc feta, molt feta, al punt, etc..)
comentaris

Per crear nous comentaris, anirem al botó comentaris de la part superior dreta de la pantalla.

creacomentari

Entrarem en una pantalla on hi han tots els comentaris existents, i com sempre els podrem cercar i carregar en pantalla pel botó “Cercar”, o en podrem crear de nous amb el botó “Nou”.

El camp referència ens permetrà crear una referència del comentari, i així poder establir un ordre alfabètic dins dels comentaris. El camp descripció és el comentari en si, el que sortirà imprès a la cuina o es visualitzarà en les pantalles. Podrem també elegir un color de fons, o inclús seleccionar una imatge. que es visualitzarà en pantalla en el moment de seleccionar el modificador.

Un cop creat el comentari, guardarem i sortirem de la pantalla, per retornar a la pantalla de gestió dels grups de modificadors.

comentarismodificadors

En aquesta pantalla, podrem elegir els comentaris seleccionant l’opció comentaris (1) i seleccionant els comentaris (2) per poder-los assignar al grup de modificadors (3).

Un cop elegit el comentari, hi podrem afegir un increment de preu, sobre el preu base de l’article. Per exemple podem tenir un grup de modificadors Cafès, el qual conté un comentari “Amb gel” que te un increment de 5 cèntims respecte al preu de l’article seleccionat (cafè, tallat, cigaló, etc…). Els camps format i dosi no s’apliquen en cas de comentaris, però si en el cas d’articles que veurem tot seguit. (4)

Finalment podrem elegir l’ordre del modificadors amb els botons de posició de la part dreta de la pantalla (5).

Assignar articles com a modificadors

Podrem elegir com a modificador un article ja existent. Això ens permet molta flexibilitat alhora de crear modificadors, ja que podrem tenir control del estoc d’aquests articles modificadors.

Per crear nous articles, podeu consultar:

Creació ràpida d’articles Front Rest

articlesmodificadors

Dins de la pantalla de modificadors, podrem elegir els articles clicant a seccions, preferits o sense secció per poder visualitzar els articles corresponents (1). Elegirem els articles fent un clic a sobre i veurem que els seleccionats queden emmarcats de color groc (2), i finalment per assignar-los al grup de modificadors, els traspassarem a la part dreta de la pantalla amb el botó corresponent (3).

Finalment podrem elegir el format de l’article (si es que en te!), la dosis de l’article que s’utilitzarà com a modificadors si l’article es ven per dosis, i finalment posar un increment de preu si li pertoca (4).

Nosaltres com a exemple hem posat com a modificador del grup de modificadors carns, diferents salses per acompanyar la carn, amb la seva dosis i l’increment de preu corresponent al plat.

Assignar grups de modificadors als articles

Podem assignar un grup de modificadors a un article, des de la pròpia fitxa de l’article, però això resulta lent i pesat, si ho hem de fer article per article. Per això tenim una pantalla per assignar modificadors d’una manera ràpida i efectiva.

Entrarem a la pantalla d’assignació de modificadors, a través de la pantalla de configuració i marcarem l’opció “Assignació de Modificadors”.

assignaciomodificadors

triaseccio

Tot seguit ens farà elegir la secció dels articles dels quals volem assignar-los un o diversos grups de modificadors. També podrem elegir “Articles sense secció” per aquells articles que no tenen una secció definida en la pantalla de venda.

assignamodiaarticle

Finalment ens apareixerà la pantalla, on podrem assignar els grups de modificadors als articles. Primer de tot, haurem de seleccionar els articles de la part esquerra de la pantalla (quedaran marcats en groc) i tot seguit elegirem el grup o grups (poden ser diversos!), de modificadors.

En aquesta pantalla, també podrem elegir diverses opcions que afecten al grup de modificadors per aquells articles:

TARIFA: Aplicarà els modificadors només a la tarifa seleccionada o a totes, que és la opció per defecte.

MULTI: Si està marcat indica que podrem elegir més d’un modificador d’aquell grup, en canvi si està desmarcat, només podrem elegir un sol modificador per aquell article.

MIN: El nombre mínim obligatori de modificadors a seleccionar per aquell article.

MAX: El nombre màxim de modificadors que podem seleccionar per aquell article.

AUTO: Si està seleccionat, la pantalla de modificadors, apareixerà automàticament al seleccionar l’article. En cas contrari haurem de seleccionar nosaltres el botó de modificadors, per poder assignar un modificador a l’article.

GRATIS: Dins del nombre màxim d’articles a seleccionar, aquí indicarem quants modificadors seran gratuïts (encara que tinguin increment de preu) amb l’ordre corresponent de selecció.

modificadorgratis

Per exemple en el cas de la imatge anterior, estaríem indicant que el primer i el tercer modificador que elegim per l’article no tindran increment de preu, encara que el modificador el tingui. El segon modificador que elegim, tindrà increment de preu si el modificador el té, sinó també serà gratuït.

Resultat final

botomodificador En el moment que seleccionem l’article, podem donar-li al botó modificadors, o si per  contra tenim posada l’opció AUTO, ens apareixerà una pantalla de selecció dels diferents  modificadors per aquell article.

seleccionamodificadors

En aquesta pantalla, apareixeran els diferents modificadors que hem seleccionat per l’article. Al fer clic els elegirem per l’article venut (1).

Si per casualitat el client ens demanés una modificació de l’article que no la podem seleccionar, la podrem afegir nosaltres manualment amb els botons de la part superior de la pantalla, ja sigui afegint altres articles, un comentari nou o carregant grups de modificadors no assignats a aquell article. (2)

Finalment, també podrem negar un modificador amb el botó de la part inferior de la pantalla. Per exemple “NO Poc Fet”. (3)

En la pantalla de venda el resultat seria aquest:

vendamodificadors