Correu Electrònic en ICGManager

Correu Electrònic en ICGManager

Una de les consultes més habituals que tenim, és com configurar ICGManager per a enviar correu electrònic des de la pròpia aplicació.

Farem l’exemple de com configurar-ho amb un correu de Gmail. Si voleu configurar qualsevol altre tipus de correu, heu de tenir a mà les següents dades, i si no les sabeu consulte-ho al vostre proveïdor de correu electrònic:

 

– Correu electrònic

– Servidor smtp

– Port de connexió

– Usuari del correu electrònic

– Contrasenya del correu electrònic

– Tipus d’autentificació

 

Per accedir a la configuració del correu, anirem a Configuració -> Usuaris

VirtualBox_Windows 7_20_04_2016_17_23_22

Podrem configurar el correu electrònic per a cada un dels usuaris, per canviar la configuració del usuari, simplement despleguem el Tipus d’Usuari i seleccionem l’usuari del que configurarem el correu electrònic.

VirtualBox_Windows 7_20_04_2016_17_37_47

En aquella mateixa pantalla ja podrem veure la configuració del correu electrònic, amb el títol «Enviament E-mails». Revisarem punt a punt les dades a entrar en cada camp:
Plantilla E-mail: Ens permet introduir una plantilla d’enviament predefinida. Per exemple, ens pot ser útil per posar una firma i/o una capçalera al correu electrònic a enviar. Al final del tema, explicarem com crear plantilles. Un cop creades en aquest camp les podrem seleccionar a través de la lupa i deixar-les assignades per a cada usuari. No és un camp obligatori d’entrar.

 

Remitent: Posarem el nostre nom, o el de la nostra empresa. Ens identifica com els que enviem el correu electrònic. Per exemple nosaltres hi posaríem: «Dept. Comercial – Batista10»
CC: Abreviatura de «Carbon Copy » o copia carbó, és un petit homenatge a l’antic paper de carbó o paper de calca, que ens permetia fer còpies de documents. El que fa aquest camp, és enviar una còpia del document a la direcció que nosaltres especifiquem aquí. Hem de tenir en compte que ICGManager no desa cap còpia del que envien, o sigui que si volem mantenir un registre del que hem enviat a través del programa, seria interessant posar aquí la nostra direcció o una segona direcció. En el nostre cas aquí posarem la direcció: info@batista10.cat

 

Adreça e-mail: Aquí posarem la nostra direcció de correu electrònic, la que farem servir realment per enviar els correus. En el nostre cas: batista10.info@gmail.com

 

Connexió a Internet: Aquest camp el faríem servir en cas de disposar una antiga connexió a Internet a través de mòdem o una connexió a través d’una VPN. En el camp simplement hi posaríem el nom de la connexió i el programa marcarà automàticament la connexió abans d’enviar el correu electrònic. En la majoria de casos i en el nostre també, deixarem aquest camp en blanc.

 

Servidor SMTP: És el nom del servidor d’enviament de correus electrònics. Aquest valor ens l’ha de proporcionar el proveïdor del nostre correu electrònic. En el cas de Gmail el valor correcte seria: smtp.gmail.com

 

Port: El port del servidor en el qual es realitzarà l’enviament de correu electrònic. Els més habituals acostumen a ser: 25, 465, 587. En el cas nostre de gmail utilitzarem el port 587.

 

ID d’usuari: L’usuari amb el que ens identificarem al servidor smtp. Molts cops és la mateixa adreça de correu, o la primera part del correu electrònic. En el cas de Gmail, s’utilitza el correu electrònic sencer.
Clau: La contrasenya d’entrada al vostre correu electrònic. En el nostre cas utilitzarem la contrasenya que habitualment posem per entrar a Gmail. Per introduir la constrasenya, li donarem al botó canviar.

 

Tipus d’autenticació: Aquesta és una d’aquelles dades que us ha de donar el vostre proveïdor de correu electrònic. Només podrem seleccionar, les que ens surtin al llistat desplegable. Hem de tenir en compte que en versions antigues de ICGManager, la llista d’opcions de tipus d’autenticació, era més reduïda que l’actual, o sigui que si teniu una versió antiga i no us apareix el vostre tipus d’autenticació, haureu d’actualitzar la versió de ICGManager. En el cas de Gmail elegirem l’opció STARTTLS

 

Quedaria una cosa similar amb aquesta:

VirtualBox_Windows 7_20_04_2016_18_39_23

A partir d’aquest moment, ja podem enviar correus electrònics des de qualsevol punt del programa que ens trobem el botó e-mail:

VirtualBox_Windows 7_20_04_2016_18_42_28

Creació de plantilles de correu electrònics

Per crear una plantilla de correu anirem a Configuració -> Documents -> Plantilles E-mail
VirtualBox_Windows 7_20_04_2016_18_53_26

Al entrar podrem observar que a la part esquerra hi hauran totes les plantilles existents, i pot ser que en programa en porti d’incorporades. Per crear o modificar una plantilla nova, anirem al botó «fitxer»

VirtualBox_Windows 7_20_04_2016_19_00_21

A la part superior esquerra tenim el menú on podrem crear una plantilla nova (1), obrir-ne una d’existent (2), esborrar l’actual (3). Nosaltres en crearem una de nova.

VirtualBox_Windows 7_20_04_2016_19_03_37

Al crear-ne una de nova, ens pregunta si la volem crear a partir d’una existent. En el nostre cas li direm que no, i ens apareixerà un full en blanc, dividit en 3 apartats (capçalera, cos i peu), on ja podrem escriure la plantilla per defecte. També hi podrem adjuntar imatges amb el botó superior esquerra (1). Per desar i finalitzar la plantilla li donarem al botó de desar (2), posem un nom a la plantilla i sortir.
VirtualBox_Windows 7_20_04_2016_19_13_50

 

Predefinits en ICGManager

A l’hora d’entrar assentaments comptables en ICG Manager, tenim una eina que ens permet entrar d’una forma fàcil i massiva assentaments repetitius.

Els predefinits són assentaments comptables amb una sèrie de dades variables, que permet l’entrada d’aquests assentaments, només entrant les dades variables.

CREACIÓ D’ASSENTAMENTS PREDEFINITS

Per definir un assentament comptable personalitzat per nosaltres, anirem al menú Comptabilitat -> Fitxers -> Assentaments Predefinits.

VirtualBox_Windows 7_14_04_2016_16_35_43

Un cop en la pantalla de predefinits, entrarem en el primer predefinit existent. Per crear-ne un de nou, anirem al botó nou.

VirtualBox_Windows 7_14_04_2016_16_38_35

Un cop en aquella pantalla, ens demanarà la família del predefinit (que podem seleccionar amb la lupa del costat), el codi del predefinit (que podem afegir automàticament amb la vareta màgica del costat) i un nom pel predefinit (1). També podem elegir un predefinit existent amb el botó escollir i després crear-ne un de nou a partir d’aquest amb el botó Copiar Predefinit (2).

VirtualBox_Windows 7_14_04_2016_17_01_46

Quan ja tinguem el predefinit creat de nou o copiat d’un existent, aleshores haurem de crear l’assentament comptable o modificar l’existent. Hem de tenir en compte alhora de crear l’assentament que podem utilitzar una sèrie de caràcters comodí i operadors matemàtics:

?

Representa UN caràcter a entrar per l’usuari en el moment de fer l’assentament predefinit. Si volem més caràcters hem de posar més interrogants ???? -> 4 caràcters

@

Comptador numèric automàtic. S’acostuma a utilitzar al camp número per fer el comptador de la sèrie.

F6

Aquesta tecla ens permet elegir el valor d’una llista de selecció, en funció del camp que ens trobem

#X

On X representa un nombre enter. Aquesta funció copiarà el valor existent de la línia X. Per exemple #1 copiarà el mateix valor del mateix camp de la línia 1.

S o R

D’ús exclusiu en el camp iva. Indica Iva Suportat o Iva Repercutit

+ – * /

Operadors matemàtics per fer operacions dins dels camps.

C o P

D’ús exclusiu en el camp Tercer. Indica Client o Proveïdor

Un predefinit ens podria quedar més o menys així:

VirtualBox_Windows 7_14_04_2016_18_21_23

UTILITZACIÓ D’ASSENTAMENTS PREDEFINITS

Per utilitzar l’assentament predefinit creat anteriorment o utilitzar-ne un d’existent, simplement anirem al diari d’apunts, elegirem la data on volem crear el predefinit i després li donarem al botó predefinit.

VirtualBox_Windows 7_14_04_2016_18_26_41

I elegirem el predefinit que hem creat o modificat anteriorment:

VirtualBox_Windows 7_14_04_2016_18_30_34

En aquest punt, ens començarà a preguntar les dades de tipus caràcter que hem introduït al predefinit, en el nostre cas el mes de lloguer:

VirtualBox_Windows 7_14_04_2016_18_37_05

Finalment obtenim com a resultat l’assentament desitjat:

VirtualBox_Windows 7_14_04_2016_18_42_14

Modificar llistats de selecció Odoo 9

Modificar llistats de selecció Odoo 9

Una de les coses que més m’intrigava de Odoo, era la manera en que podíem modificar les dades que apareixen en les llistes de selecció, ja que no sempre la informació que hi contenia podia ser útil per a tothom. Investigant he trobat la solució, fàcil, molt potent i flexible.

Entrar en mode de desenvolupador

Una de les primeres coses a fer sempre que volem modificar l’estructura general de Odoo, és entrar en mode desenvolupador. En aquest mode ens permet modificar l’estructura general del programa i ens ofereix una sèrie d’eines per tal de depurar els possibles errors. O sigui que sempre que entrem en aquest mode hem d’anar amb peus de plom i realitzar sempre una còpia de seguretat de la base de dades.

Captura de 2016-04-03 11:57:46

Per entrar en mode desenvolupador, entrarem al programa amb l’usuari que sigui el administrador del sistema, i anirem al menú del usuari, a la part dreta superior i desplegarem el menú. En aquell menú anirem a l’opció «About» o «Quan a».

Un cop allí ens mostrarà una pantalla amb la versió de Odoo que tenim instal·lada, i un botó a la part superior dreta, on ens diu «Activar el mode desenvolupador».

Captura de 2016-04-03 11:57:51

Cercar la pantalla de selecció que volem modificar

El següent pas serà cercar el llistat que volem modificar. En el nostre cas elegirem el llistat de comandes de compra. Per això anem a «Compres» i en el menú vertical a «Comandes de Compra».

Captura de 2016-04-03 13:02:50

La nostra missió serà eliminar la columna «Document d’origen» i afegir una nova columna que ens informi de l’estat de la comanda respecte a la facturació.

Odoo 9 incorpora un editor relativament senzill, per gestionar els camps de les vistes, la qual cosa ens permet fer petits canvis en el programa, sense tenir coneixements de programació.

Per accedir a quest menú farem un clic a la icona de la part superior dreta en forma d’escarabat i ens desplegarà un menú amb totes les opcions que ens dona el mode de desenvolupament. En el nostre cas anirem a l’opció «Manage Views» o «Gestiona Vistes».

Un cop entrem en aquesta opció ens fa triar la vista a modificar. Hem de pensar que aquestes vistes poden variar en funció del menú que elegim per a modificar. El que si que hem de tenir clar és que les vistes de selecció que ens interessen per al nostre cas, sempre finalitzen amb .tree. La resta de vistes que apareixen les deixo a la vostra experimentació, sempre tenint en compte de que feu una còpia de seguretat abans de fer res.

Captura de 2016-04-03 13:43:03

Per entrar en la pantalla d’edició li donarem al botó editar.

Captura de 2016-04-03 13:54:44

En la pantalla d’edició ens apareix en forma d’arbre vertical, tots els ítems que tenim en la pantalla de selecció ordenats de dalt a baix, representant d’esquerra a dreta. Tots els camps comencen amb l’etiqueta <field name>. A la part dreta tenim una sèrie de botons que ens permeten fer les modificacions que vulguem a la vista de selecció.

Amb el botó + afegirem un nou camp, i amb el de – esborrarem el que tinguem seleccionat. El següent botó ens permet editar les opcions del camp (entre elles podem modificar l’etiqueta de la columna!). Les fletxes amunt i avall, ens permeten canviar l’ordre de les columnes. Per aconseguir el que nosaltres volíem en un principi, pitjarem el botó + per afegir el camp de l’estat de la factura:

Captura de 2016-04-04 18:20:08

En el camp «node type» podrem elegir el tipus d’element a crear, però en el nostre cas deixarem el que ens proposa per defecte «field». En el següent camp elegirem el camp que volem afegir a la llista, nosaltres hem triat «invoice_status», o sigui «estat_factura». (Al final d’aquest escrit, explico com saber el nom d’un camp). La posició («after o before») ens indica la posició del camp nou respecte al botó + del camp que hem clicat, o sigui abans o desprès. Un cop finalitzat li donem al botó «Actualitza».

Captura de 2016-04-04 18:31:03

Ens apareixerà una altra pantalla amb les propietats del camp elegit. En aquesta pantalla és recomanable no tocar res, excepte si volem posar un títol, emplenant el camp «String». Li donem a actualitzar i tanquem les dues pantalles anteriors, i ja ens haurà aparegut el camp afegit de nou.

Per eliminar un camp entrem altre cop al editor de vistes i fem un clic al botó – del costat del camp «origin» i ens demanarà confirmació d’eliminació. Tancarem les dues pantalles que quedem i finalment haurem aconseguit tenir el llistat tal i com el volíem.

Captura de 2016-04-04 18:40:02

Com saber els noms dels camps en una pantalla

Anteriorment ens hem trobat amb el problema que per fer qualsevol operació amb un camp hem de saber el seu nou.

Si estem en mode administrador, podem anar a qualsevol etiqueta d’un camp del programa i si deixem el ratolí quiet uns segons a sobre, ens apareixerà una llegenda de fons negre amb tota la informació referent al camp. «Field:» ens indica el nom del camp a la base de dades i el nom amb el que odoo treballa internament.

Captura de 2016-04-04 18:43:10