Facturació a Clients (ICG)

En aquesta entrada, intentarem resumir tots o quasi tots els mètodes de fer factures als clients amb ICGManager. Pot ser que en funció de la versió del programa (Basic, pyme, etc.) no tots els mètodes estiguin disponibles.

Podem distingir diverses categories de facturació:

 1. Facturació Individual

  Son les factures que es generen d’una manera individual. Son els mètodes més senzills de facturació. Es divideixen en:

  1. Factura directa

   És el mètode més senzill. Simplement anem al menú Vendes -> Factures i emplenem els camps que ens demana. Recordeu que sempre podem utilitzar la tecla F6 per seleccionar els valors disponibles en un camp.facturamanager1
   Un cop hem entrat totes les dades de la factura, i ens hem assegurat que totes les dades són correctes, podem desar i/o imprimir la factura. Si tenim ICGManager configurat correctament, podem també enviar la factura per correu electrònic com adjunt en format pdf, amb el botó Email.

  2. Factura – Albarà

   En aquest cas generem primerament un albarà (Vendes -> Albarans) i també emplenem tots els camps que ens demana. Un cop finalitzat i guardat, podem convertir aquest albarà en factura simplement amb el botó facturar de la part superior.
   albaramanager
   factuaralbara
   Un cop donem a facturar,  ens apareixerà un quadre de diàleg en el qual podrem posar les dades de la factura:Des d’aquesta mateixa pantalla, ja podrem imprimir la factura amb el disseny i impressora predeterminades. En cas de voler imprimir la factura per una altra impressora o amb algun altre disseny, hauriem d’anar a Vendes -> Factures -> Llista, carregar la factura en pantalla i imprimir-la.

  3. Facturació Manual

   Amb aquest mètode podrem agrupar diversos albarans d’un mateix client en una sola factura. Primer de tot hem de tenir fets els albarans dels clients. Alhora d’elaborar la factura hem de fer-ho com si fos una factura directe, però només emplenarem la capçalera de la factura (client, sèrie, data, etc.). Un cop tenim la capçalera emplenada, li donarem al botó manual i ens
   apareix un llistat amb tots els albarans pendents de facturar del client que hem posat a la factura.facturamanual

   Fent un clic als albarans de la part esquerra de la pantalla quedaran seleccionats (de color verd). Al acceptar passaran totes les línies dels albarans seleccionats a la factura.
   Atenció!!!! Cal remarcar que dades com els càrrecs/descomptes i la forma de pagament dels albarans, no seran aplicades automàticament a la factura, o sigui que aquestes dades les haurem de tornar a posar a la factura.

  1. Facturació Massiva

   És la forma de facturar més d’un client a la vegada i més d’una factura alhora. Són formes de facturar que requereixen molta atenció, ja que el mínim error pot ser fatal. Es recomana fer una còpia de seguretat abans d’aplicar aquests mètodes, així en cas de error, poder tornar al punt de sortida inicial.  En tenim 3 tipus:

   1. Facturació Periòdica

    Es la forma de facturar que ens permet facturar manteniments, lloguers, i en general qualsevol tipus de factura que es repeteix periòdicament. Aquesta forma de facturació la configurarem des de la fitxa de client en l’apartat facturació.
    facturaperiodica
    Com podem veure en la imatge, hem de posar totes les dades relatives a la facturació: l’article, les unitats, el descompte, la data d’alta i la data final, el dia de facturació, la sèrie de la factura, etc.
    facturaperiodica2

    Per realitzar la facturació en si hem d’anar a Vendes -> Facturació Periòdica.En aquesta pantalla, podrem elegir les opcions de facturació, i imprimir les factures realitzades. El procés de facturació començarà al pitjar el botó facturar. Hem de realitzar manualment nosaltres el procés de facturació cada cop que realitzem una facturació.

   2. Facturació Diària

    Molt similar a la facturació periòdica amb la diferència que ens permet elegir el nombre d’unitats a facturar per dia de la setmana.
    facturadiaria
    Per facturar anirem a Vendes -> Facturació diària i procedirem a facturar i imprimir si s’escau.

   3. Facturació Automàtica

    És la forma més massiva de facturació. Ens permet facturar tots els albarans no facturats que compleixin una sèrie de condicions que especificarem a Vendes -> Facturació Automàtica.
    facturautomatica
    En aquesta pantalla podrem triar des de quin client fins a quin altre, un filtre per sèries i número d’albarà, per tipus de document, per grups de clients, per valor de factura i per tipus de document. Aquest últim és molt important, ja que si assignem el tipus de client en funció del temps de facturació de cada client, ens pot simplificar molt la feina. Posem un exemple: Tenim un client que pactem una facturació quinzenal,  un altre amb facturació setmanal i finalment un altre amb facturació mensual. Als clients amb facturació setmanal li assignem el tipus 1, als quinzenals el tipus 2 i als mensuals el 4. Quan fem la facturació setmanal, la primera setmana del mes, filtrarem la facturació automàtica des del client 0 fins al 1, la segona setmana del client o fins al 2, la tercera setmana del 0 fins al 1 i la última setmana de mes del 0 al 3.
    En la part inferior de la pantalla tenim les opcions de la factura en si mateixa, podrem triar la sèrie de la factura, si les imprimim, si les enviem per mail, la data de la factura, etc.

    facturautomaticaopcions

    Cal destacar el botó d’opcions de la part superior, que desplega una pantalla que ens demana el que ha de fer el programa en cas de conflicte:Aquí podem decidir el tipus d’agrupació que fa, sense agrupar (cada albarà una factura), per client, per adreça d’enviament o per compte comptable. També l’acció que realitzarà el programa en el cas que intentant agrupar albarans, es trobi amb formes de pagament diferents en els albarans. Així com si es troba descomptes de documents en els albarans.
    També, i per finalitzar, si aplica els possibles lliuraments a compte dels clients.